تحلیلی بر ارتباط حکمروایی خوب و توسعه ی کارآفرینی شهری (مورد: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

JGET-1908-1111

چکیده

با توجه به مسئولیت مدیریت شهری در فراهم کردن منابع، ایجاد انگیزه در شهروندان و بسترسازی برای کارآفرینی، در این مقاله هدف بررسی نقش مدیریت شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری بر توسعه ی کارآفرینی شهری می باشد. تحقیق حاضر کاربردی و رویکرد حاکم بر تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آمای شامل کارشناسان ادارات شهر رشت، حجم نموه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر و روش نمونه گیری تحقیق، گلوله برفی(زنجیره ای) است. روایی ابزار سنجش(پرسشنامه محقق ساخته) با توجه به نظرات کارشناسان و اساتید حوزه ی شهری و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. فرضیات تحقیق با کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL بررسی و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخصهای حکمروایی خوب شهری بر توسعه ی کارآفرینی شهری تأثیر مثبت و معناداری دارند. شاخص مشارکت با (53/0=Beta و 9/3=t)؛ شاخص پاسخگویی(61/0=Beta و 53/4=t)؛ شاخص قانونمندی با (59/0=Beta و 78/4=t)؛ شاخص شفافیت(62/0=Beta و 64/4=t)؛ شاخص جهت گیری توافقی(6/0=Beta و 64/4=t)؛ شاخص عدالت (78/0=Beta و 34/7=t)؛ شاخص مسئولیت پذیری با (6/0=Beta و 07/8=t) و شاخص اثربخشی با (64/0=Beta و 71/6=t) تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه ی کارآفرینی شهری دارند. بنابراین با توسعه ی مدیریت شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری، کارآفرینی در همه ی ابعاد ارتقا خواهد یافت و در همین راستا توسعه ی اشتغال و کاهش بیکاری در شهرهای امروزی دور از انتظار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between Good Governance and Urban Entrepreneurship Development (Case: Rasht City)

نویسندگان [English]

  • shahram AmirEntekhabi 1
  • SeyedAli Hosseini 1
  • Saeid Meisami 2
1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Payame Noor University
2
چکیده [English]

