ارزیابی مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرینی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

JGET-2004-1160

چکیده

بحث بافت فرسوده و بویژه پیوند آن با مشارکت شهروندان در مسائل شهری از جمله بازآفرینی شهری امری است که در دو هه اخیر در جوامع غربی مطرح شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرینی شهری در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز است.روش انجام پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و از طریق تکمیل 386 پرسشنامه در بین ساکنان محلات بافت فرسوده مرکزی، و 40 نفر از کارشناس متخصص جمع‌آوری گردیده‌است و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون فریدمن در قالب نرم افزار SPSS و مدل SWOT استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ، مهمترین قوت راهبرد اعطای تسهیلات بانکی با نرخ مناسب ، مهمترین ضعف عدم اعتماد به دولت و شهرداری و نداشتن اعتماد به همکاری همسایگان در بحث تجمیع ملک و مهم-ترین فرصت استفاده از وام‌های داخلی و مهم‌ترین تهدید عدم انگیزه اقتصادی است . همچنین امتیازها نشان می دهد در وضعیت فعلی، راهبرد رقابتی با کسب بیشترین امتیاز باید در اولویت و توجه قرار گیرد.
سپس نتایج آزمون فریدمن بیانگر این است که از بین شاخص های موردسنجش(اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی)، بیشترین مشارکت اجتماعی در بین محلات، محله باغ شیخ با میانگین(37/2)، بیشترین مشارکت اقتصادی محله عامری با میانگین(33/2)، بیشترین مشارکت فرهنگی، محله باغ معین با میانگین(63/3) و بیشترین مشارکت سیاسی محله سی‌متری با میانگین(63/3) به خود اختصاص داده اند. بنابراین؛ نتایج کلی حاکی از آن‌است که بین مشارکت شهروندان و اجرای بازآفرینی شهری بافت فرسوده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing people's participation in the implementation of the urban regeneration plan(Case study: worn-out central texture of Ahvaz city)

نویسنده [English]

  • Seyed Jafar Hejazi
NULL
چکیده [English]

