بررسی تاثیر طرح کارل فریش بر نحوه گسترش و شکل گیری ساختار شهر نمونه مورد مطالعه : شهر همدان از سال 1300 خورشیدی تا کنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دکترای شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

JGET-2010-1197(R2

چکیده

بررسی تاریخی یک شهر می‌تواند نکاتی را نمایان سازد که در بحث‌های نظری قابل‌شناسایی نمی‌باشند. در طی اجرای یک طرح ممکن است عواملی از قبل پیش‌بینی‌نشده یا مغفول مانده، بر اجرای یک طرح شهرسازی اثر نمایند در بین شهرهای ایران، شهر همدان به دلیل تلاش برای ایجاد شبکه شهری مدرن برنامه‌ریزی‌شده بر اساس اصول شهرسازی، کاملاً منحصر‌به‌فرد است. بافت ارگانیک شهر همدان در دوره قاجار با طرح کارل فریش در سال 1307 خورشیدی کاملاً تغییر کرد طرحی بر مبنای سیستم رینگی-شعاعی که با تمامی شهرهای ایران متفاوت بود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اجرای این طرح منحصربه‌فرد در نحوه گسترش کالبدی این شهر در یک بازه زمانی حدوداً صدساله است. مقاله حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر روش تحقیق تحلیلی - توصیفی است. در مرحله نخست، عوامل مطرح در شکل‌دهی به ساختار شهر همدان طی صدسال گذشته استخراج و روایی آن‌ها ارزیابی گردید. سپس با کمک پرسش‌نامه از خبرگان شهری نظرسنجی به عمل آمد و با آزمون T.Student و فریدمن در محیط نرم‌افزار SPSS25به ترتیب میزان اثر‌پذیری هر عامل و رتبه آن‌ها در میزان تأثیرپذیری از طرح کارل فریش سنجیده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده طرح جامع اول و دوم این شهر، سکونتگاه‌های خودرو (اسکان غیر‌رسمی)، رودخانه درون‌شهری، سوداگری و بورس‌بازی زمین تحت تأثیر طرح کارل فریش بوده‌اند. برخلاف موارد فوق، سه عامل توپوگرافی زمین در این شهر، طرح‌های شهرک‌سازی و محدوده‌های تاریخی داخل بافت شهری تحت تأثیر طرح کارل فریش نبوده و در برخی موارد، سبب تغییر در نحوه شکل‌گیری ساختار این شهر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Karl Frisch plan on how the city structure expands and forms (Study sample: Hamedan city from 1300 solar until now)

نویسندگان [English]

  • Daryoush Ardalan 1
  • marzieh ebrahimipoor 2
  • arash vahid 3
1 Department of Urban Development, Faculty of Architecture and Urban Development, Qazvin Unit, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 PhD in urban planning at Qazvin Islamic Azad University
3 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A historical study of a city can reveal points that cannot be identified in theoretical discussions the Hamadan city is unique because of its efforts to create a modern urban network planned according to the principles of urban planning.The organic fabric of the Hamadan city during the Qajar period was completely changed by Carl Frisch's plan in 1928 and took on a completely different structure Design based on the radial ring system that was different from all the cities in Iran.The main purpose of the present study was to investigate the impact of the implementation of this unique plan on how to expand the city physically over a period of approximately 100years.This article is applied in terms of type and is analytical-descriptive in terms of research method. Therefore, in the first stage, factors in shaping the structure of Hamadan city were extracted during the last hundred years and their validity was evaluated by CVR method. Then, a questionnaire was surveyed by the urban experts and the T-Student and Friedman tests in spss25 software were used to evaluate the effectiveness of each factor and their rating on the impact of Carl Frisch's plan.According to the results of this study, the first and second urban comprehensive plans of the city, slum settlements, Inner City River,speculation and Game exchange were influenced by Frisch's plan.Contrary to the aforementioned factors, three factors including land topography in the city, settlement plans and historical areas within the urban context were not influenced by the Carl Frisch Plan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hamedan city
  • Physical development
  • Carl Frisch
  • City structure
Badmos, O. S., Callo-Concha, D., Agbola, B., Rienow, A., Badmos, B., Greve, K. &
Jürgen, C. (2020). Determinants of residential location choices by slum dwellers in
Lagos megacity. Cities, 98: 1-13. 
− Li, Y. (2020). Towards concentration and decentralization: The evolution of urban
spatial structure of Chinese cities. 2001–2016, Computers, Environment and Urban
Systems, 80: 1-10.
− Rana, I. A., Routray, J. K.& Irshad Younas, Z. (2020). Spatiotemporal dynamics of
development inequalities in Lahore CityRegion, Pakistan .Cities, 96: 1-14.
− Saharan, T., Pfeffer, K., Baud, I. & Scott, D. (2019). Comparing governance and
bargaining of livelihoods in informal settlements in Chennai and eThekwini  .Cities,
98: 1-8.
− Saxena, Ankita; Kumar Jat, Mahesh (2020). Land suitability and urban growth
modeling: Development of SLEUTHSuitability  .Computers, Environment and
Urban Systems, 81: 1-18.
− Tennoy, A., Tonnesen, A. & Gundersen, F. (2019). Effects of urban road capacity
expansion – Experiences from two Norwegian cases  .Ransportation Research
journal, Institute of Transport Economics – Norwegian Center for Transport
Research, Published by Elsevier Ltd, 69: 90-106.
− Thomson, G. & Newman, P. (2018). Urban fabrics and urban metabolism – from
sustainable to regenerative cities. Resources, Conservation and Recycling, 132: 218229.
Zysk, E., Dawidowicz, A., Źróbek, S. & Źróbek, R. (2020). The concept of a
geographic information system for the identification of degraded urban areas as a
part of the land administration system - A Polish case study. Cities, 96: 1-13.