تحلیلی بر توزیع فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب آن (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

2 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

JGET-1812-1064(R1)

چکیده

امروزه به دنبال گسترش شهرنشینی و رشد فزاینده جمعیت، شهرها با مشکلات متعددی از جمله عدم بهره‌مندی یکسان تمامی شهروندان از خدمات شهری روبرو می‌باشند. در این میان خدمات آموزشی به عنوان یکی از کاربری های مهم شهری که سطوح قابل توجهی از فضای شهری را به خود اختصاص می دهد با مشکلاتی چون کمبود، توزیع ناموزون و نامتناسب با نیازهای جمعیتی، عدم رعایت همجواری ها روبه رو می باشند. بر این اساس هدف از این تحقیق، تحلیل پراکنش مراکز آموزشی در سطح شهر پیرانشهر و ساماندهی مناسب آن می‌باشد. روش انجام تحقیق، تحلیلی- کاربردی است. به منظور طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مذکور از میانگین نزدیک‌ترین همسایه، شاخص Moran's I و مدل تحلیل شبکه بهره گرفته شده است. برای انجام این عملیات از نرم افزارهای ARC/GIS و Super Decisions استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مراکز آموزشی شهر پیرانشهر از نظر سازگاری با سایر کاربری ها و همچنین دسترسی شهروندان، دارای مشکل می باشند. نقشه های حاصل از نتایج تحقیق، فضاهای مناسب جهت احداث مکان های آموزشی جدید را پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Spatial Distribution of Educational Centers and Its Proper Organize (Case Study: Piranshahr City)

نویسندگان [English]

  • mohammad reza salimisobhan 1
  • Kamran mansoori 2
1 NAJA Research center
2 NAJA Research center
چکیده [English]

Today, cities are faced with numerous problems, such as the lack of equal access for all citizens to urban services, due to the expansion of urbanization and the increasing population growth. In the meantime, educational services as one of the most important urban utilities that receive significant levels of urban space are faced with problems such as scarcity, disproportionate distribution and disproportionate demographic needs, lack of adjacency. Accordingly, the purpose of this research is to analyze the distribution of educational centers in the city of Piranshahr and to organize it appropriately. The research method is analytical-practical. In order to categorize and analyze these data, the nearest neighbors average, Moran's I index and network analysis model are used. For this operation, ARC / GIS and Super Decisions software have been used. The results of the research indicate that the educational centers of Piranshahr have difficulty adapting to other uses and access. The maps from the research results suggest suitable spaces for the construction of educational places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization
  • Educational Centers
  • spatial distribution
  • Piranshahr
ابراهیم زاده، عیسی، مجیر اردکانی، عبدالرضا .) 1385 .)ارزیابی کاربری اراض ی شهر ی اردکان فارس، جغرافیا و توسعه، دوره
.43-68 صص، 7 شماره، 4
 ابراهیم‌زاده، عیسی؛ احد نژاد؛ محسن، ابراهیم زاده آسمین، حسین، شفیعی، یوسف .)1389 .)برنامه ریزی و سامانده ی فضایی-
مکانی خدمات بهداشت ی و درمانی با استفاده از GIS( نمونه موردی: شهر زنجان(، پژوهش های جغرافیا ی انسانی،
.39-58 صص، 73 شماره
احدنژاد، محسن؛ صالحی میشانی، حیدر، وثوقی راد، لیال، حسینی، سید احمد )1392 .)نقش ارکان اصلی شهر ایران ی اسالم ی
در مکان گزینی مراکز اقامت ی )مورد شناسی: شهر زنجان(، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شماره 7 ،صص 126 -
 .111
احدنژاد، محسن؛ موالیی قلیچی؛ محمد، جواد زاده اقدم، هادی، حاتمی، افشار )1391 ،)تحلیل الگو ی پراکنش فضایی مراکز
آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS( مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز(، مجله پژوهش و برنامه
ریزی شهری، سال سوم، شماره هشتم، صص 18-1 .
پیر جلیلی، ناصر .)1377 .)ضوابط شهرسازی فضاهای آموزشی، )چاپ اول(، تهران، انتشارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز
مدارس کشور.
جمشید زاده، ابراهیم .) 1387 .) مدیریت خدمات شهری و موانع پیش رو، ماهنامه شوراها، شماره 30،23-19
حسینی، سید احمد .) 1391 .)نقش شبکه های ارتباط ی در توزیع کاربری ها با رویکرد پدافند غیرعامل )نمونه مورد ی:
منطقه سه تهران(، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریز ی شهری، دانشگاه زنجان، ایران
سعیدنیا، احمد .)1383 .)کتاب سبز راهنمای شهردار ی ها –کاربری زمین شهری،چاپ سوم، تهران، انتشارات سازمان شهرداری ها
و دهیاری ها.
صالحی، رضا، رضا علی، منصور )1384 ،)ساماندهی فضایی مکان های آموزشی )مقطع متوسطه( شهر زنجان به کمک
GIS ،مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره 52 ،صص 129-112
قاضی زاده، بهرام. )1370 .)اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی، تحلیل و مکان یابی مدارس،چاپ اول،تهران،
انتشارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهی ز مدارس.
قنبری، حکیمه، احد نژاد، محسن .) 1388 )کاربرد GIS در تحلیل شریانهای حمل و نقل و بررسی و اجرای مدل تحلیل
شبکه و تعیین الگوریتم های کوتاهترین مسیر در آن (نمونه مورد مطالعه : استان آذربایجان شرقی – تبریز) ،
همایش سراسری اطالعات مکانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 15 اردیبهشت، 249-237 .
-Badri, M .(2010). our Schools and the GIS, ESRI Users Conference – EDUC – San Diego, CA,
USA.
-Camarero, J.J., Gutierrrez, E. and Fortin, M.J .(2000). Spatial pattern of sub-alpine grassland
Eco tones in the Spanish central Pyrenees. Forest Ecology and Management,4(12) 134: 1-16.
-Dikmen, Isik, M.T, Birgonul.(2007). using analytic network process for performance
measurement in construction, College of Architecture, Georgia Institute of Technology, USA,
1-11.
-Saaty, Tomas L .(2003). Fundamentals of The Analytic Network Process, Proc. of The
International Symposium on The Analytic Hierarchy Process, Kobe, Japan