دوره و شماره: دوره 5، شماره 9 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-196 
14. تحلیلی بر اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان رودسر)

محمد باقر باقر زاده؛ صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری؛ حسین اصغری


15. تبیین الگوی بهینه مدیریت روستایی با رویکرد مدیریت محلی (مطالعه موردی:غرب و جنوب غرب استان گیلان)

محمود قاسم نژاد؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ عیسی پوررمضان