مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

ژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی کاربرد مدل‌های جبری و زمین آماری در پهنه‌بندی عمق آبهای زیرزمینی دشت تبریز در یک بازه زمانی 13 ساله ( 1380 تا 1392)، با استفاده از داده‌های 42 حلقه چاه پیزومتری در سطح دشت به انجام رسیده است. مدلهای مورد استفاده شامل، مدل IDW و مجموعه روش‌های توابع شعاعی(RBF)، به عنوان نماینده روش‌های جبری و مدل کریجینگ به عنوان نماینده روشهای زمین آماری می‌باشد. از اعتبار سنجی متقاطع، شاخص های خطای، میانگین انحراف خطا(MBE)، ریشه دوم میانگین مربع خطا(RMSE) و ضریب تعیین جهت انتخاب روش مناسب و اعتبار سنجی مدل های مربوطه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که برای پهنهبندی عمق آب زیرزمینی روش کریجینگ در مقایسه با سایر روشهای میانیابی مورد بررسی (مدل Gaussian) با خطای RMSE و MBE به ترتیب برابر با 08/19 و 37/0 و R2 برابر با 35/0 ، دارای دقت بالایی بوده و با نقشه-های کاربری اراضی منطقه، شبکه آبراهه‌های و زمین شناسی محدوده مطالعاتی همخوانی بسیار بالایی دارد. بنابراین بهترین روش جهت پهنه‌بندی عمق آبهای زیرزمینی دشت تبریز محسوب می‌گردد. هم‌چنین مقایسه نقشه‌های پهنه بندی مکانی عمق آب زیرزمینی در طول دوره‌های زمانی مورد بررسی نشان داد که در قسمت‌های جنوب‌شرقی، شرقی، جنوب محدوده مورد مطالعه افزایش در عمق آب زیرزمینی مشاهده شده که البته با توجه به اینکه در این قسمتها اراضی باغی وجود دارد می‌توان دلیل افزایش عمق آب زیرزمینی را بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling the spatial distribution and depletion of groundwater level in Tabriz plain

نویسندگان [English]

  • Fariba Esfandyari 1
  • Raoof Mostafazadeh 2
  • Elhameh Ebadi 3
  • Reza Saadati 4
1 Department of Natural Geography, University of Mohaghegh Ardabili
2 Department of Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
3 P.hD Student of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili
4 M.Sc of Geomorphology University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Due to high salinity of surface waters in Tabriz plain, which is one of the major concerns about irrigation and sustainable agriculture in the area, farmers exploit groundwater as supplement for surface water to irrigate their fields. This study aimed to apply Algebraic and Geo-statistical models for mapping groundwater depth through Tabriz plain over a period of 13 years (1380 to 1392) using data collected from 42 piezometric wells. Used models include Inverse Distance Weighted (IDW) and Radial Basis Functions (RBF), as representative of algebraic methods and Kriging as representative of Geo-statistical methods. Selection of appropriate method and validation of models were done by means of cross validation, mean bias error (MBE), root mean square error (RMSE) and coefficient of determination (R2). Results indicated that Kriging is more precise than other methods for zoning mapping the depth of groundwater, and the output map corresponds highly with land use, drainage networks, geology and through the study area. So, the method is considered to as the best model to zoning mapping the groundwater depth through Tabriz plain. Also, comparison of groundwater depth zoning maps over examined periods is indicative of an increase in groundwater depth in Southeast, East, South and partly North of the study area. This increase of groundwater depth could be related to improper exploitation of groundwater resources considering given garden lands located on the parts of the study area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algebraic Models
  • Geo-statistical Models
  • Cross-Validation
  • Groundwater Level
  • Tabriz Plain