تحلیلی بر فقر شهری در استان کردستان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-14

رحمت بهرامی


بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 1-16

نصرالله مولائی هشجین؛ غزاله اکبرنژاد توچاهی؛ مریم محمدی کنارسری؛ مدیحه مرادنیا


تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-14

نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر؛ علیرضا دانش نظافت


بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب سوخت و مصرف انرژی خانوارهای شهر مهاباد

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-14

JGETJGET-2005-1169

امید رحمانی؛ محمد سلطانی؛ یوسف قادرپور


بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-16

سیده مریم گیلانی؛ سید محمدرضا خطیبی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


پهنه بندی فضایی ضریب محرومیت (شهری- روستایی) در استان های کشور

دوره 6، شماره 2، تیر 1401، صفحه 247-259

سعید نصیری زارع؛ وحید ریاحی


تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

دوره 6، شماره 4، دی 1401، صفحه 731-750

زینب علیزاده؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


تبیین عوامل کالبدی و محیطی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری شهر رشت

دوره 7، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 739-750

10.22034/jget.2024.135127

علی یوسفی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضایی


سخن سردبیر

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398


مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 1-16

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ الهامه عبادی؛ رضا سعادتی


ارزیابی اثربخشی طرح های توسعه شهری تهران (مطالعه موردی: پارک دانشجو تهران)

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 13-28

علی شماعی؛ طاهر پریزادی؛ بابک بدخشان


ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-25

علی اکبر عنابستانی؛ سیده سمیه خاتمی


تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلانشهر تهران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-34

10.22034/jget.2023.143217

نفیسه مرصوصی؛ اسماعیل علی اکبری؛ افشین سفاهن؛ وحید بوستان احمدی


تحلیل آسیب‌شناسی مدیریت محلی در روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه اخیر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 19-36

10.22034/jget.2024.178351

فرزاد امدادی صومعه سرایی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی