مطالعه تطبیقی شاخص های کیفیت مسکن در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مسکن به‌عنوان نیاز اصلی انسان‌ها، ویژگی‌هایی دارد که بر عملکرد آن و همچنین رضایت ساکنان تأثیر می‌گذارد. بحث کیفیت مسکن یکی از مباحث مهم و قابل‌توجه در میان کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشینه، اقدامات انجام شده و فرآیند در پیش‌گرفته شده کشورهای منتخب جهان درباره موضوع کیفیت مسکن تدوین شده و برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، معضلات و راهبردهای پیشروی نظام‌های اقتصادی مختلف را جهت ایجاد یک نظام مناسب سکونتی مورد بررسی قرار داده است. در ادامه شاخص‌های کیفیت مسکن در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته به تفکیک مورد تحلیل قرار گرفتند.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای است. سیاست  های اجرایی در حوزه مسکن در کشورهای موردمطالعه دارای رویکردهای متفاوتی است و براساس نظام های اقتصادی، مشکلات کلان ملی و قوانین راهبردی در حوزه برنامه ریزی شهری اولویت بندی شده است و مورد توجه قرار می گیرند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای درحال‌توسعه؛ کنترل رشد بی‌رویه جمعیت کلان‌شهرها، گسترش ساختمان‌های پایدار، ایجاد سیاست‌های حمایتی، آموزش ساخت مساکن مناسب، و نظارت بر اجرای صنعت ساخت‌وساز و در کشورهای توسعه‌یافته؛ تدوین قوانین مناسب و سیاست‌های کلیدی، تغییر فرهنگ در مفهوم‌سازی سکونت، ایجاد مساکن ارزان‌قیمت عادلانه، بهبود پروژه‌های بازسازی و نوسازی شهری از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی، از مهم‌ترین راهبردهای مطرح شده در زمینه سیاست‌های مسکن در نظام‌های مختلف می‌باشد.
نتیجه گیری: سیاست‌های اجرایی در حوزه مسکن در کشورهای موردمطالعه دارای رویکردهای متفاوتی است و براساس نظام‌های اقتصادی، مشکلات کلان ملی و قوانین راهبردی در حوزه برنامه‌ریزی شهری اولویت‌بندی شده است و مورد توجه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Housing Quality Indicators in Indicators in Selected in developed and developing countries

نویسندگان [English]

  • sara allahgholipour 1
  • abbas rajaei 2
1 PhD student of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Housing as a basic human need has characteristics that affect its performance as well as residents' satisfaction. The issue of housing quality is one of the most important and debated among the countries of the world, especially developing countries.
Objectives: The purpose of this study is to examine the background, actions taken, and the process taken by selected countries around the world on the topic of housing quality And It examines the plans, policies, dilemmas, and strategies of different economic systems to create a proper residential system. Subsequently, indicators of housing quality in developing and developed countries were analyzed separately.
Methodology: The research method is descriptive and the method of collecting documentary information is the library. The United Kingdom, Sweden, and the United States were selected as developed countries and Iran, China, and South Africa as developing countries.
Result and Discussion: The research shows that in developing countries - overseas metropolitan population growth, development of sustainable buildings, supportive policies, education of suitable housing construction, and supervision of the construction industry and development in developed countries; formulating appropriate laws and key policies, changing culture in conceptualizing housing, creating affordable affordable housing, improving urban reconstruction and renovation projects through Private investment is one of the most important strategies on earth Housing policies in different systems.
Conclusion: The policies in housing for the selected countries have different approaches. They are classified based on economic systems, macro problems and strategic urban planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Housing Quality Indicators
  • Selected Countries
  • Housing Policies
احدنژاد روشتی. محسن. ابراهیم‌زاده. عیسی. غلامی. یونس و حسینی. احمد (1394). ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان. نشریه مطالعات نواحی شهری. 2(4): 1-23.
پورمحمدی. محمدرضا. صدر موسوی. میر ستار و عابدینی. اصغر (1391). تحلیلی بر سیاست‌های تأمین مسکن دولت با تأکید بر برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری. 3: ۱۱۷- ۱۲۵.
پورمحمدی. محمدرضا. نعیمی. کیومرث و درویشی. فرزانه (1395). تحلیل کیفیت مسکن در محلات ۲۰ گانه شهر بیجار با روش آنتروپی و SAW . جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای. ۱۹: ۱۲2- ۱۰۷.
ذبیحی. حسین و مرادی مهدی (1392) سنجش کیفیت محیط سکونت در محله نارمک تهران. پژوهش‌های شهری هفت حصار. 6(2): 5-16.
رضایی راد. هادی و رفیعیان. مجتبی (1390). سنجش فضائی کیفیت مسکن در شهر سبزوار با استفاده از روش تحلیل عاملی. دو فصلنامه دانشگاه هنر. 8: 95-109.
رضایی. محمدرضا و کمائی زاده. یعقوب (1394). ارزیابی تناسب مکانی فضایی طرح مسکن مهرشهر یزد. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 30(3): ۲۷۵- ۲۹۶.
رفیعیان. مجتبی. مسعودی راد. ماندانا. رضایی. مریم و مسعودی راد. مونا (1393). سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر. مورد شناسی مهرشهر زاهدان. جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای. ۱۲: ۱۳۵- ۱۵۰.
زنجانی. حبیب‌الله. گل‌کار. زهرا و محمدی. حامد (1390). بررسی جنبه‌های اجتماعی مسکن مهر مطالعه موردی شهرستان کرج. فصلنامه تعاون. 22(7): ۸۹ - ۱۱۵.
زیاری. کرامت الله (1382). تأثیر فرهنگ در ساخت شهر با تأکید بر فرهنگ اسلامی. جغرافیا و توسعه. ۲:  ۲۹۵- ۱۰۸.
زیاری. کرامت الله. منصوریان. حسین و ستاری. محمدحسین (1394). توزیع مکانی شاخص‌های کیفیت مسکن در شهر تهران با رویکرد تحلیل اکتشافی دادهای مکانی. فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی فضائی، 5(2): 75-92.
شکوهی. محمد اجزاء و ارفعی. جواد (1394). بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهرشهر بجستان. نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری. 6(22): 33-42.
کهزادی سیف‌آبادی. عمران و مشک ساز. پریسا (1396). ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن غیررسمی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته (کنیا، مکزیک، یونان و یوگیاکارتا). پژوهش‌های نوین علوم جغرافیایی معماری و شهرسازی. 1(7): 1-22.
لطفی. صدیقه. خیرخواه. زلیخا و کوچک‌زاده. محبوبه (1394). تحلیل و اولویت‌بندی کیفیت مسکن محلات شهری نمونه محلات شهری نکا. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس. 7(25): 71-51.
مالکی. محمد (1394). گزارش تحلیلی نقد طرح جامع مسکن ۱۳۹۵- ۱۴۰۵. مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران. فصل اول، دوم و سوم.
وزارت مسکن و شهرسازی (1393). قابل‌دسترسی در سایت: http:/www.mrud.ir/