تحلیلی بر ارتباط حکمروایی خوب و توسعه ی کارآفرینی شهری (مورد: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

JGET-1908-1111

چکیده

با توجه به مسئولیت مدیریت شهری در فراهم کردن منابع، ایجاد انگیزه در شهروندان و بسترسازی برای کارآفرینی، در این مقاله هدف بررسی نقش مدیریت شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری بر توسعه ی کارآفرینی شهری می باشد. تحقیق حاضر کاربردی و رویکرد حاکم بر تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آمای شامل کارشناسان ادارات شهر رشت، حجم نموه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر و روش نمونه گیری تحقیق، گلوله برفی(زنجیره ای) است. روایی ابزار سنجش(پرسشنامه محقق ساخته) با توجه به نظرات کارشناسان و اساتید حوزه ی شهری و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. فرضیات تحقیق با کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL بررسی و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخصهای حکمروایی خوب شهری بر توسعه ی کارآفرینی شهری تأثیر مثبت و معناداری دارند. شاخص مشارکت با (53/0=Beta و 9/3=t)؛ شاخص پاسخگویی(61/0=Beta و 53/4=t)؛ شاخص قانونمندی با (59/0=Beta و 78/4=t)؛ شاخص شفافیت(62/0=Beta و 64/4=t)؛ شاخص جهت گیری توافقی(6/0=Beta و 64/4=t)؛ شاخص عدالت (78/0=Beta و 34/7=t)؛ شاخص مسئولیت پذیری با (6/0=Beta و 07/8=t) و شاخص اثربخشی با (64/0=Beta و 71/6=t) تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه ی کارآفرینی شهری دارند. بنابراین با توسعه ی مدیریت شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری، کارآفرینی در همه ی ابعاد ارتقا خواهد یافت و در همین راستا توسعه ی اشتغال و کاهش بیکاری در شهرهای امروزی دور از انتظار نیست.

کلیدواژه‌ها


آدینه وند، علی اصغر و حاجی زاده، مریم و قدمی، مصطفی(1391)، بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری(نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر( ، مدیریت شهری، شماره 31،صص: 64-41.
اختیاری، یونس(1391)، بررسی نقش آموزش کارآفرینی بر خود اشتغالی دانشجویان، کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان،مرکز رشد واحد های فناوری دانش بنیان دانشگاه مازندران، بابلسر، 23 آبان.
اکرامی، محمود و صفری، ثنا و قلمکاری، مهان و زرگر، امین(1393)، توسعه مؤلفه های کارآفرینی کارکنان شهرداری :نمونه موردی: شهرداری منطقه 7 تهران، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره ششم، صص: 71-55.
امیرانتخابی، شهرام و قلی پور، یاسر و میثمی، سعید(1397)، تحلیلی بر ارتباط شهر یادگیرنده و شهر خلاق در راستای دستیابی به شهر پایدار، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره 13 ، شماره 2 پیاپی 43
ایمانی پور، نرگس؛ کنعانی، مهدی(1386)، مدلسازی ساختار حمایت از توسعه کارآفرینی شهری در تهران، اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران ، 26-1.
برک پور، ناصر و اسدی، ایرج(1387)، نظریه های مدیریت و حکمروایی شهری، دانشگاه هنر، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی.
پاداش ویژه، حمید و خداپناه، بهمن(1394)، برآورد تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب براقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره 3، صص:187-165.
تقوایی، علی اکبر و تاجدار، رسول(1388)، درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23، صص:58-45.
حسنی مقدم، صادق و رضایی مقدم، علی و یوسف پور، وحید و عبدالهی، سمیه(1391)، ارائه ی یک مدل مفهومی ازتوسعه ی کارآفرینی در بستر مدیریت شهری، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
حسینی، سید هادی و قدرتی، حسین و میره، محمد و زنگنه، یعقوب(1392)، پایداری شهری بر بنیان توسعۀ مشارکت شهروندی(مطالعۀ موردی: شهر سبزوار)، جغرافیا و پایداری محیط، شماره6، صص:66-41.
رضایی، محمد رضا و شمشیری، مسلم(1391)، بررسی و ارزیابی نظام حکمروایی خوب شهری در ساختار مدیریتی شهر شیراز، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
سعیدی رضوانی، هادی و نوریان، فرشاد(1393)، شهرسازی عدالت محور؛ رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری، فصلنامه مطالعات شهری، شماره12، 58-47.
شرکت مهندسی طرح وکاوش(1386)، طرح جامع شهر رشت.
شماعی، علی و آقایی، پرویز و حیدری، سامان(1392)، بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله (مطالعه موردی: محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران(، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری،سال پنجم، شماره 16، صص:42-31.
فنی، زهره و مایل افشار، فرحناز(1392)، اهمیت عملکرد دولت محلی در ساختار اشتغال شهری )مطالعه تطبیقی شهرهای تهران و مونترال(،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره چهارم، صص:58-43.
کریمیان بستانی، مریم و مولائی هشجین، نصراله(1391)، ارزیابی عدالت فضایی مراکز آموزشی در شهر زاهدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS فضای جغرافیایی، شماره 40، 145- 130.
مشکینی، ابوالفضل و پور موسوی، سید موسی و موذن، سهراب(1392)، ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری، فصلنامه مطالعات شهری، شماره ششم، صص:42-31.
ملک پور، علی و احمدی، امید علی(1390)، شهر و تکاپوی کارآفرینی (زمینه ها، موانع، راهکارها و فرصت های توسعه کارآفرینی)، چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ.
موحد، علی و کمانرودی، موسی و ساسان پور، فرزانه و قاسمی کفرودی، سجاد(1393)، بررسی حکمروایی خوب شهری در محله های شهری، مورد مطالعه منطقه 19 شهرداری تهران،  فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره هفتم، صص:176-147.
 
Carcamo-Solís,M & Arroyo-L_opez,M & Alvarez-Castanon,L & García-L_opez,L(2017), Developing entrepreneurship in primary schools. The Mexican experience of “My first enterprise: Entrepreneurship by playing, Teaching and Teacher Education,64, PP:291-304. www.elsevier.com/locate/tate.
Chandra, Y(2017), Social entrepreneurship as emancipatory work, ournal of Business Venturing 32,PP:657-673.
Kardos, M(2012), The reflection of good governance in sustainable development strategies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58 , 1166 – 1173. www.sciencedirect.com.
Tiago, T & Faria,S & Pedro Couto,J & Tiago,F(2015),Fostering innovation by promoting entrepreneurship: from education to intention, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175,PP:154-161.
Yosaf, M & Ihsan,F & Ellahi,A(2015), Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan, Government Information Quarterly, http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.001.
Zubair, S. S., & Khan, A. M. (2014). Good Governance: Pakistan’s Economic Growth and Worldwide Governance Indicators. Journal of Commerce and Social Sciences, 8(1), 258–271.
& Tajdar,R(2009),introduction on good governance in an analytical approach, Journal of Urban Management, No23, 45-58.