اگروتوریسم و نقش آن در ارتقاء فرصت‌های رشد و توسعه نواحی روستایی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی جغرافیا

JGET-2010-1195

چکیده

حفظ منظر کشاورزی نقاط روستایی و فعالیتهای وابسته به آن، جهش تولید، احیاء بافتهای سنتی، استفاده بهینه از اراضی، فعال نگه داشتن روستائیان به کار در مزارع و باغات با افزایش امکانات اولیه برای آنها ضمن ایجاد فرصت استراحت و تفریح برای گردشگران داخلی و خارجی درکنار ایجاد اشتغال و درآمد پایدار روستایی، جملگی از مزایای اجرای اگروتوریسم یا گردشگری کشاورزی جهت شکوفایی اقتصادی – اجتماعی نقاط روستایی استان گیلان که دارای پتانسیل کشاورزی و روستاهای نمونه گردشگریست می باشد.از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرات اگروتوریسم در شکوفایی اجتماعی – اقتصادی نواحی روستایی استان گیلان صورت گرفته و بر این اساس پرسش کلیدی پژوهش عبارتست از اینکه راهکارهای علمی و عملی اگروتوریسم در ارتقاء فرصت‌های رشد و توسعه نواحی روستایی استان گیلان کدام است؟ پژوهش از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی – تحلیلی می باشد.جهت ارائه استراتژی ها و راهکارهای مناسب از طریق تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها ی موجود از مدل تحلیلی SWOTاستفاده شده است.جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و کارشناسان برنامه ریزی و توسعه روستایی و گردشگری بوده اند. نتایج حاصله حاکی از برتری نقاط قوت (24/4)و فرصت (24/4)محدوده مورد مطالعه در برابر ضعف‌ها (4)و تهدیدهای (6/3)پیش رو بوده است. دراین راستا توصیه می شود با توجه به استعدادها و قابلیت های موجود در استان، ضمن شناسایی و بهره گیری از زمینه های موجود، راه های توسعه و تبدیل آن را به جاذبه ها و منابع درآمدی روستائیان موجب سازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Agroturism and its Role in Promoting Growth Opportunities in Rural areas of Guilan province

نویسندگان [English]

  • zahra Akbari saghaleksari 1
  • eisa pourramzan 2
1 Graduated
2 Faculty member of Islamic Azad University, Rasht Branch, Faculty of Humanities, Department of Geography.
چکیده [English]

