دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1400 
تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت

صفحه 397-411

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی

صفحه 451-465

بهزاد مجیدی شیل سر؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی