تحلیلی بر اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان رودسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی ,آستارا, ایران

2 استادیارگروه جغرافیا, واحد آستارا,دانشگاه آزاد اسلامی , آستارا, ایران

JGET-2010-1200

چکیده

صدا و سیمای مرکز گیلان نیز به عنوان یک رسانه تاثیر گذار استانی،توانسته در عرصه توسعه روستاهای استان نقش بسزایی مانند ایجاد تفکر راهبردی در بین مردم و مدیران، ایجاد یکپارچگی، جلوگیری از تعارضات و رقابت-های مخرب و همگرائی در استان ایفا نماید‌.پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرگذاری رسانه ملی در توسه روستایی، روستاهای شهرستان رودسر را با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده است.پس از مطالعات اسنادی و طی مرحله بومی سازی 12 متغیر انتخاب شد. سپس اطلاعات مورد نیاز به کمک ابزارپرسشنامه و خانوارهای روستایی(382 نفر) جمع آوری و مراحل شاخص سازی طی شد.تحلیل موضوع به کمک آزمون تی نشان می دهد از مجموع 12 شاخص تاثیر رسانه ملی بر 8 شاخص ایجاد امنیت اجتماعی، ایجاد آزادی بیان و اندیشه، ایجاد عدالت، حق تصمیم گیری انتخابات، خلق فرآورده های نو، افزایش بهره وری، ارتقاء سطح زندگی، برابری اقتصادی مطلوب و بر 4 شاخص ایجاد ارتباطات ، ایجاد گروههای سیاسی، ایجاد رقابت سیاسی، ایجاد قانونمندی پایین بوده است همچنین رسانه ملی در توسعه روستایی محدوده مورد مطالعه بیشترین تاثیر را بر شاخص حق تصمیم گیری انتخابات و کمترین تاثیر را بر ایجاد رقابت سیاسی گذاشته است. در نهایت پیشنهاد می شود برنامه سازان به علایق جامعه محلی بیشتر توجه نموده تا بتوانند نارضایتی های موجود از رسانه ملی و کاستی های آن در مسیر توسعه را از بین ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Impact of National Media on Rural Development (Case study: villages of Rudsar county)

نویسندگان [English]

  • mohammad baqher baqherzade 1
  • HASANIMEHR SEDEQHE 2
  • RAFAT SHAHMARI 2
  • HOSSIEN ASGHARI 2
1 GraduatedPh.D in Geography and Rural Planning,Astara Branch, Islamic Azad University, Astara , Iran
2 assistant Professor Department of Geography, Astara Branch ,Islamic Azad University, Astara ,Iran
چکیده [English]

. Gilan Radio and Television, as an influential provincial media, has been able to play a significant role in the development of the province's villages, such as creating strategic thinking among the people and managers, creating integration, preventing conflicts and destructive competition, and converging in the province. The present study aimed to analyze the impact of national media on rural development and examined the villages of Rudsar city with a descriptive-analytical method. After documentary studies and during the localization stage, 12 variables were selected. Then the required information was collected with the help of a questionnaire and rural households (382 people) and the indexing process was completed. Subject analysis using t-test shows that out of 12 indicators, the impact of national media on 8 indicators of creating social security, creating freedom of speech and thought, creating justice, the right to decide on elections, creating new products, increasing productivity, improving living standards, Economic equality are desirable and on 4 indicators: communication, creation of political groups, creation of political competition, creation of low legitimacy are low. Also, the national media in rural development of the study area has had the greatest impact on the index of right to decide on elections and the least impact on creating political competition. Finally, it is suggested that programmers pay more attention to the interests of the local community in order to eliminate the existing dissatisfaction with the national media and its shortcomings in the development path

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impact
  • National Media
  • Rural Development
  • Rudsar
ازکیا ، مصطفی .(1390). جامعه شناسی توسعه . تهران ،نشر کلمه .
آسایش،حسین .(1393). اقتصاد روستایی . انتشارات پیام نور.
آسایش،حسین. (1390). اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی . انتشارات پیام نور.
استعلاجی ،علیرضا (1390). نظریه ها و مکاتب جغرافیایی. انتشارات سمت .
انگلیس، فرد.(1377). نظریه رسانه ها. مترجم محمود حقیققت کاشانی، ناشر: سروش.
بهاری, عیسی؛ پیری، سیامک؛ مرادی، نصرت .(1391). نقش رسانه های جمعی درتوسعه روستایی ایران. پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، تبریز.
بوذری، سدیما. ( 1387 ). نقش ارتباطات جمعی در توسعۀ پایدار روستا مطالعۀ موردی: روستاهای استان قزوین پایان نامه دوره دکتری. استاد راهنما دکتر رحمانی فضلی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
پاپلی یزدی وابراهیمی.(1381). نظریه های توسعه روستایی .انتشارات سمت .
حاجی نژاد، علی؛ الاالدین وندی، آیدا .(1392).بررسی نقش رسانه‌های جمعی بر توسعه‌ی اجتماعی زنان روستای زوردگان شهرستان کیار. پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 3.
حاجی نژاد، علی؛ پایدار، ابوذر؛ الاالدین وندی، آیدا.(1395). تبیین جایگاه برنامه‌های تلویزیونی در ارتقای سطح توسعه فرهنگی زنان روستایی (دهستان کیار غربی، شهرستان کیار). برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)، 6(1)، پیاپی 20،  58-39.
خراسانی،محمد امین؛راستی، هادی؛رحمانی، اسماعیل.(1395).تحلیلی بر اثرگذاری رسانه‌های جمعی و مطبوعات از دیدگاه ساکنان نواحی روستاییِ شهرستان کنارک (مطالعه موردی: دهستان زرآباد غربی). فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 6(22)،164-147.
دادگران ، سید محمد (1384). مبانی ارتباطات جمعی ، انتشارات فیروزه تهران چاپ 2.
دراستیکل، فلیپ ون.(1382). ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی، رهیافتی جدید در تحقیقات و طراحی ارتباطات برای برنامه ها و راهبردهای توسعه. ترجمه ابراهیم مردانی بلداچی، جهاد، شماره 246 و 247، 39-33.
دمیرچی، رضا؛ علیپور، میثم؛ سیاهکلی، محسن.(1394). نقش شبکه استانی صدا و سیمای مرکز قزوین در توسعه اقتصادی استان . کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی،مشهد.
رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ بوذری، سیما. (1388). دستیابی به توسعه ی پایدار روستا با تاکید بر نقش محوری رسانه های جمعی(مطالعه ی موردی: روستاهای استان قزوین). جغرافیا و توسعه، 14، 120-101.
رضایی راد، رمضان.(1393). نقش رسانه در توسعه روستایی. رسانه های نوین و آموزش ، 1(1)، 56-49.
شکوئی، حسین.(1389). دیدگاه های نو در جغرافیای شهری(جلد اول). انتشارات سمت.
کاظم‌زاده،موسی؛ کوهی،کمال.(1389). نقش وسایل نوین ارتباط‌جمعی در توسعه فرهنگی ، موانع و راهکارها.فصلنامه پژوهش فرهنگی، 11(12)، 212-183.
محسنیان­راد، مهدی.( 1392 ). ارتباطات جمعی و توسعه روستایی. تهران وزارت جهاد سازندگی .
نقوی، محمدرضا ؛ پایدار، ابوذر ؛ قاسمی، یاسر.(1391). بررسی و تحلیل نقش فرهنگ در توسعه مناطق روستایی با رویکردهای توسعه پایدار. مجله مهندسی فرهنگی ، 6( 67و68)،107-93.
Klapper, Joseph. T. (1960). The effects of mass communication. Free Press.