دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، شهریور 1397 

مقاله پژوهشی

بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو)

صفحه 1-16

نصرالله مولائی هشجین؛ غزاله اکبرنژاد توچاهی؛ مریم محمدی کنارسری؛ مدیحه مرادنیا


تحلیل فضایی حوادث سوختگی در شهر رشت در طی پنج سال اخیر (94-1390 هـ.ش)

صفحه 131-144

غلامرضا نوروزی گوهری؛ نصرالله مولایی هشجین؛ محمدرضا مبین