تحلیل اثرات خزش شهری در ناپایداری سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

از این رو تحقیق حاضر باهدف تحلیل اثرات خزش شهری در ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رضوانشهر تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی ـ تحلیلی است. در این تحقیق جامعه آماری، سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر است. در این مطالعه پراکنده رویی شهری در سکونتگاه های روستایی با بهره‌گیری از داده های سنجش از دور مورد تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و GIS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، کاربری اراضی کشاورزی در بازه زمانی 17 سال در شهرستان رضوانشهر روند کاهشی داشته و برعکس کاربری های انسان ساخت در حال افزایش است. به طوری که میزان کاربری اراضی کشاورزی در سال 1379(10766 هکتار) و درسال 1396 به میزان(9832 هکتار) کاهش داده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل تصاویر ماهواره ای نشان داد که تا سال 1379 شهر رضوانشهر توسعه فضایی به سمت نواحی روستایی نداشته و از سال 1386 توسعه فیزیکی شهر آغاز و در سال 1396 به طور کامل دو روستای بزرگ اردجان و پونل از دو سمت در محدوده فضایی شهر واقع شده اند. این وضعیت اقتصاد نواحی روستایی را ضعیف و مهاجرت های روستا ـ شهری را توسعه می دهد و در بلند مدت ناپایداری سکونتگاه های روستایی را موجب می گردد. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی، متخصصان و مدیران باید سیاست‌گذاری‌های خود را در راستای تثبت اراضی کشاورزی منطقه، معطوف کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of urban sprawl effects in instability of rural settlements (Case study: Rezvanshahr county)

نویسندگان [English]

  • Shahram Amirantekabi 1
  • farhad javan 2
  • Hasan Hasani Moghaddam 3
1 Assistant Professor of Geography and Rural planning, Payam Noor University of Guilan, Rasht, Iran
2 PhD student of Geography and Rural planning, Kharazmi University, Tehran. Iran
3 MSc student of remote sevsing and GIS, Kharazmi University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Therefore, this research has been designed with the aim of analyzing the effects of urban sprawl on instability of rural settlements in the city of Rezvanshahr. This research is an applied and descriptive analytical method. In this research, the statistical population is rural settlements of Rezvanshahr. In this study, urban sprawl in rural settlements was analyzed by using remote sensing data. For data analysis, the support vector machine algorithm and GIS were used. The results showed that, firstly, agricultural land use in the period of 17 years in the city of Rezvanshah decreased, wise versa manmade land uses are increased. So that the amount of agricultural land use decreased from (10766ha) in 2000 to the (9832ha) in 2017. Also, the results of analysis of satellite images showed that till 2000 the city of Rezvanshahr did not have spatial development towards rural areas and since 2007, the physical development of the city has begun, and in 2017, two large villages of Kordjan and Punel are located on both sides of the city's spatial boundaries. This situation weakens the economy of the rural areas and expands the village to urban migration and, in the long run, causes instability of rural settlements. Therefore, given the current state of affairs, specialists and managers should focus their policies on land consolidation in the agricultural region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Sprawl
  • Support Vector Machine
  • Remote Sensing
  • rural settlements
  • Rezvanshahr county