تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ,واحد بابل,دانشگاه آزاد اسلامی, بابل ایران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی , واحد بابل ,دانشگاه آزاد اسلامی, بابل, ایران

چکیده

مقدمه: اعتماد اجتماعی حاصل تعامل و کنش اجتماعی در بین اعضای جامعه است که بطور مستقیم بر بافت جامعه تاثیر گذار بوده و تسهیل کننده فعالیت های اجتماعی و در نتیجه زمینه ساز پیشرفت و توسعه خواهد بود. بررسی در زمینه اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های ارزشمند سرمایه اجتماعی و زمینه ساز مشارکت اجتماعی امری لازم و ضروری بنظر می رسد به همین دلیل در تحقیق حاضر سعی شده این مقوله مهم در بین مراجعین سازمان تامین اجتماعی بررسی شود.
هدف پژوهش: شامل بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی در شهر رشت و تحلیل فضایی آن در سطح محلات مورد مطالعه می باشد.
روش شناسی تحقیق: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در محدوده مورد مطالعه به کمک ابزار پرسشنامه و نظرات 365 پاسخگو سنجش شده است. در این مسیر از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تکنیک تاپسیس استفاده شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهر رشت قلمرو مکانی بوده که هشت محله آن به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده است.
یافته ها و بحث: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین احساس امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی،رضایت اجتماعی،انسجام اجتماعی،ارضای نیاز مشتریان،گرایش های دگرخواهانه(متغیرهای مستقل)و میزان اعتماد اجتماعی (متغیر وابسته) رابطه معناداری وجود دارد و در این میان تنها بیگانگی اجتماعی رابطه معناداری با میزان اعتماد اجتماعی ندارد و بر اساس تحلیل رگرسیون از بین متغیرهای مورد بررسی سه متغیر انسجام اجتماعی، رضایت اجتماعی و ارضای نیاز مشتریان بر میزان اعتماد مشتریان تامین اجتماعی موثر بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of social trust of social security customers in Rasht

نویسندگان [English]

  • manouchehr amiri shiraz 1
  • ali asghar abbasi asfajir 2
  • ali rahmani 3
1 PhD Candidate in Sociology , Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Associate Professor in Sociology department, Babol branch, Islamic azad university, Babol, Iran
3 Associate Professor in Sociology department, Babol branch, Islamic azad university, Babol, Iran
چکیده [English]

Introduction: Social trust is the result of social interaction and action among members of society that directly affects the context of society and facilitates social activities and thus paves the way for progress and development. Study in the field of social trust as one of the valuable characteristics of social capital and the basis of social participation seems to be necessary. Therefore, in the present study, an attempt has been made to examine this important issue among the clients of the Social Security Organization.
Research purpose: Includes the study of factors affecting the social trust of social security customers in the city of Rasht and its spatial analysis at the level of the studied areas.
Research methodology: The research method is descriptive-analytical and has been assessed in the study area with the help of a questionnaire and the opinions of 365 respondents. Pearson correlation coefficient, regression analysis and TOPSIS technique have been used in this path.
Geographical scope of research: The city of Rasht is a territory whose eight neighborhoods have been selected as a model community.
Findings and Discussion: The results of Pearson correlation coefficient show that there is a significant relationship between the feeling of social security, social responsibility, social satisfaction, social cohesion, customer satisfaction, altruistic tendencies (independent variables) and the level of social trust (dependent variable).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • Social trust
  • Social security
  • Rasht
آجرلی، مریم، مشهدی، ژیلا. (1392). بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اراک نیمسال اول سال تحصیلی 92-91. فصلنامه دانش انتظامی مرکزی، 1392(3).
باقری احمدآبادی، رضا- (1377). بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان- پایان‌ نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه ‌شناسی دانشگاه شیراز، شیراز.
باقری، محمود. (1396). بررسی تاثیر نگرش به عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی(بررسی تجربی نظریه‌های نهادمحور)،پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه مازندران.دانشکده علوم اجتماعی،استاد راهنما محمود شارع پور و استاد مشاور زهرا کریمی موغاری.
جعفرآبادی، ابوطالب. (1399). تبیین جامعه‌ شناختی تاثیر نهاد دین بر اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: مردم شهر گرگان، مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، 25(25).
جعفری نژاد، مسعود، محمود، خوارزمی. (1396). بررسی جایگاه بیمه سازمان تامین اجتماعی بندرعباس در کسب اعتماد اجتماعی، پژوهش ‌نامه فرهنگی هرمزگان،8(13)، 76-92.
دهقان، علیرضا، غفاری، غلامرضا. (1384). تبیین مشارکت اجتماعی-فرهنگی دانشجویان دانشگاه ‌های علوم پزشکی شهر  تهران. مجله جامعه شناسی ایران، 6(1)، 67-98.
دهقان، محسن، علی­اصغر، عباسی اسفجیر، رحمانی فیروزجاه، علی. (1398 ). رابطۀ ادراک فساد و اعتماد اجتماعی در بین شهروندان (مطالعه دربارۀ شهرهای آمل، ساری و چالوس استان مازندران). مسائل اجتماعی ایران،10(2)، 131-156.
رزم اهنگ، مهدی، صادقی شاهدانی، مهدی. (1399 ). واکاوی رابطه بین فساد عینی و ادراکی با مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته، مجلس و راهبرد، 103، 31-50.
رهدا، رقیه. (1396). بررسی اعتماد اجتماعی بر اثربخشی احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان،پایان ‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و حسابداری.
ریتزر، جورج. (1983).  نظریه جامعه‌ شناسی در دوران معاصر-ترجمه محسن ثلاثی ،(1373) تهران- انتشارات علمی.
زتومکا، پیتر. (1999).  اعتماد یک نظریه جامعه ‌شناختی. مترجم فاطمه گلابی،(1384)، تهران: نشر ستوده.
سهامی، سوسن، علیرضا، باقری مالک آبادی، عنایت اله حسین زئی. (1398). رابطه هوش هیجانی و حمایت ‌های جامعه و خانواده با اعتماد اجتماعی در میان زندانیان زندان سپیدار اهواز، طب انتظامی، 8 (4)، 162 - 164.
عباس زاده، محمد، محمد باقر علیزاده اقدم، اسلامی، رضا  (1390). اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل موثر بر آن، جامعه ‌شناسی کاربردی, 22(1)، 83-106.
عباس زاده، محمد. (1383)،عوامل موثر بر شکل‌ گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی، 4 (15)، 291-267.
کلمن، جیمز. (1994). بنیاد نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، (1386). تهران، نشر نی.
گیدنز، آنتونی. (1998). پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز،
محمدجعفر، هانیه. (1391). بررسی میزان اعتماد کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن. پایان ‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
منصوریان، محمدکریم، قدرتی، حسین. (1388). اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور، جامعه ‌شناسی کاربردی، 34 (2)، 215-189.
موسوی، سیدنجم­الدین، رضا، سپهوند، جعفری، سلیمان، جعفری، افسانه. (1397). بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه لرستان. مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، 5 (4).
هزارجریبی، جعفر، صفری­شالی، رضا. (1388). بررسی عوامل م‍وثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان، جامعه‌ شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، (4).
الوندی، حمیرا، صدیق، هلن. (1399). پیش­بینی بهزیستی اجتماعی و اعتماد اجتماعی از طریق باور به دنیای عادلانه در مراجعین به مراکز مشاوره. پژوهش­های روان ‌شناسی اجتماعی، 37، 1 – 12.