تحلیل تطبیقی اثرات و پیامدهای سیاست گذاری های کالبدی برنامه پنجم توسعه (1390-95 )روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان(مورد:طرح هادی روستایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, واحد رشت, دانشگاه آزاد اسلامی ,رشت , ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا, واحد رشت, دانشگاه آزاد اسلامی , رشت , ایران

3 استاد گروه جغرافیا, واحد رشت, دانشگاه آزاد اسلامی , رشت , ایران

4 استادیارگروه جغرافیا, واحد رشت, دانشگاه آزاد اسلامی , رشت , ایران

JGET-2010-1205

چکیده

مقدمه: در سالهای اخیر و در طول برنامه های عمرانی طراحی شده با گذشت بیش از 7 دهه برنامه ریزی در زمینه توسعه روستایی سیاستگذاری کالبدی و توجه به توسعه کالبدی روستاها با هدف بهبود وضعیت مسکن- بالا بردن کیفیت امکانات زیر ساختی ، دسترسی راحت روستاییان به این امکانات ، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و و ماندگاری آنان در روستا در قالب طرح هادی با هدف از بین یردن فقر مورد توجه برنامه ریزان و سیاسنگذاران قرار میگیرد.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی –تاریخی و تحلیلی است.برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ا ی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری کل روستاهای کوهستانی و جلگه ای غرب گیلان ا(شهرستان های آستارا، تالش ، رضوانشهر و ماسال ) بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل وGIS بهره گرفته شده است
نتایج و بحث: برخورداری تعداد 141 روستای جلگه ای بالای بیست خانوار(55.73 درصدد) و تعداد112 روستای کوهستانی بالای بیست خانوار(44.27 درصدد) از مجموع 253 روستای غرب گیلان که در طی برنامه پنجم توسعه از طرح هادی مصوب بهره مند گردیده اند و هم چنین اجرای تعداد 171 طرح اجرایی برای روستاهای برخوردار از طرح هادی مصوب(83.82 درصدد) در بخش جلگه ای و تعداد33 روستای کوهستانی (16.18 درصدد) از مجموع 204روستای غرب گیلان که از طرح هادی مصوب اجرایی بهره مند گردیده اند
نتیجه گیری: در نهایت حدود 70 درصد از کل طرح هادی مصوب واجرایی غرب گیلان را بخش جلگه ای به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Effects and Consequences of Physical Policies of the Fifth Development Plan (2011-2016) Plain and Mountain Villages of Western Guilan (Case: Rural Guide Plan)

نویسندگان [English]

  • sohila malekpour hashjin 1
  • timour amar 2
  • nasrollah molaeihashjin 3
  • mohammad baset ghorayshy 4
1 Ph.D.in Geography and Rural Planning ,Rasht branch ,Islamic Azad University ,Rasht.Iran
2 Associate Professor Department of Geography, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran
3 Professor Department of Geography, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran
4 assistant Professor Department of Geography, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran
چکیده [English]

Introduction
In recent years and during the development programs designed, after more than 7 decades of planning in the field of rural development, physical policy-making and paying attention to the physical development of villages with the aim of improving housing, improving the quality of infrastructure facilities, facilitating the villagers’ easy access to these facilities, preventing the migration of villagers and keeping them in the village in the form of a pilot master project aimed at eradicating poverty have been considered by planners and policy makers.