Regarding the responsibilities of urban management in providing resources, motivating citizens, and establishing entrepreneurship, this article aims to investigate the role of urban management with a good urban governance approach to urban entrepreneurship development. This research is applicable and is based on descriptive-analytical approach. The population includes experts of Rasht city offices, sample size based on Cochran formula is 385 and sampling method is snowball (or chain sampling). The validity of the measurement tool (researcher-made questionnaire) was evaluated via opinions of the experts and professors of the urban area and its reliability was assessed through the Cronbach's alpha test. Research hypotheses were analyzed using SPSS and LISREL softwares. Findings of the research show that good urban governance indicators have a positive and meaningful effect on urban entrepreneurship development. Participation index with (Beta=0.53, t=3.9), Responsiveness index (Beta=0.61, t=4.53), Legitimacy index with (Beta=0.59, t=4.78), Transparency index (Beta=0.62 and t=4.64), Consensus orientation index (Beta=0.6 and t=4 .64), Justice index (Beta=0.78 and t=7.34), The index of accountability with (Beta=0.6, t=8.07), and the effectiveness index with (Beta=0.64 and t=6.71) have a positive and significant effect on urban entrepreneurship development. Therefore, with the development of urban management with a good urban governance approach, entrepreneurship will enhance in all its dimensions, and as a result, employment development and the reduction of unemployment in modern cities are not far to reach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Urban Entrepreneurship
  • Structural Equations
  • Rasht
آدینه وند، علی اصغر و حاجی زاده، مریم و قدمی، مصطفی(1391)، بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری(نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر( ، مدیریت شهری، شماره 31،صص: 64-41.
اختیاری، یونس(1391)، بررسی نقش آموزش کارآفرینی بر خود اشتغالی دانشجویان، کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان،مرکز رشد واحد های فناوری دانش بنیان دانشگاه مازندران، بابلسر، 23 آبان.
اکرامی، محمود و صفری، ثنا و قلمکاری، مهان و زرگر، امین(1393)، توسعه مؤلفه های کارآفرینی کارکنان شهرداری :نمونه موردی: شهرداری منطقه 7 تهران، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره ششم، صص: 71-55.
امیرانتخابی، شهرام و قلی پور، یاسر و میثمی، سعید(1397)، تحلیلی بر ارتباط شهر یادگیرنده و شهر خلاق در راستای دستیابی به شهر پایدار، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره 13 ، شماره 2 پیاپی 43
ایمانی پور، نرگس؛ کنعانی، مهدی(1386)، مدلسازی ساختار حمایت از توسعه کارآفرینی شهری در تهران، اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران ، 26-1.
برک پور، ناصر و اسدی، ایرج(1387)، نظریه های مدیریت و حکمروایی شهری، دانشگاه هنر، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی.
پاداش ویژه، حمید و خداپناه، بهمن(1394)، برآورد تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب براقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره 3، صص:187-165.
تقوایی، علی اکبر و تاجدار، رسول(1388)، درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23، صص:58-45.
حسنی مقدم، صادق و رضایی مقدم، علی و یوسف پور، وحید و عبدالهی، سمیه(1391)، ارائه ی یک مدل مفهومی ازتوسعه ی کارآفرینی در بستر مدیریت شهری، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
حسینی، سید هادی و قدرتی، حسین و میره، محمد و زنگنه، یعقوب(1392)، پایداری شهری بر بنیان توسعۀ مشارکت شهروندی(مطالعۀ موردی: شهر سبزوار)، جغرافیا و پایداری محیط، شماره6، صص:66-41.
رضایی، محمد رضا و شمشیری، مسلم(1391)، بررسی و ارزیابی نظام حکمروایی خوب شهری در ساختار مدیریتی شهر شیراز، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
سعیدی رضوانی، هادی و نوریان، فرشاد(1393)، شهرسازی عدالت محور؛ رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری، فصلنامه مطالعات شهری، شماره12، 58-47.
شرکت مهندسی طرح وکاوش(1386)، طرح جامع شهر رشت.
شماعی، علی و آقایی، پرویز و حیدری، سامان(1392)، بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله (مطالعه موردی: محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران(، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری،سال پنجم، شماره 16، صص:42-31.
فنی، زهره و مایل افشار، فرحناز(1392)، اهمیت عملکرد دولت محلی در ساختار اشتغال شهری )مطالعه تطبیقی شهرهای تهران و مونترال(،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره چهارم، صص:58-43.
کریمیان بستانی، مریم و مولائی هشجین، نصراله(1391)، ارزیابی عدالت فضایی مراکز آموزشی در شهر زاهدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS فضای جغرافیایی، شماره 40، 145- 130.
مشکینی، ابوالفضل و پور موسوی، سید موسی و موذن، سهراب(1392)، ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری، فصلنامه مطالعات شهری، شماره ششم، صص:42-31.
ملک پور، علی و احمدی، امید علی(1390)، شهر و تکاپوی کارآفرینی (زمینه ها، موانع، راهکارها و فرصت های توسعه کارآفرینی)، چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ.
موحد، علی و کمانرودی، موسی و ساسان پور، فرزانه و قاسمی کفرودی، سجاد(1393)، بررسی حکمروایی خوب شهری در محله های شهری، مورد مطالعه منطقه 19 شهرداری تهران،  فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره هفتم، صص:176-147.
 
Carcamo-Solís,M & Arroyo-L_opez,M & Alvarez-Castanon,L & García-L_opez,L(2017), Developing entrepreneurship in primary schools. The Mexican experience of “My first enterprise: Entrepreneurship by playing, Teaching and Teacher Education,64, PP:291-304. www.elsevier.com/locate/tate.
Chandra, Y(2017), Social entrepreneurship as emancipatory work, ournal of Business Venturing 32,PP:657-673.
Kardos, M(2012), The reflection of good governance in sustainable development strategies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58 , 1166 – 1173. www.sciencedirect.com.
Tiago, T & Faria,S & Pedro Couto,J & Tiago,F(2015),Fostering innovation by promoting entrepreneurship: from education to intention, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175,PP:154-161.
Yosaf, M & Ihsan,F & Ellahi,A(2015), Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan, Government Information Quarterly, http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.001.
Zubair, S. S., & Khan, A. M. (2014). Good Governance: Pakistan’s Economic Growth and Worldwide Governance Indicators. Journal of Commerce and Social Sciences, 8(1), 258–271.
& Tajdar,R(2009),introduction on good governance in an analytical approach, Journal of Urban Management, No23, 45-58.