تبیین عوامل موثر برارتقا کیفیت بصری منظر خیابان با تا‌کید برابعاد زیبا‌شناسی مطالعه موردی : (حد فاصل فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه شهر تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران- ایران

2 استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران ایران

3 دانش اموخته مهندسی شهرسازی دانشگاه پیام نور تهران ایران

4 دانشجو دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

JGET-2102-1242(R1)

چکیده

منظر خیابان یکی از ملموس ترین سطوحی که شهروندان در شهر با آنها برخورد می کنند. هدف این پژوهش توجه به ویژگی های خاص کیفیت بصری منظر خیابان حد فاصل فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه شهر تهران با تأکید بر ابعاد زیبایی شناسی و زیست محیطی است. پژوهش حاضر توصیفی _ تحلیلی است. روش جمع آوری دادهای از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. که در روش میدانی معیار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل شهروندان ومتخصصان حوزه برنامه ریزی شهری است . حجم نمونه با استفاده از فرمل کوکران 384 نفر به دست آمده است. متغیرهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از زیبایی شناختی، عملکردی، ادراکی و زیست محیطی نتایج تحلیل داده ها نشان داد که معیارهایی عینی چون: خطوط نما، تناسب، ارتفاع نما و معیارهای ذهنی چون زمینه گرایی، جذابیت، بامعنابودن و... بر ادراک زیبایی شناسانه تأثیر دارند. ارتباط مولفه‌های کیفیت بصری وتاثیر بر زیباشناسی منظر شهری دارای 843/0 همبستگی است و رقم ضریب تعدیل نیز با عدد 854/0 بیانگر ارتباط مستقیم بین مولفه‌ها می‌باشد. متغیر مستقل در این پژوهش 854/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته (تاثیر بر زیباشناسی منظر خیابان) را تعیین می‌نماید. . به طوری که شاخص خوانایی از نظر اولویت در شرایط موجود با 66/2 بیشترین تأثیر را بر زیبا شناسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- امین زاده، بهناز. (1389). ارزیابی زیبایی و هویت مکان، فصلنامه هویت شهر، سال پنجم، شماره 7، صفحات 3- 14
- بهرامی، مریم. (1396). بازشناسی مفهوم منظر شهری و مولفه های تاثیرگذار در طراحی بدنه ی فضای شهری(نمونه موردی میدان بهارستان، تهران)، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و مدیریت بحران
- بهزاد فر، مصطفی. (1387). واژه نامه مفاهیم طراحی سال ششم، شماره 2.
- بیکن، ادموند. (1386). طراحی شهرها، فرزانه طاهری، تهران: شهیدی.
- پورجعفر، محمدرضا؛ تقوایی، علی کبر و صادقی، علی رضا( 1388).  خوانش تأثیر ساماندهی محورهای بصری بر ارتقا کیفیت محیط فضاهای عمومی  شهری، نمونه موردی: خیابان آزادی تهران، مدیریت شهری،صص65- 80.
- پاکزاد، جهانشاه. (1382). پدیدارشناسی نماهای مسکونی و سیر تکوین توقعات از آن، هنرهای زیبا، شماره 14
- پاکزاد، جهانشاه. (1386). مجموعه مقالات در باب طراحی شهری، انتشارات شهیدی.
- پاکزاد، جهانشاه. (1385). مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، تهران:  شهیدی.
- خاک زند، مهدی، محمدی، مریم، جم، فاطمه، آقابزرگی، کوروش(1393). شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنه های شهری با تأ کید بر ابعاد زیبایی شناسی و زیست محیطی مطالعه موردی : خیابان ولیعصر)عج(-  شهر قشم، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات شهری، شماره 10.
- رضازاده، راضیه. (1385). اصول و معیارهای ساماندهی و ضوابط و مقررات سیمای شهری در ساخت و ساز، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
- صفامنش، کامران. (1373). طرح بهسازی خیابان لاله زار، سازمان زیباسازی شهر تهران.
- غضفری، پیمان، آرزه، آزاده. (1397). شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه های شهری با تاکید بر ابعاد زیبایی شناسی و کیفیت نمونه موردی: بوستان ولایت، شهر ساری، نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران، سال اول، شماره 2.
- کالن. گوردن. (1377).  گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- موسوی، الهه سادات، صادقی، علیرضا. ( 1395). ارائه فرآیند طراحی جداره های شهری درجهت ارتقای کیفیت های بصری زیبایی شناسی منظرشهری، نشریه مدیریت شهری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شماره 43