فرایند پذیرش مقالات

 •  فرایند پذیرش مقاله:
 • عضویت در سایت مجله و دریافت کد کاربری و رمز عبور و پیگیری مقاله ارسالی از طریق آن
 •  بارگذاری مقاله در سایت و ارسال آن مطابق فرایند تعریف شده در سایت
 • بررسی اولیه توسط سردبیر/ دبیرتخصصی
 •  انتخاب سه نفر داور متخصص در زمینه مقاله و ارسال مقاله برای آنان  
 • ارسال به نویسنده برای بازنگری و ارسال مجدد
 • دریافت و کنترل مقاله نهایی جهت تعیین وضعیت (پذیرش یا عدم پذیرش)
 • ارسال برای پرداخت هزینه چاپ
 • ارسال مقاله برای ویراستاری علمی و ادبی، در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند. (در این مرحله ممکن است مکاتبات از طریق ایمیل صورت گیرد و نه سامانه نشریه)
 •  صفحه آرایی و آماده سازی برای چاپ
 • انتشار الکترونیکی مقاله در سایت نشریه
 • براساس تصمیم مدیریت نشریه علمی کلیه نویسندگانی که مقاله های آنان موفق به اخذ پذیرش اولیه از  هیات داوران  می شوند مبلغ 5.000.000 ریال   به عنوان بخشی از هزینه های داوری و   انتشار و با اعلام از طریق سامانه نشریه به حساب شماره (0102620981001) و یا شماره کارت 6037997599335362 بانک ملی به نام آبادگران شهر و روستا واریز  و فیش آن را از طریق سایت نشریه بازگذاری نمایند و از مقاله هایی که در فرایند داوری عدم پذیرش دریافت می نمایند هیچگونه هزینه ای دریافت نمی گردد.