تحلیل و ارزیابی تاثیر سرمایه انسانی برثبات و همگرایی در اقتصاد منطقه ای (رهیافت پانل دیتا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی پیام نور

چکیده

چکیده
یکی از مهم ترین موضوعات روز در برنامه ریزی منطقه ای و توسعه همگون، بحث پایداری با هدف عدالت درحوزه روابط انسان و طبیعت و رعایت عدالت اجتماعی است. مطابق نظریات جدید رشد ، سرمایه انسانی به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع مد نظر می باشد . از این رو ، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص سرمایه انسانی بر همگرایی اقتصادی کشورهای منتخب درحال توسعه است . بدین منظور از شاخص سرمایه انسانی (EDUH) وشاخص پایداری اقتصادی (VGDP) برای دوره زمانی 2018-2001 ، به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشانگرتاثیرمثبت سرمایه انسانی، تاثیرمثبت درجه باز بودن و تاثیر منفی تورم بر ثبات اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه انسانی، پایداری اقتصاد منطقه ای در کشورهای منتخب افزایش می یابد.
واژه های کلیدی :سرمایه انسانی ، توسعه پایدار ، پایداری اقتصاد منطقه ای، داده های تابلویی ، کشورهای منتخب.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing and evaluating the impact of human capital on stability and convergence in the regional economy (Panel Data Approach

نویسنده [English]

  • Mirnaser Mirbagheri hir
faculty science
چکیده [English]

Analyzing and evaluating the impact of human capital on stability and convergence in the regional economy
(Panel Data Approach)
Abstract
One of the most important issues in regional planning and sustainable development today is the sustainable discussion of justice in the field of human-nature relations and social justice. According to new growth theories, human capital is seen as a key factor in the economic growth and development of societies. Therefore, the purpose of the present study is to investigate the impact of human capital index on economic convergence of selected developing countries. For this purpose, the Human Capital Index (EDUH) and Economic Sustainability Index (VGDP) for the period 2001–2001 have been used as panel data econometrics. The results show the positive impact of human capital, the positive effect of openness and the negative impact of inflation on economic stability. In other words, as human capital increases, regional economic stability in selected countries increases.
Keywords: Human Capital, Sustainable Development, Regional Economic Sustainability, Panel Data, Selected Countries.
O15-O50-Q01-C23: JEL Classification

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Human Capital"
  • "Sustainable Development"
  • "Regional Economic Sustainability"
  • "Panel Data"
  • "Selected Countries"
آل عمران، رویا و آل عمران، سیدعلی. (1391). سنجش اثر گذاری ارتقای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک. فصلنامه تخصصی رشد و فناوری، 32، 53-41.
اکبری، نعمت الله. (1384). مفهوم فضا و چگونگی اندازه گیری آن در مطالعات منطقه ای. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 23، 68-39.
بارو، سی. جی. (1997). توسعه پایدار: مفهوم ارزش و عمل. ترجمه: سید علی بدری (1376). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی دانشگاه تهران .44، 43-67 .
حیدری، جهانگیر. (1392). مبانی و مفاهیم توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری. تهران: آذرخش.
رئیسی، زینب و جعفری صمیمی، احمد (1395). تاثیر شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی در کشورهای منتخب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
ربیعی مهناز. (1388). اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران. مجله دانش و توسعه، 26، 142-122.
شولتز، تئودور ویلیام (1991). سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی. ترجمه محمود متوسلی، تهران: موسسه تحقیقات پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
زاهدی مازندرانی، محمد جواد. (1386). توسعه و نابرابری. تهران: مازیار.
زیرک، معصومه (1387). تحلیل پیامدها و دستاوردهای تجاری جهانی شدن، منطقه گرایی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، 8 (83 و84 )، 57-85.
طبیبیان، منوچهر. (1378). تبیین شاخص­های پایداری و ابعاد آن در محیط زیست. مجله محیط شناسی، 20 (24)، 1-11.
فطرس، محمد حسن و ترکمنی، اسماعیل. (1391). توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 2(7)، 60-92. 
ملکی، سعید. (1382). شهر پایدار و توسعه پایدار شهری، فصلنامه مسکن و انقلاب، 2(1)، 3-54.
مومنی، فرشاد و میلانی امینی، مینو. (1390). توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیا سن. رفاه اجتماعی، 11(42)، 37-65.
محمد زاده، یوسف، دانش جعفری، داود و مجیدی، یاسر. (1393). نقش کیفیت نهادها و سرمایه انسانی در پدیده بلای منابع (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت). فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 11(4)، 157-127 .
میر باقری هیر، میرناصر، رحیم زاده، فرزاد و صفوی، سید راشد. (1393). بررسی تاثیرات تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا. پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 16، 120-105.
Arbabian, S. (2013). Investigation of Economic Development (Case Study of Selected Countries of the Organization of the Islamic Conference). Economic Research and Development, 13, 97-116. (In Persian)
Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The quarterly journal of economics106(2), 407-443.
Čadil, J., Petkovová, L., & Blatná, D. (2014). Human capital, economic structure and growth. Procedia Economics and Finance12, 85-92.  
Cardoso, C., & Pentecost, E. J. (2011). Regional Growth and Convergence: The Role of Human Capital in Portuguese Regions. Loughborough University, Economics Discussion Paper No3.
Dargahi, H. (2004). Analysis of factors affecting economic growth of Iran and the world. Business Research, 26, 43. (In Persian)
Gyimah-Brempong, K., & Wilson, M. (2004). Health human capital and economic growth in Sub-Saharan African and OECD countries. The Quarterly Review of Economics and Finance44(2), 296-320.  
Hongwei, W., & Ping, L. (2011). Empirical analysis of the sources of China's economic growth in 1978‐2008. Journal of Knowledge-based Innovation in China, 3(2), 91-105.
JoIarian‚ f. (2012). The effect of Human capital on Economic Growth in Iran. Economic Development and Planning, 95-114.
Lucas, R. (2017). On the mechanics of economic development (1988). Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
Mukherjee, S., & Chakraborty, D. (2007). Environment, human development and economic growth after liberalisation: An analysis of Indian states. Human Development and Economic Growth after Liberalisation: An Analysis of Indian States (July 2007). Madras School of Economics Working Paper, (16).  
Spangenberg, J. H. (2005). Economic sustainability of the economy: concepts and indicators. International journal of sustainable development8(1-2), 47-64.
Swift, R. (2011). The relationship between health and GDP in OECD countries in the very long run. Health economics20(3), 306-322.
Tian, X. (2001). Privatization and economic performance: evidence from Chinese provinces. Economic Systems25(1), 65-77.