درباره نشریه

با توجه به گستردگی دامنه رشته های علوم جغرافیایی در کشور که در اغلب دانشگاههای دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی در مقاطع مختلف دایر می باشند و با عنایت به رسالت جغرافیدانان ، دانش آموختگان و دانشجویان در زمینه آموزشی و فراگیری کاربردی از یک طرف و بکارگیری علوم جغرافیایی در برنامه ریزی و توسعه پایدار سرزمینی از مقیاس محلی تا ملی و به منظور تحقق عدالت مکانی و فضایی در سطوح  مختلف برنامه ریزی و فضاهای کشور، ضرورت توجه و تأکید برلحاظ راهبرد" مهندسی جغرافیایی فضا" در نظام برنامه ریزی کشور در شرایط کنونی پیش از پیش احساس می گردد.

انتظار می رود که صاحبنظران و اندیشمندان علوم جغرافیایی و نیز دانش آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشگر و نیز کارشناسان و مدیران با تخصص جغرافیایی شاغل در بخش های دولتی، تعاونی و بویژه بخش خصوصی در قالب مهندسین مشاور و ... با رویکرد" مهندسی جغرافیایی فضا "به ارائه مقالات در قالب بنیان های  نظریه ای مهندسی جغرافیایی فضا در رشته های مختلف علوم جغرافیایی،  طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحصیلی و نیز  طرح های عمرانی اجرا شده در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی جهت نهادینه سازی این راهبرد و ترویج آن به گونه ای که بتوان راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا را در نظام برنامه ریزی کشور و حضور جغرافیدانان و دانش آموختگان و دانشجویان علوم جغرافیایی را در عرصه های مختلف برنامه ریزی از سطح کلان تا محلی نهادینه نمود.

 

صاحب امتیاز: انجمن جغرافیایی ایران

مدیر مسئول و سردبیر: دکتر نصراله مولائی هشجین

ناشر: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا

 

اطلاعات کلی نشریه

عنوان مجله (فارسی)

مهندسی جغرافیایی سرزمین

عنوان مجله (انگلیسی)

Geographical Engineering of Territory (GET)

شاپا چاپی

1490- 2538

شاپا الکترونیکی

3922-  2538

زبان انتشار

فارسی (چکیده انگلیسی)

شمارگان (سال شروع)

فصلنامه (1396)

محورهای موضوعی

مهندسی جغرافیای طبیعی و مخاطرات محیطی- مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی، شهری و عشایری- مهندسی جغرافیایی و GIS و دیگر فناوری ها- مهندسی جغرافیایی و گردشگری

محل انتشار

رشت، ایران

ناشر

شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا

داوری مقالات

دو سو کور

نحوه دسترسی آزاد

CC-By

نرم افزار مشابه یاب

ایرانداک

هزینه چاپ

15000000 ریال

ایمیل نشریه

jgetrasht@gmail.com