شکاف های توسعه ای، مانعی در تحقق امنیت پایدار در نواحی مرزی (نمونه موردی شهرستان مرزی تایباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوپلیتیک، گروه جغرافیا، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

امنیت با توسعه یافتگی رابطه مستقیمی دارد. نواحی مرزی اهمیتی کلیدی در برقراری امنیت پایدار کشور دارند. لذا شناسایی اختلافات فضایی-جغرافیایی، توسعه در نواحی مرزی که موجب بی عدالتی در این مناطق و ایجاد چالشهای امنیتی شده اندضروری است. از این رو هدف پژوهش شناسایی شکاف توسعه مناطق مرزی شهرستان تایباد به عنوان مانعی در دستیابی به امنیت پایدار در شهرستان های مرزی می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی گردآوری گردیده است. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه شهرستان تایباد و واحد تحلیل دهستان های این شهرستان است. به منظور شناسایی درجه توسعه از تکنیک تاپسیس و تکنیک وایکور و به منظور کمی نمودن شکاف‌های توسعه‌ای از شاخص Cv استفاده شد. در این مطالعه درجه توسعه به کمک 51 شاخص به تفکیک 9 بعد کمی گردید. نرم افزارهای مورد استفاده Excel و Arc Gis بوده است.یافته‌های تحقیق نشان داد دهستان کرات در تکنیک تاپسیس با di=0.23 و وایکور با di=0.23 برخوردارترین دهستان شهرستان می‌باشد. همچنین ضریب تغییرات سطح توسعه در مدل تاپسیس 0.4 و در مدل ویکور 0.5 است که بیانگر وجود شکاف توسعه‌ای در سطح دهستان‌های شهرستان است. از این رو سازمان فضایی در این شهرستان نابسامان بوده و یافته های پژوهش حاکی از عدم تعادل فضایی در سطح دهستان های شهرستان تایباد به لحاظ سطح توسعه است و این نکته می تواند امنیت پایدار را در این منطقه را با مشکل مواجه نماید زیرا مناطق دارای شاخص های بالای توسعه از ضرایب امنیتی بالاتری نسبت به مناطق توسعه نیافته تر برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development gaps hinder sustainable security in border areas (Case study of border region of Taybad)

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghasemi 1
  • Hamidreza Golsoomiyan 2
  • Hossein minaee 3
1 Assistant ProfessorFaculty Member - Ferdowsi University of Mashhad
3 Faculty Member, AJA Command and Staff University
چکیده [English]

Security is directly related to development. Border regions are of key importance in ensuring the country's sustainable security. Therefore, identifying spatial-geographical differences, development in border areas that have caused injustice in these areas and creating security challenges are essential. Therefore, the purpose of this research is to identify the development gap in the border areas of Taybad city as an obstacle to achieving sustainable security in border areas. The research method is descriptive-analytical and the required information has been collected by documentary method. The studied geographical area is Taybad city and the district analysis unit of this city. TOPSIS and VIKOR techniques were used to identify the degree of development and the Cv index was used to quantify developmental gaps. In this study, the degree of development was quantified by 51 indices in 9 dimensions. The software used was Excel and Gis. The results showed that Kerat village is the most favored district in the TOPSIS with di = 0.23 and Vikor with di = 0.23. Also the coefficient of variation of development level in TOPSIS model is 0.4 and in VICOR 0.5 which indicates the existence of development gap in the city level. Therefore, the spatial organization in this city is unstable and the findings of the study indicate a spatial imbalance in the level of development in the districts of the city of Taybad, which could hamper sustainable security in the area because of the high index areas. High-growth areas have higher security coefficients than more developed areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Taybad city"
  • "spatial imbalance"
  • "sustainable security"
  • "development"