تحلیل ابعاد منشور پایداری توسعه گردشگری بر رضایت ساکنان (مورد مطالعه: شهرستان های زنجان، خدابنده و ابهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

JGET-2009-1182(R1)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تأثیر ابعاد منشور پایداری (محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، و نهادی) روی رضایت ساکنان جامعه در توسعه گردشگری پایدار انجام گرفته است. پژوهش حاضر بر حسب هدف جزء پژوهش های کاربردی و بر اساس روش انجام‌کار، توصیفی از نوع علی-مقایسه ای (پس-رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش تمامی ساکنان شهرستان های زنجان، خدابنده و سلطانیه می باشند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع‌آوری داده های اولیه پرسشنامه استاندارد کاترل و همکاران (2013) بوده که با انجام تغییراتی بومی شده است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر 915/0 و روایی آن به شکل صوری و تحلیل KMO به تأیید رسیده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش رگرسیون ساده و چند متغیره تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و نهادی روی رضایت ساکنین جامعه در توسعه گردشگری پایدار تأثیر مثبت معناداری دارند. تحلیل رگرسیون نشان دهنده معناداری هر چهار فرضیه پژوهش بوده و مدل رگرسیونی برای تمامی فرضیه ها معنی دار است، همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان دهنده این موضوع می باشد که ضریب رگرسیونی برای متغیرهای بعد محیطی و بعد اجتماعی- فرهنگی معنادار است . ضرایب رگرسیونی برای متغیرهای بعد اقتصادی و نهادی معنادار نیست، به عبارت دیگر این دو بعد نمی‌توانند در کنار ابعاد محیطی و اجتماعی- فرهنگی پیش بینی کننده رضایت ساکنین جامعه از توسعه گردشگری پایدار باشند ولی به تنهایی اثر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


استاد حسین، رضا (1379)، صنعت گردشگری و جنبه های اقتصادی آن. تازه­های اقتصاد، (90)، 14ـ15
پاپلی، یزدی، مهدی سقایی، (1388)، گردشگری; ماهیت و مفاهیم، تهران، انتشارات سمت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، چاپ سوم، 256-23.
تقوی، مهدی، صفایی، پویان و کرد، عادله (1397). بررسی اثرات رشد گردشگری بر تولید ناخالص داخلی، نمونه موردی ایران، مجله اقتصاد کاربردی، شماره 27، 49ـ58.
خاکی، غلامرضا، (1391)، عنوان کتاب: روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات فوژان، چاپ اول.
رضوانی، محمدرضا، (1391)، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
رنجبریان، بهرام، محمد زاهدی، (1390)، عنوان کتاب: شناخت گردشگری، اصفهان، انتشارات چهارباغ، چاپ دهم.
سرمد، زهره، عباس بازرگان، الهه حجازی، (1392)، عنوان کتاب: روش های تحقیق در علوم رفتاری،تهران، انتشارات آگه، چاپ بیست و پنجم.
شارپلی ریچارد جولیا ترجمه منشی زاده رحمت االله و فاطمه نصیری (1380). گردشگری روستایی، چاپ اول نشر
منشی، تهران.
شربتی، اکبر (1394)، بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان گلستان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، شماره 15، صفحات 43 ـ 59.
شکوری، علی، (1390)، توریسم پایدار و تبیین مولفه های آن، تهران، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی فارس، نشریه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 25.
قنبری، سیروس، قاسمی، مریم و پورجوپاری، مرضیه (1392). بررسی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه جامعه میزبان مطالعه موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، شماره 9، 91-44.
گی،چاک.وای، (1382)، عنوان کتاب: جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه:دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، 327-122
لی، جان (2013). گردشگری و توسعه در جهان سوم ، مترجمان : عبدالرضا رکن الدین افتخاری و دیگران ، تهران : شرکت چاپ و نشربازرگانی
مکیان، سید نظامالدین؛ نادری بنی، محمود.(1382 ، (بررسی گردشگری خارجی در شهرستان یزد، تحقیقات اقتصادی، بهار و تابستان 1382،  شماره 62، 195ـ205
مهدوی، مسعود؛ معصوم، مجتبی؛ قهرمانی، نسرین.(1387 ، (اثرات گردشگری بر توسعۀ روستایی با نظرسنجی از روستاییان درة کن و سولقان. فصلنامه روستا و توسعه، سال11، شماره 2، 39-60.
نرگسی، شهین، بابکی، روح اله و عفتی، مهناز (1397)، بررسی رابطه بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی در ایران(1395ـ1368)، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 44، 41ـ68.
Choi.J.& Sirakaya.E, (2005), Measuring resident's attitude toward sustainable tourism: Development of sustainable tourism attitude scale. Journal of travel research, 380-394
Jurowski, Claudia & Gursoy, Dogan, (2004), Distance Effect on Residents Attitudes Toward Tourism; Annals of Tourism Research; Vol 31(2), 47-99
Sharply, R. (1996). Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Divide, Journal of Sustainable Tourism, 8(1), pp:145-156
Lundberg.K.& Johnson.R.L (2014). Modling resident attitudes toward tourism. Annals of tourism Rsearch. 24(2).402-424
Stefan.F, (2012).Global Tourism,sustainable Tourism&ECO-Tourism code of ethics, charter Guidelines,resoulution,SBSpublishers&distriutiors pvt.Ltd.New dehli, pp:465-499
Henter, D. (2009). Tourism & the community : A Drama in three Acts . Journal of Travel Research 23:502-526
Kumar, R.R., Loganathan, N., Patel, A., & Kumar, R.D. (2015). Nexus between Tourism Earnings and economic growth: A study of Malaysia. Quality andQuantity, 49(3), 1101–1120