دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399 
2. تحلیل کاربری اراضی شهر ایلام بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری

صفحه 242-258

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ نسرین چشمه چاهی فرد


9. گردشگری شهری ‌و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهری(مورد: شهرشاهین‌دژ)

صفحه 355-370

مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی؛ اسماعیل نجفی؛ سعیده رشیدی