دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز

صفحه 1-16

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ الهامه عبادی؛ رضا سعادتی