برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری مبتنی بر رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر قزوین )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران

2 گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از نظریات نوین در برنامه‌ریزی و توسعه شهرها، برنامه‌ریزی راهبردی و اتخاذ تفکر راهبردی در برنامه‌ریزی آینده شهرها است. در واقع پرداختن به آینده و برنامه ریزی آن جزء جدانشدنی فرایند برنامه ریزی است و در این چارچوب برنامه ریزی راهبردی با تکیه بر آینده‌پژوهی و رویکردهایی همچون سناریونویسی آینده بهتری را برای شهرها شکل می‌دهد. ازاین‌رو هدف اصلی از انجام این پژوهش، تدوین فرایند برنامه راهبردی برای توسعه شهر مبتنی بر رویکرد سناریونویسی است. در پژوهش حاضر از روش توصیفی ـ تحلیلی (روش کیفی) و همچنین از پرسشنامه کارشناسان برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد و برای رسیدن به هدف پژوهش از مدل ارگون در ترکیب با رویکرد سناریونویسی بهره گرفته شد. در این فرایند، ابتدا مسائل اصلی شهر قزوین در چهار حوزه زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بررسی و سپس بر اساس این مسائل، روندهای آتی شهر قزوین بر اساس تکنیک دلفی تشریح شد. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار سناریو ویزارد سناریوهای محتمل و همچنین سناریوی برتر برای توسعه شهر موردمطالعه، امتیازدهی و انتخاب شد. براساس سناریوی برتر (که دارای هم افزایی و هم بستگی بالاتری نسبت به سایر سناریوها است)، چشم‌انداز و آینده مطلوب شهر قزوین ترسیم شده و نهایتاً راهبردهای متناسب با اهداف کلان و خرد ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning of urban development based on scenario writing approach Case Study: Qazvin City

نویسندگان [English]

  • sahar danyali 1
  • Mohammad Hussein Sharifzadegan 2
1 Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran
2 Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran,Iran
چکیده [English]

One of the new theories in urban planning and development is strategic planning and strategic thinking in future cities planning. In fact, addressing the future and planning is an integral part of the planning process, and in this framework, strategic planning, based on future studies and approaches such as scenarios, will shape the future for cities. Therefore, the main purpose of this research is to develop the process of strategic planning for urban development is based on a scenario writing approach. In this study, a descriptive-analytic method (qualitative method) and a questionnaire for collecting data were used and to achieve the research goal, the oregon model was combined with a scenario writing approach.
In this process, first, the main issues of the Qazvin city were examined in four areas of environmental, economic, social and physical, and then based on these issues, the future trends of Qazvin based on the Delphi technique was described. Subsequently, using scenario wizard software, the scenarios for probable scenarios and the superior scenario for the development of the Qazvin city were evaluated and selected. Based on the superior scenario (which has more synergy and more dependence than other scenarios), the prospect and future of the Qazvin city were drawn up and finally, strategies for macro and micro purposes were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic planning
  • urban development
  • scenario writing
  • Oregon
  • Foresight