دوره و شماره: دوره 5، شماره 10 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق طرحهای توسعه شهری کلانشهر تهران (مورد: طرح جامع)

انوشیروان ناصرمستوفی؛ راما قلمبر دزفولی


2. رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم