تحلیل وارزیابی توسعه منطقه ای ازمنظر ثبات و همگرایی در بین کشورهای منتخب (رهیافت پانل دیتا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

محورهای مرتبط با جهانی شدن وعوامل اثرگذار برافزایش حجم مبادلات بین الملل، پرسشهای فراوانی را در اقتصاد کلان ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث دراین زمینه ، بررسی رابطه بین بازبودن تجارت ومتغیرهای کلان اقتصادی مانند نوسانات تورم است .آزادسازی تجارت یکی مهم ترین ابزارهای فرایند جهانی شدن اقتصاد است . هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر درجه بازبودن تجارت بر ثبات وپایداری(نوسانات تورم)، درکشورهای منتخب طی دوره 2017-2000 می باشد . برای این منظور از تکنیک داده های تابلویی برای تخمین مدل تحقیق استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر این است که متغیردرجه بازبودن تجارت تاثیر منفی بر نوسانات تورم داشته است . از این رو، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاستگذاران کلان این کشورها با آزادسازی تجاری ، موانع ومحدودیت های موجود بر واردات را کاهش داده و همزمان با افزایش صادرات ، سهم بیشتری از بازارهای جهانی را نیز به خود اختصاص دهند . زیرا با افزایش درجه باز بودن تجارت ، کشورهای منطقه بر قیمت ها و بازارهای جهانی تاثیر گذار بوده و از تغییرات تحمیلی قیمت ها مصون خواهند ماند. که در نهایت ، ثبات وضعیت اقتصادی و سایر شاخص های کلان ازجمله تورم را به دنبال خواهد داشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Regional Development for Stability and Convergence among Selected Countries (Panel Data Approach)

نویسنده [English]

  • Mirnaser Mirbagheri hir
faculty science
چکیده [English]

The axes associated with globalization and the factors contributing to the increase in international trade volume have raised many questions in macroeconomics. One of the most important issues discussed here is to examine the relationship between trade openness and macroeconomic variables such as inflation fluctuations. Trade liberalization is one of the most important tools of the process of globalization of the economy. The main purpose of this study is to investigate the effect of the degree of trade openness on stability and inflation (inflation fluctuations) in the countries selected during the period 2017-2000. For this purpose, panel data technique is used to estimate the research model. The results of the model estimation indicate that the variable of trade openness had a negative impact on inflation fluctuations. Therefore, the most important policy recommendation of this study is that macroeconomic policy makers in these countries reduce trade barriers and restrictions on imports and increase their share of world markets as exports increase. As the degree of trade openness increases, countries in the region will have an impact on world prices and markets and will remain immune from price changes. This will ultimately lead to the stabilization of the economic situation and other macroeconomic indicators, including inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "panel data"
  • "Regional Development"
  • "Stability and Convergence"
  • "degree of trade openness"