تبیین الگوی بهینه مدیریت روستایی با رویکرد مدیریت محلی (مطالعه موردی:غرب و جنوب غرب استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, واحد رشت, دانشگاه آزاد اسلامی ,رشت , ایران

2 استاد گروه جغرافیا,واحد رشت,دانشگاه آزاداسلامی, رشت , ایران

3 استادیارگروه جغرافیا, واحد رشت, دانشگاه آزاد اسلامی , رشت , ایران

JGET-2010-1198(R1)

چکیده

مدیریت، مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل می کند. روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه ی زندگی و فعالیت متفاوت نسبت به شهرها هستند
پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. محدوده مورد مطالعه تحقیق روستاهای واقع در شهرستان های غرب و جنوب غرب استان گیلان(7 شهرستان) و جامعه آماری آن فرمانداران، بخشداران، کارشناسان فرمانداریها، کارشناسان بخشداریها، کارشناسان بنیاد مسکن، کارشناسان جهاد کشاورزی، کارشناس امور روستایی استانداری، دهیاران و اعضای شورای اسلامی در محدوده مورد مطالعه می باشند.
این پژوهش با هدف تبیین مدیریت محلی روستایی و به کمک مطالعات اسنادی و میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه نشان می دهد در روستاهای مورد مطالعه دو نوع مدیریت نظارتی(شورا) و اجرایی(دهیار) موجود است که با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می شوند. در مواردی که روستاها از مدیریت روستایی بی بهره باشند در قالب یک مدیریت پهنه ای که از تجمیع دو یا تعداد بیشتر روستا تشکیل می شوند اداره می گردند به عبارتی دیگر می توان از سه عامل طرح شده در این پژوهش برای سنجش الگوی مدیریت روستایی با رویکرد محلی بهره برد. بنابراین در نهایت می توان بیان نمود با بررسی های میدانی و اسنادی صورت گرفته مدیریت اجرایی، مدیریت نظارتی و مدیریت پهنه ای همراه با رعایت اصول و شاخص های بازشناسایی شده بهترین نوع مدیریت در محدوده مورد مطالعه و به تناسب جمعیت می باشند. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Optimal Model of Rural Management with a Local Management Approach (Case Study: West and Southwest of Gillan Province)

نویسندگان [English]

  • mahmod qasemnejad 1
  • nasrollah molaeihashjin 2
  • mohammad baset qoraishi 3
  • eisa pourramzan 3
1 Ph.D.in Geography and Rural Planning ,Rasht branch ,Islamic Azad University ,Rasht.Iran
2 Department of Geography,Rasht Branch,IAU,Rasht,Iran
3 assistant Professor Department of Geography, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran
چکیده [English]

The present descriptive-analytical research is an applied one in terms of purpose. The villages located in the western and southwestern cities of Guilan province (7 cities) are the study areas, and the statistical population includes governors, districts managers, governorate experts, district experts, Housing Foundation experts, Agricultural Jihad experts, provincial rural affairs experts, village governors and Islamic council members.
Results and discussion
Intending to explain the local rural management with the help of documentary and field studies and using a questionnaire, this study shows that in the villages under study, there are two types of management; supervisory (village council) and executive (village governors) which are selected by people’s direct selection. In case the villages enjoy rural management, they are managed in the form of a zone management that consists of the amalgamation of two or more villages. In other words, the three factors proposed in this study can be used to measure the rural management model with a local approach. Therefore, it can be said that with field and documentary studies, executive management, supervisory management and area management along with the consideration of principles and indicators identified are the best types of management in the study area in proportion to the population.

Using regression analysis, in the present study, it was found that executive management and supervisory management, zone management and redefining local indicators (independent variables) are the factors affecting rural local management (dependent variable).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • rural management
  • local approach
  • west and southwest of Guilan
بدری، علی؛ موسوی، عارف.(1388). مدیریت نوین روستایی در جستجوی راهکارهای مناسب برای توسعه دهیاری ها. انتشارات مؤسسه فرهنگی اشتیاق نور، تهران.
حیدری ساربان، وکیل.(1398). ارزیابی الگوی مدیریت محلی روستایی مبتنی بر شاخص های حکمروایی خوب( مطالعۀ موردی: شهرستان مشگین شهر). جغرافیا وتوسعه، شماره 57 ، زمستان 1398، 154-133.
رضاییان، علی.(1379). اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ سجاسی قیداری، حمداله؛ و عینالی، جمشید.(1386).نگرشی نو به مدیریت روستایی با تاکید بر نهادهای تأثیرگذار. فصلنامه روستا و توسعه، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، سال ده، شماره دو، 31-1.
زیارتی نصرآبادی، اسماعیل.(1384). ساختار و تشکیلات در سازمان غیردولتی دهیاری.ماهنامه دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شماره 18، آبان 84.
عبداللهیان، حمید؛ شریعتی، شیما ؛ و شوشتری زاده، الهام.(1384). اندازه گیری عملکرد مدیریت روستایی درایران براساس عوامل تأثیر گذار بر فرآیند مدیریت درروستاهای ایران. نشریه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره پیاپی 46، 267-227.
فرجی سبکبار، حسن علی؛ قصابی، محمد جواد.(1392). شناخت و تحلیل علل ناکارآمدی مدیریت روستایی از دیدگاه مردم محلی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل). مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، شماره سوم، بهار و تابستان 1392، 280-257.
مرادی، خدیجه، آگهی، حسین.(1393). واکاوی چالش های مدیریت روستایی با رویکرد کیفی تئوری بنیانی. جغرافیا و توسعه شماره 34 بهار1393، 181-167.
مطیعی لنگرودی، حسن.(1382). برنامه ریزی توسعه روستایی با تأکید بر ایران، انتشارات :جهاد دانشگاهی مشهد.
مهدوی، مسعود؛ نجفی کانی، علی اکبر.(1384). دهیاری ها، تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران (نمونه موردی: دهیاری های استان آذربایجان غربی). مجله پژوهش های جغرافیایی، پاییز 1384 – شماره 53 ، 40-20.
مولائی هشتجین، نصراله.(1386). چالش ها و راهکارهای مدیریت برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری در ایران. دومین همایش جغرافیا و قرن بیست و یکم، ناشر انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، 298-282.
مولائی هشتجین، نصراله؛ پور رمضان، عیسی.(1389). امکان سنجی تجمیع تیپ روستاهای جلگه ای به منظور توسعه پایدار در گیلان با تأکید بر نگرش مدیران. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی- سال دوم، شماره دوم، بهار 1389، 86-67.
مولایی هشجین، نصراله(1391): مدل و الگوی پیشنهادی مدیریت روستایی در استان گیلان، همایش ملی توسعه روستایی، رشت.
مولایی هشجین، نصراله.(1382). الگوی بهینه برای برنامه ریزی توسعه خدمات روستایی در ایران(مطالعه موردی: جنوب استان اردبیل).فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 1382، شماره 70، 73-47.
نعمتی، مرتضی؛ بدری، علی.(1386). ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی مقایسه تطبیقی دهیاری های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ(مطالعه موردی استان گلستان)، پژوهش های جغرافیایی شماره59، بهار1386 ،176-161.
-Koontz, Harold .(1988).Management, 8th ed., New York: Mc Graw- Hill, inc.
-Hersey, p. , Blanchard, K.h.(1972). Management of organizational Behavior: Utolizing Human Resources.n.j. prentice Hall.