ارزیابی و اولویت‌بندی موانع مؤثر در مشارکت اجتماعی روستائیان در طرح‌های عمرانی با استفاده از AHP- SWOT (مطالعه موردی: دهستان بناجوی شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز،

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

بررسی‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد که مشارکت اجتماعی پیش‌شرط توسعه بوده و بدون مشارکت، بهره‌برداران توسعه با مشکلات متعدد روبرو خواهند شد. همچنین اهمیت و ضرورت مشارکت اجتماعی امروزه به حدی می‌باشد که اصولا به عقیده صاحب‌نظران توسعه بدون جلب مشارکت ذینفعان یا صورت نخواهد گرفت و یا پایدار نخواهد بود. بنابرابن با توجه به اهمیت و ضرورت مشارکت، بخصوص اهمیت مشارکت اجتماعی روستائیان در طرح‌های عمرانی، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و الویت‌بندی مهم‌ترین موانع مشارکت اجتماعی روستائیان در فعالیت‌های عمرانی روستایی در دهستان بناجوی شمالی شهرستان بناب می‌باشد، روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و با اخذ نظرات روستائیان و کارشناسان ادارت مسئول در توسعه و عمران روستایی به‌دست آمده است، سپس از روی نتایج به دست آمده و با استفاده از مدل‌AHP گروهی اقدام به ارزیابی و الویت‌بندی مهم‌ترین موانع مؤثر در عدم مشارکت اجتماعی روستائیان در محدوده مورد مطالعه نموده، که نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که از بین عوامل مختلف مؤثر در عدم مشارکت اجتماعی روستائیان در طرح‌های عمرانی، به ترتیب عامل اجتماعی (058/0)، آموزشی- ترویجی(028/0)، نهادهای روستایی (019/0)، نهادهای دولتی (016/0)، اقتصادی (015/0) و در نهایت عامل حقوقی- قانونی (011/0) به ترتیب در رتبه‌های یک تا شش قرار دارند. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از مرحله قبل و با استفاده از مدل SWOT و با تأکید بیشتر بر عوامل اجتماعی، استراتژی‌ها رفع این موانع و راهکارهای پیاده‌سازی این استراتژی‌ها تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and prioritization of factors reducing social participation in development projects using AHP- SWOT (Case Study: North Banajoye Rural district)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Taghilo 1
  • Ali Majnoony 2
  • ahmad aftab 3
1 Associate Professor of Geography, Urmia University
2 Geography and Rural planning, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 PH.D Student of Geography and Urban planning, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Social participation is a prerequisite for development and without the participation of farmers, development will face problems. The importance and necessity of community participation is to the point that development without participation of stakeholders would not be sustainable. Considering the importance and necessity of participation, and in particular the importance of social participation in development projects, this study tries to evaluate and prioritize the most important factors reducing social participation in rural development activities in North Banajoye Rural district, Bonab. The research method is descriptive-analytic and the data required are collected by the questionnaire and field findings. The results are extracted using group AHP models to assess and prioritize the most important factors reducing social participation in the area. The results showed that among the factors social (0.058), educational (0.028), rural institutions (0.019), government agencies (0.016), economic (0.015) and legal (0.011) factors decrease in social participation, respectively. According to the results and using SWOT model and with more emphasis on social factors, different strategies and solutions are codified to overcome these barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation and Prioritization
  • Factors Reducing Social Participation
  • Development Projects
  • North Banajoye Rural district
  • AHP- SWOT model