ارزیابی گونه های گیاهی و اثربخشی آن در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: خیابان های شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

شهرهای امروز، نیازمند فضاهای سبز جهت سلامتی و بهبود حس مکانی شهروندان می باشند. از آنجا که خیابان ها و پیاده روها مهم ترین فضاهای عمومی شهر به شمار می روند؛ بنابراین انتخاب بهترین گونه گیاهی به منظور زیباسازی خیابان ها ضروری است. شهر زاهدان با توجه به اقلیم گرم و خشک، نیازمند گونه های سازگار با این نوع اقلیم است. به این منظور از شاخص های 11 گانه برای این انتخاب مناسب، استفاده گردید. هدف این مقاله انتخاب گونه های مناسب تر برای پیاده روهای شهر زاهدان و سایر فضاهای عمومی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق، کاربردی است. برای سطح بندی گزینه ها و انتخاب گونه های گیاهی مناسب تر از مدل Topsis استفاده گردید. نتایج نشان داد که گونه های کهور، زبان گنجشک و اکالیپتوس به ترتیب با وزن 714/0، 688/0 و 649/0 مطلوب ترین و گونه های زالزالک، کنار و سنجد به ترتیب با وزن 254/0، 387/0 و 378/0 کمترین مطلوبیت را به لحاظ شاخص های 11 گانه مورد بررسی کسب کرده اند. بنابراین پیشنهاد داده می شود که در کاشت و طراحی درختان و گونه های گیاهی در سطح شهر زاهدان از گونه های کهور، زبان گنجشک و کاج به منظور زیباسازی محیط شهری استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of plant species and it,s influence in Urban planning (case study: Zahedan Streets)

نویسندگان [English]

  • mohammad reza salimi sobhan 1
  • Kamran mansoori 2
  • Hosein Yaghfoori 3
1 NAJA Research center
2 NAJA Research center
3 Faculty of University of sistan and baloochestan
چکیده [English]

Abstract
introduction
Today Cities need to green spaces for the health and improvement of citizens sense of place. Since the streets and sidewalks are the most important public spaces in the cities, so selection of the best plant species is necessary for beautification of streets.
Theoretical bases
Zahedan, according to a warm and dry climate, requires to species adapted to this type of climate. To achieve this goal, eleven-fold indicators for the appropriate choice of parameters, was used. The purpose of this paper is selection of more suitable plant species for zahedan sidewalks and the other public spaces.
Methodology
Research method is descriptive- analytical and applied type. To rank the alternatives and select the most suitable plant species were used Topsis model.
Results and Discussion
The results show that the species consist of Mesquite, Aspic and Eucalyptus in order with the weights of 0/714, 0/688 and 0/649 are the most favorable and species consist of Hawthorn, Lotos and Sea-buckthorn in order with the weights of 0/254, 0/387 and 0/378 have earned the least favorable according to eleven-fold indicators.
Conclusion
So the proposal is utilization and usage plant species consist of Mesquite, Aspic and pine in cultivation and designing of tress and plant species in Zahedan streets for beautification of urban environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant species
  • street
  • beautification
  • green space
  • Zahedan