ارزیابی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستاها( مطالعه موردی : روستای چورن، دهستان زانوس رستاق ،شهرستان نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد تنکابن

3 دانشیار مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

JGET-2005-1166

چکیده

. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می باشدنوع تحقیق کابردی و روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای روستایی روستای چورن می باشد. این روستا طبق سرشماری 1396 دارای 76 خانوار می باشد، که تعداد 50 خانوار به عنوان حجم نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول اصلاح شده کوکران انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استنباطی (آزمون tتک نمونه‌ای، همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر) استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، براساس آزمون tنمونه‌ای در بین مولفه‌های سرمایه اجتماعی، بعد انسجام با میانگین 18/3 دارای بالاترین میانگین بوده است‌. همچنین آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد برای شاخص های توسعه روستایی عدد مطلوبیت برای همه ابعاد کمتر از (3)و بصورت منفی ارزیابی شده است. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان که بین ابعاد اعتماد، مشارکت و توسعه پایدار روستایی در سطح 05/0 درصد آلفا رابطه مثبتی وجود دارد و همین طور بین بعد نهاد های محلی و توسعه پایدار روستایی در سطح 05/0 درصد آلفا رابطه منفی وجود دارد. در ادامه تحقیق نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان می دهد که بیشترین اثرکلی مربوط به بعد مشارکت اجتماعی با میزان (448/0) داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Role of Social Capital Components in Sustainable Rural Development (Case Study of Zanus Rustaq Village, Chorn Village)

نویسندگان [English]

  • mohammadali elahi chooran 1
  • esfandeyar elahi chooran 2
  • mehdi ramezanzadeh 3
1 Graduated from the Department of Geography and Tourism Planning at Zanjan University
2 Graduated from Tonekabon Azad University with a master's degree in management and curriculum planning
3 Associate Professor of Tourism Management of Mazandaran University
چکیده [English]

