نقش دانش بومی روستاییان در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریری روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

یکی از عوامل مهم اسیب پذیری سکونتگاه‌های روستایی در کشور در دهه‌های اخیر، مخاطرات طبیعی چون زلزله، بروز خشکسالی‌ها ، سیلاب‌ها بوده است و موجب تخلیه روستاها و تخریب زیادی شده است. به نظر می رسد علل افزایش این بحران‌ها ناشی از عدم توجه به رویکردهای پایین به بالا، محلی، مشارکتی و دانش ها و تجربیات بومی مردمان در مدیریت بحران‌ها بوده است. در این راستا روستاهای بخش مرکزی شهرستان جیرفت در دهه-های اخیر با مخاطراتی همچون سیل و خشکسالی مواجه بوده اند که معیشت روستاییان را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی دانش بومی روستاییان جهت کنترل مخاطرات طبیعی و کاهش آسیب‌‌پذیری روستاها انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان جیرفت است که از 12 روستای نمونه ، 261 خانوار با فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده تعیین حجم و انتخاب شدند. داده‌های بدست آمده از طریق عملیات میدانی (پرسشنامه) به کمک روش‌های آماری تحت نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که خطرات خشکسالی و سیل عمده‌ترین خطرات طبیعی از نظر مردم منطقه بوده است که در حد بالایی سبب آسیب‌پذیری روستاها شده‌است و میزان دانش مخاطره شناسی بومی و میزان تأثیرگذاری آن در محدوده مورد مطالعه، بالاتر از حد متوسط (3) ارزیابی گردید و میزان دانش بومی مردم با سن آنها رابطه معناداری مثبت داشته ولی با جنسیت و نوع شغل رابطه معناداری تایید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Indigenous Knowledge by the Rural People in Decreasing Susceptibility of Rural Habitations in Terms of Environmental Risks (A Case Study of the Central Part of Jiroft District)

نویسندگان [English]

  • khadije bojarjmehri 1
  • TAHERH SADEGHLOO 2
  • MORTEZA KHAJEH 3
2 Department of Geography of Humanities Faculty. University of Mashhad. Mashhad- IRAN
3 DEPARTMENT OF GEOGRAPHY . FACULTY OF HUMANITIES. UNIVERSITY OF FERDOWSI . MASHHAD- MASHHAD- IRAN
چکیده [English]

One of the significant factors in demolishing the rural habitations in Iran
is environmental risks like earthquakes, droughts and floods. It seems that the main cause of aggravation of such crises in recent decades is the exogenous approaches and the concentrated projects and the lack of attention to the endogenous, non-centered, local, participatory approaches, and the lack of attention to the knowledge and experiences of the natives and their contributions to the prophylaxis, the preparation, and reactions to the environmental risks and managing the crises. In this regard, the villages belonging to Jiroft in particular the central part of this city have faced some risks like floods and drought sin recent decades; thus, it is prone to more damages. Methodologically speaking, this research is descriptive-analytical. The subjects of the study consist of the all villagers of the central part of Jiroft. Twelve villages and 261 head households were chosen randomly, the population of the study was calculated running Cochran formula. The data achieved through survey studies were analyzed via SPSS. The results revealed that the risks of droughts and floods were the main environmental risks in this study, and it highly decreased the level of susceptibility of the villages.The level of Indigenous knowledge and of its effectiveness in the scope of this study was higher than average (3). And also there was significant association with age and the level of indigeonous knowledg but there was no association with gender and the type of their occupation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • indigeonous knowledge
  • Natural hazards
  • management hazards
  • central part of Jiroft District