ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

JGET-2007_1178

چکیده

لازمه پیشبرد توسعه در هر جامعه، به داشتن پشتوانه‌های اجتماعی بستگی دارد که سرمایه اجتماعی یکی از آن‌ها است که دارای عناصری چون اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی می‌باشد. هدف مقاله حاضر ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری در شهر زابل می باشد. مقاله حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد. نحوه جمع‌آوری اطلاعات «پیمایشی» است، نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر از شهروندان بالای 15 سال شهر زابل می‌باشد که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز در نرم‌افزارSpss، با استفاده از ضریب همبستگی رگرسیون برای آزمون فرضیه‌ها و آزمونt-test برای سنجش گویه‌ها انجام‌شده است. یافته‌های حاصل نشان داد که رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و توسعه شهری تأیید می‌شود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، حاکی از آن است که دو متغیر انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی در معادله باقی‌مانده‌اند و بالاترین تأثیر را در تبیین متغیر وابسته )توسعه شهری) داشته اند. درنهایت بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش می‌توان بیان کرد که سرمایه اجتماعی می‌تواند نیروی معنوی بسیار قوی برای توسعه شهری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment and Analysis of the Effect of Social Capital Components on Urban Development (Case Study: Zabol City)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Rakhshaninasab 1
  • Sayed Ali Hosseini 2
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning
2 PhD student in Geography and Urban Planning
چکیده [English]

The prerequisite for the development of development in any society depends on having social support, of which social capital is one that has elements such as social trust, social cohesion, social participation, and social awareness. The purpose of this paper is to evaluate and analyze the impact of social capital components on urban development in Zabol. The present article is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. How to collect information is "survey". The statistical sample of this study using Cochran's formula is 384 citizens over 15 years of age in Zabol who were selected by simple stratified and random sampling. Data analysis and analysis were also performed in Spss software using regression correlation coefficient to test the hypotheses and t-test to measure the items. The findings showed that the relationship between the components of social capital and urban development is confirmed. Also, the results of step-by-step regression analysis indicate that the two variables of social cohesion and social trust remain in the equation and have the highest effect on explaining the dependent variable (urban development). Finally, based on the results of this study, it can be stated that social capital can be a very strong spiritual force for urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Social capital"
  • "Social awareness"
  • "Social participation"
  • "urban development"
  • "Zabol City"
  - Allik, J., & Realo, A. (2004). Individualism-collectivism and social capital. Journal of
cross-cultural psychology, 35(1), 29-49.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American
journal of sociology, 94, S95-S120.
 -Coleman, J. S. (2019). Equality and achievement in education. Routledge.
-Ferlander, S., & Timms, D. (2001). Local nets and social capital. Telematics and
Informatics, 18(1), 51-65.
-GAO, L., Durnota, B., Ding, Y., & Dai, H. (2012). An agent-based simulation system
for evaluating gridding urban management strategies. Knowledge-Based Systems, 26,
174-184.
-Garip, F. (2007). From migrant social capital to community development: A relational
account of migration, remittances and inequality (Doctoral dissertation, Princeton
University).
-Islam, M. R., & Morgan, W. J. (2012). Non-governmental organizations in
Bangladesh: their contribution to social capital development and community
empowerment. Community Development Journal, 47(3), 369-385.
-Lei, G., Bohdan, D., Yongsheng, D., & Hua, D. (2012). An agent-based Simulation
system for evaluating gridding urban management strategies Knowledge-Based
Systems. Volume, 26, 174-184.
-López-Gunn, E. (2012). Groundwater governance and social capital. Geoforum, 43(6),
1140-1151.
-Rice, T. W., & Ling, J. (2002). Democracy, economic wealth and social capital:
Sorting out the causal connections. Space and Polity, 6(3), 307-325. 
 
                           راکمه و بسن یناشخر دضردیمح
 
یر 
یل ثأت
لحت و
ی بای 
زرا
هفلؤم‌اه
  
... -
 ی
رهش هعسوت رد
ی 
عامتجا
یه 
امرس
  
 ی
    87
 
-Serageldin (2000). Defining Social Capital: an Integrating View, In Social Capital, and
A. multifaceted Perspective. The World Bank Washington.
-Serageldin, I., & Dasgupta, P. (2001). Social capital: a multifaceted perspective. The
World Bank.  
-   Sharon, K. & Orlando, P. (2013). Panel Paper: Citizen Participation and Satisfaction
With Municipal Government Services: The Mediating Roles of Trust and the Econom,
Washington, DC November 8, 2013.
-van Poll, H. F. P. M. (1997). The perceived quality of the urban residential
environment: a multi-attribute evaluation.
-Walters, W. (2002). Social capital and political sociology: re-imagining
politics?. Sociology, 36(2), 377-397.
-Weil, F., Lee, M. R., & Shihadeh, E. S. (2012). The burdens of social capital: How
socially-involved people dealt with stress after Hurricane Katrina. Social science
research, 41(1), 110-119.
-Yokoyama, S., & Sakurai, T. (2006). Potential of social capital for community
development. Report of the APO survey and symposium on redesigning integrated
community development 2003-2005. In Potential of social capital for community
development. Report of the APO survey and symposium on redesigning integrated
community development 2003-2005.. Asian Productivity Organization (APO).