بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی‎ارشد معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

رشد روز افزون و بی‎رویه‏ی شهرها معلول رشد جمعیت و مهاجرت از روستاها به شهرها است. افزایش جمعیت یعنی افزایش تقاضا و نیاز، اغلب با عرضه‏ی خدمات در شهرها متناسب نیست. این عدم تناسب مشکلات زیادی در بردارد؛ نابرابری در دسترسی به خدمات افزایش سفرهای درون شهری و در نتیجه افزایش ترافیک، آلودگی صوتی و آلودگی هوا از جمله این مشکلات هستند. یکی از کاربری‏های پرتقاضای شهرها کاربری آموزشی است.کمبود فضاهای آموزشی در بسیاری از شهرها به مشکلات شهر دامن زده‏است.به‎علاوه مکان‏یابی نامناسب این کاربری می‎تواند آسایش استفاده‎کنندگان آن‏ را با مشکل مواجه و یا مختل کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی و میدانی می‎کوشد، موقعیت مکانی مدارس دوره‏ی متوسطه ناحیه‏ی دو شهر رشت را بر مبنای معیارهای سازگاری، مطلوبیت و ظرفیت ارزیابی کند و به منظور انجام محاسبات کمّی و کیفی، از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) سود‏جسته است. برای این منظور ابتدا با توجه به اهمیت کاربری‏ها از نظر سازگاری و مطلوبیت به وزن‏دهی اقدام کرده‏است و با استفاده از تحلیل سلسله‎مراتبی نتایجی در قالب نقشه‏های GIS به‎دست آمد. نتیجه‏ی حاصل از این تحقیق نشان می‏دهد که با توجه به جمیع معیارهای مکان‏یابی، 2 مدرسه (18/18 درصد) در وضعیت کاملاً مناسب، 4 مدرسه (45/45 درصد) در وضعیت مناسب، چهار مدرسه (

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Study on Locating girls High school of Rasht City (The case study: The state girls high schools of Rasht/district 2)

نویسندگان [English]

  • Nasrollah MolaeiHashjin 1
  • ghazale akbarnejad tochahi 2
  • maryam mohammadi 2
  • madihe moradneya 2
1
2 guilan university
چکیده [English]

Population invasion of cities, is due to population growth and immigration from villages to big cities. Population growth means the increase in human need that usually is not coordinated with presented services. This issue occurs a lot of problem; Inequality in accesing urban services, the increase of traffic, air pollution and noise pollution are the examples. Educational centers are one of the most important services in cities. Lack of educational spaces in the cities has increased problem and inapproprate positioning of educational centers, has affected people’s convenience. This paper based on descriptive-analytical study and using library and field studies, attempts to evaluate Positioning of girls highscool in Raht city. In this research nine following data layers have been used in order to evaluate location of high schools in Rasht city; involving distance from main communicational roads, proximity to urban green space, proximity to residential centers, proximity to cultural centers, proximity to religious places, proximity to official centers, proximity to sport centers and proximity to therapeutic centers. Therefore, geographic information system is necessary for a great deal of information analysis. Also, geographic information system(GIS) have a high efficiency in the field of evaluation and locating of high schools.
The results seem to show that two(18/18%) high schools are located in quite appropriate areas. Four(45/45) high schools are located in appropriate areas, four(36/36) high schools are located in inappropriate areas and finally one(9/09) high school is located in quiet inappropriate areas. The results are presented as geographic information system (GIS) plans using 1/30000 scaling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating evaluation
  • Highschool
  • Geographical information system (GIS)
  • Rasht
  • City