Methodology
The research method is descriptive-historical and analytical. Library and field methods have been used to collect data. The statistical population includes the whole mountainous and plain villages of Western Guilan (Astara, Talesh, Rezvanshahr, and Masal counties). Excel and GIS software have been used for data analysis.
Results and discussion
. Also, 141 lowland villages with more than 20 households (55.73%) and 112 mountain villages with more than 20 Households (44.27%) from a total of 253 villages in Western Guilan have benefited from the approved master plan during the Fifth Development Plan, as well as the implementation of 171 executive plans for villages with the approved master plan (83.82%) in the plains and 33 Mountainous village (16.18%) out of a total of 204 villages in Western Guilan that have benefited from the approved master plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Policy
  • Fifth Plan
  • Development
  • Master Plan
  • Western Guilan Villages
آسایش، حسین،(1374). کارگاه برنامه ریزی روستایی (رشته. جغرافیا)، دانشگاه پیام نور.
اعظمی، موسی، توحید لو، شادعلی، حضرتی، مجید،(1395) ارزیابی میزان تحقق پذیری  کاربری اراضی در اجرای طرح هادی روستایی ، مطالعه موردی شهرستان زنجان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی پژوهشی گلستان،  سال ششم ، زمستان 1395
برنامه و بودجه. (1395). آمارنامه آبادی های استان گیلان.
پوررمضان، عیسی، علینقی پور مریم. (1393). ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی، بخش مرکزی شهرستان رشت. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاهای انسانی، 29، 101-113.
پورطاهری، مهدی، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، بدری، سید علی. (1388). راهبردها و سیاستهای توسعه کالبدی سکونتگاهای روستایی در ایران. اولین کنفرانس مسکن و توسعه کالبدی روستا، مهر 1388
صابری فر، رستم. (1390). بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت طرح های هادی روستایی در استان خراسان جنوبی. تحقیقات جغرافیایی، 102، 213-230
رضوانی، محمدرضا، (1387). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، نشر قومس.
رزلانسری ،اکرم  ،توکلی ، جعفر، ،(1395 ) .تحلیل اثرات کالبدی و اقتصادی طرحهای هادی روستایی مورد: روستاهای شهرستان کرمانشاه فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 145-162
عزیزپور، فرهاد، محسن زاده، آرمین. (1388). الگوی مطلوب توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی در برنامه ریزیهای کلان کشور با تاکید بر برنامه پنجم توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی. اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا.
عظیمی، نورالدین، مولائی هشجین، نصراله، عاشقی، اردشیر. (1391). بررسی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب). چشم انداز جغرافیایی، 19، 25-37.
عظیمی، نورالدین، مولایی، نصراله، علیزاده، علیرضا. (1390). بررسی عوامل جفرافیایی موفقیت اجرای طرح هادی روستایی در شرق استان گیلان. چشم انداز جغرافیایی، 16، 84-99.
عنابستانی علی اکبر ، نادریان فر، مهدی ، (1399 ) . تحلیل اثرات اجرای طرحهای هادی بر کیفیت محیطی سکونتگاههای روستایی( مطالعه موردی: شهرستان هامون)  ،نشریه علمی – پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی سال ، 11-24
مولایی هشجین، نصراله، قدیری معصوم، مجتبی. عزیزی، عبدالله دمیرچلو (1395). تحلیل اثرات کالبدی اجرای طرحهای هادی روستایی از دیدگاه روستائیان شمال استان اردبیل. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 21، صص 75-92.
مولایی هشجین نصراله ، قدیری معصوم ،مجتبی ، عزیزی دمیرچلو ،عبدالله، (1395 )،تحلیل اثرات کالبدی اجرای طرحهای هادی روستایی از دیدگاه روستائیان شمال استان اردبیل  ،فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای،75-92
مولایی هشجین. نصرالله  ، ( 1392) . برنامه ریزی توسعه کالبدی سکونتگاهای روستایی در گیلان ( شناخت ، ارزیابی و چشم انداز طرح های روستایی) انتشارات دانشگاه ازاد رشت ،
مولایی هشتجین، نصراله (1392). برنامه ریزی توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی در گیلان: شناخت ، ارزیابی و چشم انداز طرح های هادی روستایی، رشت: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
مرکز آمار ایران (1385). سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نتایج کل استان گیلان
مرکز آمار ایران (1386). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1385 ، نتایج تفصیلی شهرستان تالش، تهران
مرکز آمار ایران (1386). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1385 ، نتایج تفصیلی شهرستان ماسال، تهران
مرکز آمار ایران (1386). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1385، نتایج تفصیلی استان گیلان، تهران
مرکز آمار ایران (1386). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1385، نتایج تفصیلی شهرستان آستارا، تهران
مرکز آمار ایران (1386). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1385، نتایج تفصیلی شهرستان رضوانشهر، تهران
مرکز آمار ایران (1391). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1390 ، نتایج تفصیلی شهرستان تالش، تهران
مرکز آمار ایران (1391). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1390 ، نتایج تفصیلی شهرستان ماسال، تهران
مرکز آمار ایران (1391). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1390، نتایج تفصیلی استان گیلان، تهران
مرکز آمار ایران (1391). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1390، نتایج تفصیلی شهرستان آستارا، تهران
مرکز آمار ایران (1391). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1390، نتایج تفصیلی شهرستان رضوانشهر، تهران
مرکز آمار ایران (1396). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1395 ، نتایج تفصیلی شهرستان تالش، تهران
مرکز آمار ایران (1396). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1395 ، نتایج تفصیلی شهرستان ماسال، تهران
مرکز آمار ایران (1396). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1395، نتایج تفصیلی استان گیلان، تهران
مرکز آمار ایران (1396). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1395، نتایج تفصیلی شهرستان آستارا، تهران
مرکز آمار ایران (1396). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1395، نتایج تفصیلی شهرستان رضوانشهر، تهران
نصیری، مرضیه، عابدینی، آرزو (1390). بررسی جایگاه توسعه روستایی در برنامه پنجم توسعه. یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
وزارت مسکن و شهرسازی (1388) طرح توسعه و عمران جامع ناحیه غرب گیلان- جلد دوم، شناخت وضع موجود و تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها.