شناسایی مسیر برای ایجاد پیاده راه در سرعین با استفاده از روش های تصمیم گیری چند متغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

امروزه رشـد شهرنشینی و ازدیاد وسایل نقلیـه در شهرها باعث تنزل کیفیت محیط از منظرهای مختلف گردیده است. حال اینکه، با ایجاد پیاده‌راه می‌توان تا حدودی این مشکلات را سامان داد. در همین خصوص شهر توریستی سرعین از این امر مستثنی نیست و در فصول گردشگری با این مساله مواجه است.این در حالی است که برای احداث پیاده‌راه نمیدانیم کدام خیابان یا گزینه باید انتخاب شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق در ابتدا شناسایی معیارها و سپس شناسایی مسیرهای اولیه برای ایجاد پیاده راه و نهایتا انتخاب مسیر پیشنهادی برای ایجاد پیاده‌راه شهر سرعین در راستای بهبود کیفیت محیط شهری می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هرف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌‌های تصمیم‌گیری چندمتغیره استفاده شد. به این صورت که برای وزن‌دهی معیارها از روش آنتروپی، برای اولویت‌بندی از مدل‌های ویکور، الکتر و تاپسیس استفاده شد و در نهایت برای رسیدن به اجماع به منظور اولویت‌بندی از روش ادغامی کپلند استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که وزن‌دهی از بین معیارهای مختلف، معیارهای حمل و نقل و عوامل جغرافیایی بیشترین وزن را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر این، نتایج اولویت‌بندی یا رتبه‌بندی مدل‌ها حاکی از این است که تقریبا در هر سه مدل نتایج رتبه‌بندی مشابه هم بودند و در مدل کپلند خروجی نشان داد که خیابان ولیعصر بهترین مسیر برای احداث پیاده‌راه و خیابان‌های سلامت و بش‌باجیلار در مراتب بعدی احداث پیاده‌راه قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining of passage for making pedestrian in Sareyn by multi-criteria decision making

نویسندگان [English]

  • mohamadhasan yazdani 1
  • asghar pashazadeh 2
  • fatemeh zadvali 3
1 Assistant Professor, Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University
2 Ph.D Student, Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University
3 Ph.D Student, Geography and Urban Planning, Tabriz University
چکیده [English]

امروزه رشـد شهرنشینی و ازدیاد وسایل نقلیـه در شهرها باعث تنزل کیفیت محیط از منظرهای مختلف گردیده است. حال اینکه، با ایجاد پیاده‌راه می‌توان تا حدودی این مشکلات را سامان داد. در همین خصوص شهر توریستی سرعین از این امر مستثنی نیست و در فصول گردشگری با این مساله مواجه است.این در حالی است که برای احداث پیاده‌راه نمیدانیم کدام خیابان یا گزینه باید انتخاب شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق در ابتدا شناسایی معیارها و سپس شناسایی مسیرهای اولیه برای ایجاد پیاده راه و نهایتا انتخاب مسیر پیشنهادی برای ایجاد پیاده‌راه شهر سرعین در راستای بهبود کیفیت محیط شهری می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هرف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌‌های تصمیم‌گیری چندمتغیره استفاده شد. به این صورت که برای وزن‌دهی معیارها از روش آنتروپی، برای اولویت‌بندی از مدل‌های ویکور، الکتر و تاپسیس استفاده شد و در نهایت برای رسیدن به اجماع به منظور اولویت‌بندی از روش ادغامی کپلند استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که وزن‌دهی از بین معیارهای مختلف، معیارهای حمل و نقل و عوامل جغرافیایی بیشترین وزن را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر این، نتایج اولویت‌بندی یا رتبه‌بندی مدل‌ها حاکی از این است که تقریبا در هر سه مدل نتایج رتبه‌بندی مشابه هم بودند و در مدل کپلند خروجی نشان داد که خیابان ولیعصر بهترین مسیر برای احداث پیاده‌راه و خیابان‌های سلامت و بش‌باجیلار در مراتب بعدی احداث پیاده‌راه قرار دارند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility
  • pedestrian
  • multi-criteria models
  • Sareyn city