Preserving the landscape of rural areas and its related activities, restoring traditional tissues, optimal land use, keeping villagers active in fields and gardens by increasing their initial facilities for them while creating leisure opportunities for domestic and foreign tourists along with employment creation. And sustainable income is one of the advantages of implementing agroturism or agricultural tourism for the economic and social prosperity of rural areas of Guilan province, which has agricultural potential and typical tourist villages.
Therefore, the present study aims to investigate the effects of agroturism on the socioeconomic flourishing of rural areas of Guilan province. Accordingly, the key question of the research is that what are the scientific and practical strategies of agroturism in the sustainable development of rural areas of Guilan province? The research is applied in terms of its purpose and its methodology is descriptive-analytic. To provide appropriate strategies and strategies by identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the existing, SWOT analytical model has been used.
The statistical population of the study consisted of professors and experts in rural planning and development and tourism. The results showed that strengths (4/24) and opportunity (4/24) were superior to the weaknesses (4) and threats (3,6). In this regard, it is recommended that, taking into account the talents and capabilities in the province, identifying and exploiting the existing fields, the ways of its development and transformation into the attraction and sources of income of the villagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :Production Mutation. Agroturism
  • Sustainable Development
  • SWOT
  • Province Guilan
ابری، سید حسن(1380)، مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران-چاپ دوم-انتشارات دانشگاه اصفهان، ص 11.
اکبری،زهرا(1392)، اگروتوریسم، راهکاری جهت توسعه بخش کشاورزی و صنعت گردشگری.مجله دانش غذاوکشاورزی- 11(110)، 27-26.
الهی جوردن، محمدعلی، رمضان زاده لسبونی و عینالی، جمشید(1398)برآورد ظرفیت بردفیزیکی واقعی و موثر گردشگری-مطالعه موردی:مجتمع های و پارک های شهرستان نوشهر.فصلنامه نگرشهای نودرجغرافیای انسانی-11(4)، 598-581.
بوزرجمهری، خدیجه، شایان، حمید و قندهاری، الهام(1396)نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی.همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس.
پاپلی یزدی،محمد حسین و ابراهیمی،محمد امیر(1381)نظریه های توسعه روستایی، جلد 1،انتشارات سمت، اول،سمت.
پوررمضان، عیسی و اکبری، زهرا(1397) اگروتوریسم و نقش آن در توسعه پایدار نواحی روستایی استان گیلان. سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک. همدان.
جمعه پور، محمود(1387) مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی: دیدگاهها و روشها. تهران-  انتشارات سمت.
درویشی، هدایت اله، بیرانوندزاده، مریم، نادردهقانی الوار، سیدعلی و احمدی، سجاد (1393)، اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین. مطالعه موردی: روستای گالیکان-  نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1(2)،84-69.
دیده بان، بابک، عبادی پور، علیرضا، نوروزی، وحید، علی بیگی نبی، داود(1389)، توریسم کشاورزی(اگروتوریسم). همایش منطقه ای توریسم و توسعه، یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
رکن الدین افتخاری ، عبدالرضا(1381)، مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه ریزی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- تهران. انتشارات سمت.
رضوانی، محمدرضا، نجارزاده، محمد و ترابی، ذبیح ا..(1395)، چالش ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد مطالعه: شاهرود. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 11(36)، 84-61.
زراعی، یعقوب و استعلاجی، علیرضا(1396)سنجش توسعه روستایی با بهره گیری از منطق فازی، مورد: دهستان های استان بوشهر. نشریه جغرافیا، 15(54)42-23.
زیاری،کرامت الله، سرخ کمال، کبری و زیاری، رضا(1394)تکنیک های برنامه ریزی گردشگری. انتشارات دانشگاه تهران.
سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان(1396)، آمار مربوط به تولیدات کشاورزی و دامی شهرستان رشت.
شاهچراغی، آزاده و واحدی، عاطفه(1389)منظر روستایی و توسعه اگروتوریسم. فصلنامه شهرسازی و معماری-20(69)133-124.
شریف زاده، ابوالقاسم، عربیون، ابوالقاسم و شریفی، مهنوش(1395)- بررسی موانع توسعه کسب و کارهای کشاورزی در استان گیلان. فصلنامه روستا وتوسعه، 13(4)، 160-129.
فتحی، عفت و وارثی، حمیدرضا(1386)، بررسی جاذبه های اکوتوریسم روستاهای استان گیلان. مجموعه مقالات همایش منطقه ای راهکارهای توسعه از دیدگاه جغرافیا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.
فعلی، سعید و همکاران (1389)، چالشهای جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار. فصلنامه روستا و توسعه،13(4)،128-97.
قاسمی، ایرج و شهابی، منیر سادات(1387)،ا لزامات مداخله در بافت عالی روستایی و توسعه گردشگری. فصلنامه آبادی،59،61-56.
کاظمیه، فاطمه، صدیقی، حسن و چیذری، محمد(1395)، اولویت بندی  روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، 3(1)، ص3.
مرکز آمار ایران، فرهنگ ابادیهای استان گیلان(1390)، سرشماری نفوس و مسکن.
مشهدی، سحر، بورقانی فراهانی، سهیلا و فرهنگی، علی اکبر(1391)، بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی(مطالعه موردی:روستای گرمه). همایش ملی توسعه روستایی، رشت، دانشگاه گیلان.
مهدوی، داوود، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و سجاسی قیداری، حمدالله(1395)طراحی راهبردهای توسعه پایدارگردشگری روستاهای تاریخی فرهنگی ایران. مجله جغرافیا و برنامه ریزی، 20(56)، 300-275.
مهدیان بروجنی، محسن و احمدوند، مصطفی(1391)، بررسی قابلیت های توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل سوات در منطقه دنا. همایش ملی توسعه روستایی- رشت، دانشگاه گیلان.
معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان(1390)، سالنامه آماری استان گیلان.
هریسون، جفری و جان، کارون(1386)مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر بهروز قاسمی- انتشارات هیات.
ناروئی، بهروز(1393)گردشگری کشاورزی، رویکردی نوین در جهت توسعه مناطق روستایی در ایران. اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست.
نسترن، میهن و هوشمندفر، سپیده(1389)برنامه ریزی استراتژیک جهت سازماندهی قسمتی از بافت فرسوده شهر ارومیه. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد،1(3)، 72-61.
یاسوری، مجید و قاسمی، بهاره(1396) بررسی راهکارهای تنوع بخشی به اقتصاد سکونتگاه های روستایی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی.هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران.
HOLBAN-lonica,(2007),The contribution of the Small and Medium Enterprises’ to the development of Romanian agro tourism,www.icabr.com.
-Karampela,sofia, Kisos,Thanasis and Spilanis loannis-Evaluating the impact of agritourism on local development in small island, Island studies Journal(2016)vol11,no 1,pp 161-176.
- Nelson Diane (2018), Agri tourism In California,College Of Agricultural and Environmental Sciences,   pp530-752.
-Petroman Joan,Varga Melania, Constantin Elena Claudia, Petroman Cornelia, Momir Bagdan,Turc Bogdan, Merce Luliana(2016)Agritourism:An Educational Tool for Students with Agro-food Frofile, Procedia Economics and Finance,Vol39,No  pp83-87.
-Prof.Rohana Pi & Mahaliana Arachi(2019),Agricultural Tourism is Part of Rural Tourism,Translation:Dr seyyed Hasan Motey Langerodi&Habib Mahmodi Chenari,Tehran University Press.
-Tiraiyari, Neda(2012), Agri-Tourism:Potential opportunities for farmer and local communities in Malaysia, Articl in African journal of agricultural research. aeademicjournals.org.
-Sarkar Sukanta(2010),Agri-Tourism In India:A Way Of Rural Development, Vol5,No1,pp52-59.
-Santermo, Fabio Gaetano& Barbieri Carla(2017)On The Demand For Agritourism:Acursory Review Of Methodologies And Practice,Journal:Tourism Planning& Development,Vol14,No1.pp139-148.
Yang Li (2012),Impacts and Challenges In Agritourism In Yunnan,China, Journal Tourism&Development, vol9,No4, pp369-381.