سنجش و ارزیابی اثرات گردشگری پیرامون ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیرات گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی جامعه محلی است. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع علی-مقایسه‌ای و تحلیلی است. جامعه آماری شامل 14 روستای هدف گردشگری استان کرمانشاه است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 370 نفر برآورد گردید که به صورت نسبی متناسب با تعداد جمعیت روستاها بین آنها توزیع گردید. داده‌های مورد نیاز به دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری گردید. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش‌نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی پرسش‌نامه تحقیق 78/0 بدست آمد. به منظور تحلیل موضوع چارچوبی از 6 شاخص(امنیت و رفاه مادی، کیفیت مسکن، بهداشت محیط، کیفیت زیرساخت‌ها و آمدوشد، اشتغال و درآمد و آموزش) در قالب 50 گویه استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته‌ها بیانگر این موضوع است که بر اساس نظریات ارائه شده از سوی جامعه محلی، گردشگری در تمامی ابعاد در نظر گرفته شده دارای تأثیر مثبت بر کیفیت زندگی بوده است و بیشترین تأثیر را بر شاخص امنیت و رفاه مادی و کمترین تأثیر را بر شاخص آموزش داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Assessment of Tourism Impact on Improving the Quality of Life in Rural Areas the Case Study: Tourism Target Villages of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Vakil Heydarisareban 1
  • soheyla Bakhtar 2
1
2 Department of Geography and rural planning, faculty of Geography, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Rural tourism due to its rapid development in developed and developing countries in recent decades has caused reconstruction and major changes in the environment and the host society. So the aim of this This study is development in based on objective, descriptive and survey in based on nature and causal-comparative and analytical in based on method. The Statistical Society Includes 14 tourism villages in Kermanshah Province and the sample size was estimated 370 Person based on the Cochran formula which were distributed relatively in Proportion to the population of villages. The data was gathered in library and field studies (questionnaire) method. Superficial validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Guidance study was conducted in the same region with a population of 30 questionnaire and reliability of the research questionnaire was obtained with Using a special formula Cronbach's alpha in software SPSS and obtained data. In order to Subject analysis was used of framework of the 6 index in the form of 50 items (security and material welfare, quality of housing, environmental health, quality of infrastructure and traffic, employment, income and education). The results of the analysis indicate that based on the Opinions expressed by the local society, tourism in all its dimensions has been a positive impact on quality of life and had most impact on the Security and material welfare index and least impact on the education index

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Tourism
  • Quality of life
  • Sustainable Development