داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
پاکزاد آزادخانی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای استادیار گروه معماری و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام
تیمور آمار مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد رشت
محمد اسکندری مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای، مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مرتضی اسمعیل نژاد مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای گروه جغرافیا. دانشگاه بیرجند
شهرام امیرانتخابی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور
بهرام ایمانی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
قادر بایزیدی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ایوب بدراق نژاد مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری، مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
خدارحم بزی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
میثم بندانی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری دانشگاه زابل - سایت قدیم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا
رحمت بهرامی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری هیات علمی
خدیجه بوزر جمهری مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عیسی پوررمضان مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
علیرضا پورشیخان مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای استادیارگروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی ،آستارا ، ایران
علی اکبر تقیلو مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری هیات علمی دانشگاه ارومیه
ایرج تیموری مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشیار جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشکده برنامه‏ ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز،
فرهاد جوان مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
مهدی چراغی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری دانشگاه زنجان
آمنه حقزاد مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
وکیل حیدری ساربان مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمدامین خراسانی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری استادیار- دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
فروغ خزاعی نژاد مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای گروه حغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد
رضا خوش رفتار مهندسی جغرافیایی و گردشگری، مهندسی جغرافیا یی و مخاطرات محیطی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
حسن دادرس مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
فضیله دادور (خانی) مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشکده جغرافیا ، انشگاه تهران
امین دهقانی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری استادیار گروه جغرافیای دانشگاه جیرفت
اسماعیل دویران مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان تهران
کیانوش ذاکرحقیقی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
پرویز رجبی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری مدرس حق التدریس
محمود رحیمی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران،ایران
پرویز رضائی مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی، مهندسی جغرافیا یی و مخاطرات محیطی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
منصور رضاعلی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس مدیر داخلی مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
مهرداد رمضانی پور مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی، مهندسی جغرافیایی و گردشگری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، گروه جغرافیا، چالوس، ایران
محسن رنجبر مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری، مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی
محمود روشنی مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی دانش آموخته دکتری اقلیم شناسی- گروه جغرافیای دانشگاه خوارزمی
نادر زالی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای مدیر گروه شهرسازی
رحمان زندی مهندسی جغرافیایی و GIS و دیگر فناوری ها، مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی گروه سنجش از دور و GIS, دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطیو دانشگاه حکیم سبزواری- خراسان رضوی- ایران
مهدی زنگنه مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
ابراهیم سامی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
حمداله سجاسی قیداری مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رحیم سرور مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای هیئت علمی
هوشنگ سرور مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای هیات علمی دانشگاه مراغه
محسن شاطریان مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیا ت علمی دانشگاه کاشان
علی شکور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علی شمس الدینی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رفعت شهماری اردجانی مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی مدیر گروه
چیا صالحی بابامیری دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهر رشت
طاهره صبوری مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی، مهندسی جغرافیایی و گردشگری، مهندسی جغرافیا یی و مخاطرات محیطی دانش آموخته دکتری رشته ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران
علی صفاری راد مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای مدرس دانشگاه
رسول صمدزاده مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
لیلا صیاد بیدهندی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری، مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشگاه پیام نور
صادق صیدبیگی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مسلم ضرغام فرد مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس
علی اصغر عبداللهی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان
علیرضا عبداله زاده فرد مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای استادیارگروه شهرسازی، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران
بختیار عزت پناه مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
جلال عظیمی آملی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.
ناصر علیقلی‌زاده فیروزجایی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای استادیار گروه جغرافیا دانشگاه مازندران
مریم علینقی پور مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و مدرس دانشگاه
علی اکبر عنابستانی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری، مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی
جمشید عینالی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری، مهندسی جغرافیایی و گردشگری عضو هیات علمی/ دانشگاه زنجان
یونس غلامی مهندسی جغرافیایی و گردشگری استادیار دانشگاه گروه جغرافیا و اکوتوریسم کاشان
حبیب اله فصیحی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
قدیر فیروزنیا مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری عضو هیات علمی. دانشگاه پیام نور مرکز تهران
سیدهادی قدوسی فر مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
ابوالفضل قنبری مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای، مهندسی جغرافیایی و GIS و دیگر فناوری ها عضو هیأت علمی/ دانشگاه تبریز
سعید کامیابی مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی گروه جغرافیا،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران
زینب کرکه آبادی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
امیررضا کریمی آذری مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشیار/گروه معماری/دانشکده هنرو معماری/دانشگاه گیلان/رشت/ایران
مریم کریمیان بستانی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشگاه ازاداسلامی واحدزاهدان
امیر گندمکار مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی، مهندسی جغرافیایی و گردشگری گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
منیژه لاله پور مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
حیدر لطفی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری، مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
صدیقه لطفی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشگاه مازندران
صدرالدین متولی مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی دانشیار گروه جغرافیا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
صابر محمدپور مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان. دانشیار گروه شهرسازی
رئوف مصطفی زاده مهندسی جغرافیا یی و مخاطرات محیطی دانشیار و مدیر گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
میرنجف موسوی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشگاه ارومیه
پری مو سی پور میاندهی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
نصرالله مولائی هشجین مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری، مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت
سیاوش مولایی پارده مدرس گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور خوزستان
مهسا مولایی هشجین مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ایران
محمودرضا میرلطفی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری، مهندسی جغرافیایی و گردشگری دانشگاه زابل
علی اکبر نجفی کانی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان
محمد نصیری لاکه جغرافیا،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت
اسماعیل نصیری هنده خاله مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای، مهندسی جغرافیایی و گردشگری دکتر اسماعیل نصیری هنده خاله دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه گیلان ،رشت ،ایران
شهاب نوبخت حقیقی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
رضا هاشمی معصوم آباد مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
ابوذر وفایی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان
مجتبی ولی بیگی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای استادیار مرکزآموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا
مجید یاسوری مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری، مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
حمید یرقی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری دانشگاه اصفهان