The issue of worn-out tissue, and in particular its connection to citizen participation in urban issues, including urban regeneration, has been raised in Western societies in the last two weeks. Therefore, the aim of this study is to evaluate the participation of people in the implementation of urban regeneration project in the dilapidated central part of Ahvaz. The method of this study is descriptive-analytical. Central, and 40 experts have been collected, and the Friedman test in the form of SPSS software and the SWOT model was used to analyze the data. The results showed that the most important strength of the strategy is to provide banking facilities at a reasonable rate, the most important weakness is the lack of trust in the government and the municipality and the lack of trust in neighborly cooperation in discussing property consolidation and the most important opportunity to use domestic loans. The scores also show that in the current situation, a competitive strategy with the highest score should be given priority and attention.
Then, the results of Friedman test show that among the measured indicators (social, economic, cultural and political), the highest social participation among neighborhoods, Bagh Sheikh neighborhood with average (2.37), the highest economic participation of Ameri neighborhood with average (2/33), the highest cultural participation, Bagh-e Moin neighborhood with an average (3.63) and the highest political participation with a 30-meter neighborhood with an average (3.63).the general results indicate that there is a worn-out texture between citizen participation and the implementation of urban regeneration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • worn texture
  • urban regeneration
  • people's participation
  • Ahvaz city
احمدی، حامد، شکری،هدی.(1397). بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تأکید بر رویکرد بهبود کیفیت فضاهای شهری، نمونه موردی: محله عامری اهواز»، فصلنامه مطالعات عمران شهری، 2(6)، 31-18.
اسمعیل­پور، نجما؛ رحیمیان، محمدحسن؛قربانی، سحر.(1391). بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تأکید بر بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردی محله کشتارگاه در شهر یزد، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، 4(15) ،123- 140.
آقایی­زاده ، اسماعیل؛ حسام، مهدی؛محمدزاده، ربابه.(1398). بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافت­های مسئله دار شهری- نمونه: شهر رشت، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 6(19)، 167-145.
بابایی اقدم فریدون،ویسی ناب،فتح اله و یاری حصار،ارسطور.(1394). ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی محله ججین اردبیل). فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی شهری، 3(9)، 90-65.
پور احمد، احمد؛ نجفی، اسماعیل؛عباسی فلاح، وحید؛ حیدری، اصغر.(1398). اولویت­بندی تأثیر مؤلفه­های سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت­های فرسوده شهری(مطالعه موری: ناحیه 3 منطقه 10 شهر تهران). مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 3(20)،  73- 51.
پوراحمد، احمد؛ امیرحسین خادمی و مسلم ضرغام فرد.(1395). بررسی عوامل و زمینه های موجود برای افزایش مشارکت مردمی در فرآیند احیای بافت فرسوده منطقه 14 شهرداری تهران، دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری، 3، 9(5)، 139-127.
پوراحمد، احمد؛ کشاورز، مهناز؛ علی اکبری، مهناز؛ هادوی، فرامرز.(1398). بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمدی شهری مورد مطالعه (منطقه 10 شهر تهران). فصلنامه آمایش محیط، 37، 167-194.
خورانی­کریمی، فرحناز و شوهانی، محمد.(1398). کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر شهری نمونۀ موردی: شهر ایوان. فصلنامه فرهنگ ایلام، 16(49)، 82-103.
زنگی آبادی، علی و مؤیدفر، سعیده.(1391). رویکرد بازآفرینی شهری در بافت­های فرسوده : برزن شش بادگیری شهر یزد. مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر، 9، 14-29.
صفایی پور، مسعود و مدانلوجویباری، مسعود.(1395). سیاست­های زمین شهری در بازساخت بافت فرسوده شهری. چاپ اول، نشر نیبگ، کرج.
صفایی­پور، مسعود؛ دامن­باغ، صفیه.(1398). تحلیل مؤلفه­های بازآفرینی شهری در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز، فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی، 6(15)، 103-122.
صفایی­پور، مسعود؛ زارعی، جواد.(1396). برنامه­ریزی محله­محور و بازآفرینی پایدار بافت­های فرسوده شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی. نمونه موردی: محله جولان شهر همدان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، 7(23)، 149-135.
طحانی، اسدالله، دهمرده ده­پهلوان؛ مهدی، رضایی رحیمی،محمد؛طحانی،حجت الله.(1398). برنامه ریزی توسعه راهبردی بافت فرسوده شهری با تأکید بر مشارکت مردمی(نمونه موردی: بافت فرسوده شهرضا). فصلنامه علمی مرمت و معماری ایران ،9(17)،  63-53.
کامران، جلال.(1398). بازآفرینی بافت­های فرسوده شهری با رویکرد رقابت­پذیری نومنه موردی: شهر دو گنیدان، جغرافیا و روابط انسانی، 1(4)، 284-264.
مریدسادات، پگاه؛ محمدیان، سجاد.(1397). مشارکت در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله خیرآباد شهر بیرجند) ، فصلنامه آمایش محیط، 7(42)، 164-139.
موسوی، سید حمید، بخشنده نصرت، عباس، الیاس زاده، سید نصرالدین.(1397).  رو یکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت­های فرسوده منطقه 12شهرتهران، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)، 8(3)، 220-207.
نصیری هنده خاله، اسماعیل، سالاری­نیا، مرضیه.(1396). تحلیل عوامل موثردر بازآفرینی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی محله 20 منطقه 17 شهر تهران، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی– پژوهشی، 14(55)، 135- 148.
هانگر، جی دیوید و تومس ال، ویلن.(1381). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران،  چاپ اول.
یزدانی، محمد حسن؛حاضری، صفیه؛ ده ده زاده سیلابی، پروین.(1396).  بازآفرینی بافت­های فرسودة شهری با رویکرد گردشگری پایدار با تلفیق مدل های برنامه ریزی راهبردی و تحلیل شبکه (ANP- SWOT) ( مطالعة موردی: بافت فرسودة شهر خوی)، گردشگری شهری، 4(1)، 56-41.
یزدانیان، احمد؛ کشت­کار، وحید.(1397). تأثیر حوزه عمومی بر مشارکت شهروندان در امور شهری، با تأکید بر بازآفرینی شهری، مجله هفت شهر، 53-54،  173-157.
Alpopi, C. & Manole, C. (2013). Integrated Urban Regeneration - Solution for Cities Revitalize. Procedia Economics and Finance, 6, 178-185.
Blmyru, R. (2009).  urban sustainable ,ltd ,London.
Christelle, B., & Damidavičiūtė, A. (2016). Urban Regeneration in Rio de Janeiro Favelas during the Olympic games of 2016. Master Thesis in Development & International Relations, Supervisor: Malayna Raftopoulos.
Dean, K., & Trillo, C. (2019). Assessing sustainability in housing led urban regeneration: Insights from a housing association in Northern England. Architecture_MPS, 15(2), 1-18.
Gans, H. J. (1984). Planning for People, not Building. Environment and planning Journal, 1: 33-46 .
HO,Edmond,Cheuk Man.(2012).Renewing the urban regeneration approach in Hong Kong, Discovery-ss student E-journal, College of Liberal Arts and Social Sciences ,Hong Kong.
Kokmaz, F. (2003). urban regeneration of old and historical site, ltd, London.
Kotze, N., & de Vries, L. (2019). Resuscitating the African Giant: Urban Regeneration and Inner City Redevelopment Initiatives along the ‘Corridors of Freedom ‘in Downtown Johannesburg. Geographia Polonica, 92(1), 57-70.
Leary, M.E., McCarthy, J.(2013). Companion to Urban Regeneration, NewYork: Routledge.
Leonard, H, (2012). “Changing Places: The Advantages of Multi-sited Ethnography”. In Hyderabad, Mark-Anthony. Multi-sited Ethnography
Lichfield, D. (2000). The Context of Urban Regeneration,in Urban Regeneration. Sage Publications Ltd.
Maclen, B. (2008). urban Planning for sustainable, Depart man of urban Planning, ukiwn university, New York
.McDonald, S. (2009). urban Regeneration for sustainable communities, Ltd, London.
ODPM. (2003). Office of the deputy prime minister ODPM, interdepartemental Group on the EGRUPReview2003: Assessing the impacts of Spatial Interventions, Regeneration, Renewal and Regional Development Main Guidance, Presented to Parliament by The Deputy Prime Minister and the First Secretary of State by Command of Her Majesty.
Rokiwan, G. (2011). The Life style in urban planning, European Experience, Newcastle university .
zabin, R. (2011( erode texture urban Experience New York: Rutledg.
https://www.amar.org.ir.(2016).