بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب سوخت و مصرف انرژی خانوارهای شهر مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری، دانشگاه ازاد اسلامی مهاباد، ایران

JGETJGET-2005-1169

چکیده

در این مطالعه، عوامل تاثیرگذار بر روی مصرف انرژی و انتخاب سوخت خانوار در شهر مهاباد مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به پیشینه تحقیقات قبلی مربوطه، این مطالعه با هدف شناسایی تجربی الگوی غالب انتخاب انرژی و مصرف انرژی در خانوارهای شهر مهاباد،انجام شده است. برای این منظور، تغییراتی را که الگوی انتخاب و مصرف انرژی ممکن است به طور پیوسته متحمل شود، در نظر می‌گیرد. برای این منظور، انواع منابع انرژی مورد استفاده گسترده در خانوارها مانند گاز نفتی مایع شده، برق و نفت سفید برای پخت و پز، گرمایش و سرمایش، روشنایی و لوازم خانگی مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، در انتخاب و مصرف انرژی خانگی، متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن خانوار، سطح تحصیلات و گروه درآمدی مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک برای به دست آوردن داده‌های کمی ارائه شده از 821 خانوار در مهاباد انجام شد. نتایج حاصل از داده های به دست آمده نشان داد که در صورت ثابت ماندن متغیرهای دیگر، سطح درآمد ممکن است منجر به تغییر در مصرف گاز نفتی مایع شده و برق شود. برخلاف سایر متغیرهای مستقل، سن سرپرست خانوار نتوانست تأثیر چشمگیری بر روی انتخاب و مصرف انرژی توسط خانوارها داشته باشد. این یافته‌ها می‌تواند به درک بهتر عوامل مؤثر در انتخاب و مصرف انرژی خانگی در شهرهای دیگر کمک کند، و می‌تواند برای حمایت از سیاست گذاران در الگوی مصرف آنها مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اکبری، ن.، طالبی،ع.، جلایی، ع.1393. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان). جامعه شناسی کاربردی. سال بیست و هفتم ، شماره متوالی 64 ، شماره چهار ، زمستان. ص. 1-26 .
- شریف زاده، م.، شاهرخی، م.1393. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در خانوارهای روستایی در شهر زاهدان مرکزی. مجله راهبردهای توسعه روستایی. دوره 1، شماره 2، تابستان 1393 - صص 119-135 .
- طلاب، ش.، دور، ن.1391. بررسی عوامل مؤثر بر جذب آبگرمکنهای خورشیدی داخلی در مناطق. روستایی. توسعه روستایی. 1. صص 67-87 .
- نصرالهی، ز.، صمدی، ا، ح،. روشن،م.1391. تحلیل تقاضای انرژی بخش خانگی در مناطق شهری ایران. انتخاب بین سیستم تقریباً ایده آل و تقاضای روتردام، فصلنامه اقتصاد و محیط زیست و انرژی، شماره 2: صص 173-200.
-Howells M. (2005) A model of household energy services in a low-income rural African village. Energy Policy. 33: 1833-1851.
-Shuwen N., Guozhu L., Libang M. and Zhang Z (2009) Assessment of environmental and economic costs of rural household energy consumption in loess -Hilly Region, Gansu, China. Renewable Energy. 34: 1438-1444
-Gupta G. and Kohlin G (2006) Preferences for domestic fuel: analysis with socio-economic factors and ranking in kolkata, india. Ecological Economics. 57: 107- 121.
- Hu L. and Bentler P (1999) Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling. 6: 1-55.
- Chen L., Heerink N. and Berg M (2006) Energy consumption in rural china: a household model for three villages in jianxi province. Ecological Economics. 58: 407-420.