امکان سنجی و برنامه ریزی راهبردهای گردشگری شهرستان ماکو با استفاده از مدل(SWOT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. در پژوهش حاضر به امکان سنجی و برنامه ریزی راهبردهای گردشگری شهرستان ماکو پرداخته شده است، این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و براساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است، جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی صورت گرفته و با تبین نقاط قوت(S) ، ضعف(W) فرصت ها (O)و تهدیدات(T) گردشگری در محدوده مورد مطالعه با استفاده از ابزار تحلیلی SWOT، که جمعا 38 شاخص (قوت11،فرصت10،صعف8 و تهدیدات 9عامل) مطرح گردید، به ارائه استراتژیها و راهبردهایی برای توسعه این صنعت پرداخته شده است، همچنین جامعه آماری مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران شامل 383نفر می باشد. نتایج بر اساس مدلSWOTبیانگر آن است که نقاط ضعف بر نقاط قوت برتری داشته و تهدیدات نسبت به فرصتها بیشترین امتیاز را دارند؛ لذا وضعیت گردشگری شهر ماکو نامطلوب برآورد می شود، و گردشگری از لحاظ موقعیت استراتژیک و در ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی(EFE- IFE)از نوع استراتژی تدافعی (WT)می باشد.و از میان عوامل مطرح شده برای استراتژی سوات عوامل،S3،W1،O1،T7 بیشترین امتیاز را دارا می باشند.لذا وجود نگرانیهای اقتصادی،اجتماعی، و زیست محیطی در منطقه همچنان به عنوان چالش های اساسی در زمینه توسعه گردشگری پایدار غالب است. بنابراین میتوان گفت که رسیدن به گردشگری موفق و پایدار در شهرستان ماکو نیازمند 3 رکن اصلی(دولت،NGOو مشارکت مردم)می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility and planning of Maku tourism strategies using the SWOT model.

نویسندگان [English]

  • mahbob babaei 1
  • reza khosgy 2
  • morteza basiri 1
1 khrazmie
2 pnu.urome
چکیده [English]

Today, many development planners and policy makers consider tourism as the main pillar of sustainable development. In the present study, the feasibility and planning of tourism strategies in the city of Maku have been addressed. The research is applied in terms of its purpose and based on the descriptive-analytical nature. Data collection is based on library-documentary and surveying studies and with the correlation of points Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), and Threats (T) Tourism within the scope of the study was developed using the SWOT analytical tool, which totaled 38 indicators (strength 11, opportunity 10, failure 8, and threats 9 factors) to provide Strategies and strategies for developing this industry have been addressed,The population of the study was 383 people based on Cochran's formula. Results based on the SWOT model indicate that the weaknesses are superior to the strengths and the threats to the opportunities have the highest score; therefore, the tourism situation in the city of Maku is undesirable, and tourism in terms of strategic position and in the matrix of internal and external evaluation (EFE- IFE is a defensive strategy (WT). Among the factors proposed for Swat strategy, factors such as S3, W1, O1, T7 have the highest score. Therefore, the economic, social, and environmental concerns in the region remain It is a major challenge in sustainable tourism development. So, it can be said that achieving successful and sustainable tourism in the city of Maku requires three main pillars (government, NGO and people's participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maku City
  • Strategic
  • Sustainable Tourism
  • sustainable development
  • SWOT