تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری (مطالعه موردی : روستاهای ساحلی شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 استادیارگروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

10.22034/jget.2023.178350

چکیده

مقدمه:  روستاهایی که کارکرد تفریحی و فراغتی هستند واجد اثرات کالبدی زیادی است و سبب تاثیرات مختلف از جمله تغییرات کالبدی در این روستاها می­شود.
هدف:  هدف این پژوهش بررسی تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری است.
روش شناسی:  روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده­های آن بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری 11 روستای واقع در محدوده ساحلی شهرستان رشت است روش گردآوری بصورت میدانی و کتابخانه­ای بوده است و روش تجزیه و تحلیل بصورت توصیفی – تحلیلی بوده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی‌ شامل روستاهای ساحلی شهرستان رشت می‌باشد‌.
یافته ­ها و بحث:  یافته­ها نشان می‌دهد که دهه اخیر گردشگری در زمینه کالبدی ـ فضایی دارای اثرات و پیامدهای همچون ساخت خانه­های دوم که از پیامد آنها در روستا می­توان به نوسازی ساختمان­های روستائیان و بهبود کالبد روستا، استفاده از مصالح پردوام در ساخت و ساز، بهبود تاسیسات و تجهیزات روستاها می­باشد که چهره آنها را  متفاوت از گذشته نموده است. همچنین از دیگر اثرات کالبدی تغییر و تخریب اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، تغییر الگوی مسکن و... را به همراه داشته است.
نتیجه ­گیری: نتایج نهایی تحقیق نشان­دهنده اثرات کالبدی مثبت و منفی زیادی در منطقه مورد مطالعه است، که با توجه به این اثرات می­توان پیشنهاد داد تا با تدوبن برنامه راهبردی برنامه­ریزی فضایی گردشگری ساحلی (کاربری زمین و منظر و جایابی) در چارچوب طرح سالم­سازی؛ نظارت پایدار می­تواند به کاهش اثرات منفی کالبدی و افزایش اثرات کالبدی مثبت کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات