تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری (مطالعه موردی : روستاهای ساحلی شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 استادیارگروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

10.22034/jget.2023.178350

چکیده

مقدمه:  روستاهایی که کارکرد تفریحی و فراغتی هستند واجد اثرات کالبدی زیادی است و سبب تاثیرات مختلف از جمله تغییرات کالبدی در این روستاها می­شود.
هدف:  هدف این پژوهش بررسی تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری است.
روش شناسی:  روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده­های آن بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری 11 روستای واقع در محدوده ساحلی شهرستان رشت است روش گردآوری بصورت میدانی و کتابخانه­ای بوده است و روش تجزیه و تحلیل بصورت توصیفی – تحلیلی بوده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی‌ شامل روستاهای ساحلی شهرستان رشت می‌باشد‌.
یافته ­ها و بحث:  یافته­ها نشان می‌دهد که دهه اخیر گردشگری در زمینه کالبدی ـ فضایی دارای اثرات و پیامدهای همچون ساخت خانه­های دوم که از پیامد آنها در روستا می­توان به نوسازی ساختمان­های روستائیان و بهبود کالبد روستا، استفاده از مصالح پردوام در ساخت و ساز، بهبود تاسیسات و تجهیزات روستاها می­باشد که چهره آنها را  متفاوت از گذشته نموده است. همچنین از دیگر اثرات کالبدی تغییر و تخریب اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، تغییر الگوی مسکن و... را به همراه داشته است.
نتیجه ­گیری: نتایج نهایی تحقیق نشان­دهنده اثرات کالبدی مثبت و منفی زیادی در منطقه مورد مطالعه است، که با توجه به این اثرات می­توان پیشنهاد داد تا با تدوبن برنامه راهبردی برنامه­ریزی فضایی گردشگری ساحلی (کاربری زمین و منظر و جایابی) در چارچوب طرح سالم­سازی؛ نظارت پایدار می­تواند به کاهش اثرات منفی کالبدی و افزایش اثرات کالبدی مثبت کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Physical Developments in Rural Settlements in the Recent Decade with Emphasis on the Role of Tourism (Case Study: Coastal Villages of Rasht)

نویسندگان [English]

  • mohammad ali vishkaie, 1
  • taymor amar 2
  • eisa pourramzan 3
  • mohammad baset ghoryshi 4
1 Ph.D. student in Geography and Rural Planning , Rasht Branch ,Islamic Azad University,Rasht, Iran.
2 Associate Professor Department of Geography, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran
3 Asisstant Profesor, Geography & Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 assistant Professor Department of Geography, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran
چکیده [English]

Villages that have recreational and leisure functions have many physical effects and cause various effects, including physical changes in these villages. The purpose of this study is to analyze the physical developments of rural settlements in the last decade with emphasis on the role of tourism. The research method in this study is descriptive-analytical that most of the data is based on field studies. The statistical population is 11 villages located in the coastal area of ​​Rasht city. The method of collection was field and library and the method of analysis was descriptive-analytical. The results show that the last decade of tourism in the field of spatial physics has effects and consequences such as the construction of second homes, the consequences of which can be the renovation of rural buildings and improving the body of the village, the use of durable materials in construction, improving facilities and equipment It is the villages that have made their faces different from the past. It has also had other physical effects of changing and destroying agricultural lands, changing land use, and changing the pattern of housing, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Analysis of physical-spatial developments
  • rural settlements
  • tourism
  • coastal villages of Rasht city