سنجش ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری با استفاده از مدل PSI (مطالعه موردی:خیابان های بافت مرکزی شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

JGET-1812-1061

چکیده

پیاده‌روی نه‌ فقط به سبب تقویت سلامت عمومی بلکه درجهت کاهش مصرف منابع و زمین، کاهش آلودگی هوا و اغتشاش صوتی و انتشار گازهای گلخانه‌ای،در محیط‌های شهری؛شیوه ای نویدبخش و سودمند محسوب می‌شود. این در حالی است که پیاده‌روی همچنان با نتایجی منفی در سلامت عمومی مرتبط است.خطراتی نظیر تصادف با وسایل نقلیه، زمین خوردن، سقوط اجسام و سایر تهدیدات محیطی، این شیوه از تردد در شهرها را با چالش هایی جدی مواجه ساخته است، از آنجا که خیابان‌های شهری محیط‌هایی است که تمام شهروندان ناچار به عبور پیاده در آن هستند؛ضروری است شرایط مناسب پیاده‌روی برای تمام شهروندان در سنین مختلف و با هر توانایی جسمی را فراهم آورند.این پژوهش با کاربست مدل PSI به شناسایی مشکلات ایمنی عابران پیاده درخیابان های شهری در بخش مرکزی شهر قم پرداخته است.برای این منظور استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به اسناد و برداشت‌های میدانی محقق ملاک تحلیل قرارگرفت.ماهیت تحقیق کاربردی و به لحاظ فرآیند توصیفی-تحلیلی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی-میدانی و در تحلیل داده‌ها از روش کمّی استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد خیابان‌های شهدای پانزده خرداد و شهدای عمار یاسر ناایمن‌ترین و خیابان‌های صفائیه و ارم از ایمن‌ترین خیابان‌ها بشمار می روند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، ملیحه و حبیب، فرح (1387)توسعه پایدار شهری با تأکید بر حرکت پیاده در آسیا، مجله علوم و فن‌آوری محیط‌زیست، دوره دهم، شماره سوم،13-1.
باقری ،سید رامتین، صفار زاده، محمود، اسداللهی رضا(1390) مقایسه تجهیزات گذرگاه‌های عابر پیاده در معابر شهری برای افزایش ایمنی فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک/ شماره 19 - زمستان 1389.
مهندسین مشاور، نقش محیط، (1390) طرح جامع و تفصیلی مناطق 8 گانه شهر قم.
آئین نامه طراحی راه های شهری (1375)وزارت مسکن و شهرسازی،معاونت شهرسازی و معماری.
 آئین نامه طرح هندسی راه های ایران(1375)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 آئین نامه ایمنی راه های کشور(1393)سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای.
 آئین نامه طبقه بندی راه های شهری(1390)اداره کل ارزیابی و بهبود مدیریت شهرداری تهران.
دستورالعمل سه جلدی  تسهیلات پیاده روی(1376)وزارت راه و شهرسازی.
Clarke, R.A.(2008). City of Ottawa Road Corridor Planning and Design Guidelines DELCAN Corporation. The Planning Partnership, Ottawa.
Asadi-Shekari, Z., Moeinaddini, M., Zaly Shah, M.,)2013(a. Non-motorised level of service: addressing challenges in Pedestrian and bicycle level of service. Transp.
Rev. 33, 166–194.
 
City of Calgary,(2008). Pedestrian policy and design report, Calgary, Alberta, Canada.
Sutherland, A., Morrish, G.,(2006). Street Design Guidelines. In: Petersen, A. (Ed.).Landcom, Parramatta, Australia
City of Whittlesea,(2009). City of Whittlesea Development Guidelines. Municipal Policy Direction, Victoria, Australia.
City of Whittlesea(2009)City of Whittlesea Development Guidelines. Municipal Policy Direction, Victoria, Australia.
UTTIPEC,(2009)Pedestrian Design Guidelines. Delhi Development Authority, New Delhi.
Narrabri Shire Council(2001)New South Wales Development Design Specification Geometric Road Design. Narrabri Shire Council, New South Wales, Australia.
City of Charles Sturt( 2009)Engineering & Open Space Development Guidelines-Road and Path Design Guidelines, Charles Sturt, South Australia.
Heramb, C.,(2007)Street and site plan design standards. Chicago Department of Transportation, Chicago.
Vanderslice, E.,)1998( Portland Pedestrian Design Guide. Office of Transportation Engineering and Development, Portland, OR.
Ashland City Council,)1999( Street Standard Handbook. Department of Community Development, Ashland, OR.
Access Minneapolis,)2008(Design Guidelines for Streets and Sidewalks. The Minneapolis Department of Public Works, Minneapolis, MN.
CDOT,)2007( Charlotte’s Urban Street Design Guideline. Charlotte Department of Transportation, Charlotte, NC.
Pima County,)2005( Subdivision and Development Street Standards, Pima County, AZ.
Neighborhood Streets Project Stakeholders)2000(Neighborhood Street Design Guidelines, An Oregon Guide for Reducing Street Widths. Stakeholder Design Team, Oregon
City of Aurora,)2007( Aurora Urban Street Standards in Transit Oriented Developments and Urban Centers, Aurora, CO.
Burden, D., )1999( Street Design Guidelines for Healthy Neighborhoods TRB Circular E-C019: Urban Street Symposium, Dallas, Texas
Boodlal, L.,)2001(Accessible Sidewalks and Street Crossings. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration.
UTTIPEC) 2009( Pedestrian Design Guidelines. Delhi Development Authority, New Delhi.
City of New York, )2009(. Street Design Manual. New York City Department of Transportation., New York
City of Tacoma, )2009(. Mobility Master Plan Bicycle and Pedestrian Design Guidelines, Tacoma Mobility Master Plan 1, