دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1399 
ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان

صفحه 36-26

JGET-1701-1000

حسین موسی زاده؛ ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی