اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم اندازها

  • گسترش و ارتقاء پژوهش های کاربردی در سطح کشور
  • گسترش و ترویج دانش جغرافیا و برنامه ریزی با رویکرد مهندسی جغرافیایی فضا در ایران
  • انتشار نتایج پژوهش های علمی و پروژه ها و طرح های واگذار شده از سوی دستگاههای دولتی،تعاونی و خصوصی که توسط متخصصین و کارشناسان علوم جغرافیایی اجرا شده و نیز در دست اجرا هستند.
  • انتشار نتایج پژوهش های علمی و پروژه های طرح های اجرا شده  در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که توسط استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اجرا شده و یا در دست اجرا می باشد.
  • انتشار نتایج پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های تحصیلی Ph.D دانشجویان علوم جغرافیایی در دانشگاههای کشور با رویکرد مهندسی جغرافیایی فضا
  •  کمک به ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین پژوهشگران و محقق علوم جغرافیایی در ایران