تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

سرمایه انسانی یکی از مهم ترین عناصر در فرایند توسعه شناخته می شود. پرورش انسان های خلاق، مستعد در گرو داشتن جامعه ای با تضمین سلامت جسمی، بهداشتی و برخوردار از امنیت است. امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک جامعه و زمینه‌ساز رشد، توسعه و ثبات آن محسوب می‌گردد. برنامه‌ریزی برای توسعه، پیشرفت و هر گونه فعالیتی که می‌تواند عاملی مؤثر برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سایر ابعاد جامعه باشد، در سایه استقرار امنیت می‌باشند، که یکی از وجه اصلی امنیت ، امنیت غذایی است. در این میان شناخت عوامل موثر در امنیت غذایی پیش نیازی ضروری جهت تحقق امنیت غذایی در جامعه می باشد. در تحقیق حاضر به تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی، از نظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای روستاهای شهرستان زنجان می‌باشد. شهرستان زنجان در سال 1390، دارای 97225 نفرجمعیت روستانشین، 26429 خانوار، 13 دهستان و 248 روستای دارای سکنه میباشد. 54 روستا، 290 خانوار بااستفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه)، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ،برای محاسبه میزان امنیت غذایی از روش مقیاس ناامنی غذایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، 33.5 درصد خانوارها دارای امنیت غذایی بوده و عوامل جغرافیایی فاصله از مراکز خرید، محل استقرار روستا و کیفیت راه ارتباطی موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Geographic factors affecting the of rural households food security Case study: township of Zanjan

نویسندگان [English]

  • mahdi charaghi 1
  • behroz yeghaneh 2
  • zahra eskandari shahraki 3
1 university of zanjan
2 university of zanjan
3 university o zanjan
چکیده [English]

One of the most important and effective dimensions of human security, food security is access. There is a need for food including human physiological needs of human existence-threatening. This requirement will continue until the person is alive. Among the factors contributing to food security, food security is a necessary prerequisite for the realization. The present study analyzes the economic factors affecting the food security of rural households have been investigated. The research and application of analytical methods is of the essence. Zanjan Township in 1390, the rural population has 97,225 people, 26,429 households, 13 rural and 248 are inhabited. 54 rural and 290 households using a modified formula Cochrane was selected as the sample size. An archive and field data collection (questionnaire) for data analysis, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (regression) and to calculate the amount of food security and food insecurity scale method is used. he results show that only 33.5 percent of households with food security and Geographic factors, housing size, housing quality, the garden area, the amount of land irrigated, rained land rates, savings rates, the price of the vehicle, the number of small animal, large animal numbers, guardianship, access to credit, many go to town and buy food from the center of the food security of rural households is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural poverty
  • food insecurity
  • Zanjan Township