تبیین عوامل موثر بر اثربخشی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

JGET-2012-1224

چکیده

جامعه روستایی و عشایری ایران به واسطه وضعیت خاص اکولوژیک و اقتصادی اجتماعی حاکم برآن و همچنین داشتن سهم 26 درصدی از جمعیت کشور، با انواع مخاطرات مواجه می‌باشد، از این ضرورت و اهمیت گسترش پوشش بیمه اجتماعی در راستای توسعه همه جانبه و ماندگار مناطق روستایی، بارزتر خواهد بود. از مهم ترین اهداف شکل گیری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می توان به تلاش در راستای گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فقر، محرومیت زدایی از نواحی روستایی، توسعه و آبادانی روستاها و ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی از طریق ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و اقتصادی اشاره نمود. موضوع پژوهش حاضر تبیین عوامل موثر بر عملکرد صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرستان سروآباد میباشد.در فرضیات پژوهش تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی بر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرستان سروآباد بررسی شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی-تحلیلی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 371 نفر انتخاب گردید. اما از میان پرسشنامه‌های جمع آوری تنها 126 پرسشنامه قابل بهره برداری بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده عوامل اجتماعی (3.14) و عوامل فرهنگی (3.13) میزان اثرگذاری آن ها بر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روسیتاییان و عشایر بالاتر از حد متوسط می باشد و عوامل اقتصادی(2.65) و عوامل جغرافیایی(2.62) اثرگذاری پایین‌تری بر صندوق بیمه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the effective factors on the effectiveness of the performance of the Social Insurance Fund for farmers, villagers and nomads (Case study: Sarvabad city)

نویسندگان [English]

  • Hamed GHadermazi 1
  • Nikoo Fayeghi 2
  • vahid riahi 3
1 Faculty of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University
2 Kharazmi University of Tehran
3 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the special ecological and socio-economic situation prevailing in Iran and also having a 26% share of the country's population, the rural and nomadic community of Iran is facing various risks, due to the necessity and importance of expanding social insurance coverage for comprehensive and sustainable development of rural areas. Will be more obvious. One of the most important goals of the formation of the Social Insurance Fund for Farmers, Villagers and Nomads is to strive for the expansion of social justice, poverty reduction, deprivation of rural areas, rural development and sustainability of the population in rural areas by improving social security and Economic pointed out. The subject of this study is to explain the factors affecting the performance of the social fund of farmers, villagers and nomads in Sarvabad city. In the research hypotheses, the effect of economic, social, cultural and geographical factors on the social insurance fund of farmers, villagers and nomads in Sarvabad city has been investigated. This study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of methodology. The sample size was selected using Cochran's 371 person formula. But only 126 questionnaires could be used among the collected questionnaires. The data collection tool is a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software. Based on the results, social factors (3.14) and cultural factors (3.13) have an impact on the social insurance fund of farmers, Russians and nomads is above average, and economic factors (2.65) and geographical factors (2.62) have a lower impact on They have an insurance fund.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Insurance Fund
  • Farmers
  • Villagers
  • Sarvabad city
 آرمند، مریک. )1397 .)تبیین نقش سیاست بیمه اجتماعی در فقر زدایی و توسعه نواحی روستایی شهرستان
همدان. رساله دکتری جغرافیای روستایی. دانشگاه خوارزمی. تهران.
 ابارشی، مهدی. )1396 .)نقش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در توسعه انسانی ایران. پایان نامه
ارشد رشته علوم اقتصادی. دانشگاه پیام نور. مشهد.
 ابراهیمی، ندا. غالمرضایی ، سعید . رحیمیان ، مهدی . ظریفیان ، شاپور. )1394 .)نقش ب یمه اجتماع ی روستاییان و
عشایر در حفظ امنیت اقتصادی کشور. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
پاسبان، فاطمه. رحیمی، صمد و رضایی، عبدالم لب. )1394 .)اثربخشی عملکرد صندوق اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر)با تاکید بر دالیل عدم پوشش(. کارفرما: صنوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر.
شرکت پژوهشی روستا شهر پارس
جبرئیلی، حمید. )1396 .)بررسی عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه اجتماعی در میان روستاییان شهرستان
بیجار. پایان نامه ارشد توسعه روستایی. دانشکده کشاورزی. زنجان. 
308 مهندسی جغرافیایی سرزمین ، دوره چهارم ... ، شماره 7 ،1399
حسینی الموسوی، مجتبی.)1392 .)بیمه های اجتماع ی و تعاونی در فقه مذاهب اسالمی. فصلنامه م العات تقریبی
مذاهب اسالمی. سال هشتک. شماره 31 .17-27 .
زاهدی مازندرانی، محمد جواد. )1384 .)فقر روستایی. روند و اندازه گیری آن در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه
 .286-322. )17( 4.اجتماعی
شفیعی زاده، حمید. مجردی، غالمرضا. کرمی دهکردی، اسماعیل. )1391 .)عوامل موثر بر نهادینه سازی بیمه اجتماع ی
درروستاهای شهرستان کبودرآهنگ، مجله پژوهش های روستایی.3( 4: )189-214 .
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر. )1386 . )مجموعه قوانین و مقررات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و
عشایر. قابل دسترس در:ir.roostaa.www://http .
عبدلی ، قهرمان . )1384 . )اقتصاد تامین اجتماع ی در ای ران )مطالعه موردی منابع بیمه (. فصلنامه پژوهش های
اقتصادی ا یران. 7( 5 .)
مرشدی، رضا. )1389 .)آشنایی با صندوق بیمه اجتماع ی روستایی ان و عشایر، ماهنامه پژوهشی و آموزشی و ترو یج ی
دهیار ی ها ،31
مسعودی اصل، ایروان. )1386 .)طرح شمول مزایای بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برای خانوارهای ساکن
شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر. م العات برنامه و بودجه. دفتر م العات اجتماعی. دوره 7 .سال4 .
مسعود اصل، ایروان، طبیبی ،جمال الدین. )1388 .)طراح ی مدل ساختاری برای وزارت رفاه و تامین اجتماع ی ایران
. فصلنامه پایش، سال8 ،شماره2.ر 180-171 .
مؤسسة پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. )1383 .)تأمین اجتماع ی روستاییان )تجارب کشورهای
منتخب (،.چاپ اول . وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. )1390 .)تامین اجتماع ی روستاییان، تجارب کشورهای
منتخب . وزارت جهاد کشاورزی. تهران
-Angeline, J.& Hirose, K (2004). Extension of Social Security Coverage for the Informal
Economy in Indonesia. International Labor Organization
-Bradshaw, J.R. (1972). The concept of social need. New Society, 496, pp. 640-643
-Feldestein, Martin. (2004). Rethinking social insurance. presented as the Presidential
Address of the American Economic Association (AEA)
-Hardaker, J. B. and Huirne, R. B. M. (1997), Coping with Risk in Agriculture. CBA
International Institute of the Art and Future Perspectives. UK, Wallingford
-Jingo, Zhou (2006), Development social pension insurance in China rural areas. Available on:
www. issa.int/pdf/jeru98/them
 -Shen, C. & Williamson, J. B. (2010). China’s new rural pension scheme: can it be improved?
International journal of sociology and so cial policy, 30(5-6), 239-250