organizations, and human beings and organizations with organizations. In the absence of social capital, other capitals lose their effectiveness, and without social capital, it is uneven and difficult to follow the paths of cultural and economic development and evolution. Library and field questions (questionnaires) have been used. The statistical population of this study is rural households in Chorn village. According to the 1396 census, this village has 76 families, of which 50 families have been selected as the sample size for research through the revised Cochran's formula. Descriptive and inferential statistical statistics (single sample t-test, Spearman correlation and path analysis) were used for analysis. The research findings show that, based on the t-test of the sample among the components of social capital, the coherence dimension with an average of 3.18 had the highest mean. Also, the single t-test shows that for rural development indicators, the utility number for all dimensions is less than (3) and is negatively evaluated. Also, Pearson correlation test showed that there is a positive relationship between confidence, participation and sustainable rural development at the level of 0.05% of alpha and also there is a negative relationship between the dimension of local institutions and sustainable rural development at the level of 0.05% of alpha. Following the research, the results of multivariate regression and path analysis show that it had the greatest overall effect on the social participation dimension with a rate of (0.448).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social trust
  • social cohesion
  • social participation Chorn village
احمدی. (2017). تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی در اخلاق زیست محیطی روستاییان مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا؛ شهرستان زنجان. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 21(61), 19-35.‎
اکپریان رونیزی، سعید رضا، رضا علی، منصور، چهارراهی، ذبیح الله،(1396). تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی شهری(مطالعه موردی: شهر استبان، استان فارس). فصلنامه مطالعات و برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی دوره دوازدهم، شماره 2 صص 389-275.
پورموسوی سیدموسی, عباسی کسبی دنیا, و واحدی حیدر. (1392)تحلیل و ارزیابی مولفه های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در امنیت اجتماعی شهر، مطالعه موردی منطقه 12 شهر تهران. مجله آمایش جغرافیایی فضا,دوره 3 شماره 10. 140-158
خوش فر غلامرضا, خواجه شاهکوهی علیرضا, کرمی شهاب, بارگاهی رضا.(1392) بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در نواحی شهری مطالعه موردی: نواحی شهری گرگان.مجله آمایش جغرافیایی فضا, دوره 3 شماره 9, 151-178
دکتر عیسی ابراهیم زاده، محمد زارع. (1393)سنجش میزان سرمایه اجتماعی، مشارکت و توسعه پایدار شهری مورد شناسی؛ منطقه سه کلانشهر زاهدان. مجله جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای, دوره4 شماره 11, 15-30
رومیانی, عنابستانی, محمد ولایی. (2016). تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان رومشگان غربی-شهرستان کوهدشت). فضای جغرافیایی, 15.‎
رهبر, وحیدری. (1390). تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری. مطالعات روابط بین الملل, دوره  شماره 14-15 ( 219-253.‎)
سنایی مقدم، سروش و یگانه محمدی، بهروز،(1395). تحلیل جغرافیایی بر نقش سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای عشایری(مطالعه موردی: ایل نوئی، طایفه زیلائی شهرستان چرام، استان کهکیلویه و بویر احمد).فصلنامه مطالعات و سکونتگاههای انسانی دوره 12شماره (2)صص 354-339.
سنایی مقدم سروش, محمدی یگانه بهروز. تحلیل جغرافیایی بر نقش سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای عشایری (مطالعه موردی: ایل نوئی، طایفه زیلایی، شهرستان چرام، کهکیلویه و بویراحمد).
شمس پویا محمدکاظم, توکلی نیا جمیله. (1394)تحلیل سرمایه اجتماعی با تاکید بر مشارکت شهروندی و پاسخ گویی مدیران شهری مورد پژوهی: شهر اسلامشهر.فصلنامه آمایش محیط, دوره 8 شماره 30 (137-152)
صالحی، رضا، نعمتی، مرتضی، امان پور سعید،(1395). سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی شهری (مطالعه موردی: نسیم شهر).فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری سال سوم،شماره دهم، ( 172-145)
صلاحی اصفهانی،(1390). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی(مطالعه موردی: روستای عشایری قره بلاغ).فصلنامه پژوهش های بوم شناسی سال دوم شماره سوم ( 60-52.)
عینالی, جمشید, واحمد رومیانی.(1392) "ارزیابی نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه‌ی گردشگری روستایی با تأکید بر خانه‌های دوم مطالعه‌ی موردی: دهستان حصار ولیعصر-شهرستان بوئین‌زهرا." مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره 2 شماره 6  (52-74.‎)
غلامی کوتنایی کوروش, قربان نژادشهرودی یداله.(1393) بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر اعتیاد جوانان (شهر قائم شهر). مجله پژوهش های جامعه شناسی معاصر, دوره 2 شماره 3,  ( 115-139)
فراهانی, ح., عبدلی, س., چراغی, م. (2013). ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی با تأکید بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: دهستان مشهد، میقان شهرستان اراک). فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای,شماره 2,( 67-78.‎)
کامران حسن, موسوی ز, حسینی امینی ح. (1391) جایگاه سرمایه اجتماعی در پدافند غیرعامل (نمونه موردی: استان سیستان و بلوچستان). فصلنامه مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی,دوره 7 شماره 21 (26-36)
مجنونی توتاخانه, مفرح بناب, حامدوران. (2017). تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های شهری میانه اندام مطالعه موردی: شهر بناب. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای), 28(1), 19-32.‎
محمدی یگانه, چراغی, ولائی. (1392). نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، با تاکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی؛ روستای قپچاق شهرستان میاندوآب. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی,  دوره13 شماره 30 (7-25.‎)
محمدی, تعالی مقدم, آزاده, بستام. (2011). برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقای آن در راستای وظایف شهرداری. فصلنامه مدیریت شهری, شماره 9.‎
مددی. (2013). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی درون سازمانی.فصلنامه مدیریت توسعه و تحول, 1392(14), 39-49.‎
معمارزاده, عطایی, اکبری. (1388). بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول, 1388, 9-15.‎
میری، غلامرضا و همکاران (1389)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی مطالعه موردی: منطقه پشت آب سیستان، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، شماره چهاردهم، صص 29- 49.
نیک پور, عامر, رمضان زاده لسبوئی, واحدی, وحید. (1394). ارزیابی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در ارتقاء کیفیت محیط‌های شهری (مطالعه موردی: شهر بابلسر). فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای,  دوره 5, شماره 19,( 115-126.‎)
نیک پور، محمد کاظم و توکلی نیا، جمیله(1394). تحلیل سرمایه اجتماعی بر مشارکت شهروندی و پاسخ گویی مدیران شهری مورد پژوهی اسلام شهر. فصلنامه آمایش محیط شماره 30صص 152-137.
 
Chong, Sheau Tsuey (2005), Young Australians Neighborhood Social Capital, Faculty Life and Social Sciences, Swinburn University of Technology, 2-22
Colman, J. (1998), Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal ofSociology, 94, 95-121.
-cusack, Thomas, R. (1998), Social capital Institutional Structures, and Democratic performance: A Comparative Study of German Local Governments Berlin. 36
Mthembu, b. m. j. (2011), rural tourism as a mechanism for poverty alleviation in kwazulu-natal: the case of bergville, a thesis submitted to degree of doctor of philosophy in the department of recreation and tourism, at the University of Zululand.
Payton, Michelle Angela Payton (2003), Influence of Place Attachment and SocialCapital on Civic Action: A Study atSherburne National Wildlife Refuge, master’s thesis of Natural ResourcesScience and Management Program, University of Minnesota, June.
Spellerberg, A. (2001). Framework for the measurement of social capital in New Zealand. Wellington: Statistics New Zealand.
-Stone, W. (2001). Measuring social capital. Australian Institute of Family Studies, Research Paper, 24.
-Vanneman, R., Desai, S. & Noon, J. (2006). Social Capital in India:  Networks, Organizations, and Confidence. the Annual Meeting of the American Sociological Association. Montreal.