تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در حوضه آبخیز جیرنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، واحدرشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

در این تحقیق برای برآورد ظرفیت برد گردشگری نواحی طبیعی، از سه نوع ظرفیت برد فیزیکی (PCC)، ظرفیت برد واقعی (RCC) و ظرفیت برد موثر (ECC) استفاده شده است. بدین منظور، در ابتدا پهنه‌های مناسب تفرجگاهی حوضه جیرنده شناسایی و سپس با مطالعه میدانی و در نظر گرفتن شرایط دسترسی آسان و چشم‌انداز، چهار نقطه از بین مناطق متعدد انتخاب گردید. پهنه‌های با کد 1، 2، 3 و 5 به ترتیب مساحتی در حدود 26043، 88415، 41533 و 35179 مترمربع و در مجموع 191170 مترمربع انتخاب شدند. با محاسبه ظرفیت برد فیزیکی هر چهار پهنه مورد مطالعه، ظرفیت پذیرش 86، 291، 137 و 116 گردشگر در روز تعیین گردید، و در مجموع ظرفیت برد فیزیکی(PCC) سالانه چهار گستره برابر با 229950 نفر بدست آمد. با در نظر گرفتن اثر عواملی چون روزهای یخبندان و برفی، روزهای بارانی و تابش شدید آفتابی، ظرفیت برد واقعی (RCC) در این پهنه‌ها به ترتیب 2/43، 2/146، 8/68 و 3/58 نفر در روز محاسبه شد، که روزانه چهار گستره فوق قابلیت 316 نفر گردشگر را دارند. اما مسئله مهم در برآورد ظرفیت برد نیز مسائل مدیریتی و امکانات رفاهی و آسایشی ایجاد شده برای گردشگران است که ظرفیت برد موثر(ECC) را مطرح می‌کند. در نهایت ظرفیت برد موثر پهنه‌های 1، 2، 3 و 5 برابر با 35، 117، 55 و 47 بدست آمد که سالانه برابر با 12775، 42705، 20075 و 17155 نفر و در کل برابر با 92710 نفر می‌توانند از این پهنه‌ها برای گردشگری و تفرج استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Tourism Carrying Capacity of Nature in Jirande Basin

نویسندگان [English]

  • Majid Shafaie 1
  • Parviz Rezaei 2
1 Master of Geography and Tourism Management, Islamic Azad University, Rasht branch,
2
چکیده [English]

In this study, three types of Physical Carrying Capacity (PCC), Real Carrying Capacity (RCC) and Effective Carrying Capacity (ECC) were used to estimate the tourism carrying capacity of natural areas. For this purpose, suitable recreational zones of Jirrande basin were identified, and then four points were selected from multiple areas by field study and considering easy access and landscape conditions. The zones 1, 2, 3 and 5 with an area of about 26043, 88415, 41533 and 35179 m2 were selected respectively and include 191170 m2. By calculating the physical Carrying capacity of all four studied zones, reception capacity of 86, 291, 137 and 116 tourists per day was determined. In total, the physical carrying capacity (PCC) of the four zones was estimated to be 229950 persons per year. Considering the effects of factors such as frost, snow and rainy days and extreme sunshine, the real carrying capacity (RCC) of these zones is 43.2, 146.2, 68.8 and 58.3 days, respectively. It was calculated that the four zones can accommodate 316 tourists daily. But the key issue in estimating carrying capacity is also the management issues and amenities for tourists that raise effective carrying capacity (ECC). Finally, the effective carrying capacity of zones 1, 2, 3 and 5 was 35, 117, 55 and 47 respectively, which is equivalent to 12775, 42705, 20075 and 17155 annually, and 92710 people can use these zones for tourism during the year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Physical carrying capacity
  • Real capacity
  • Effective capacity
  • Jirrande basin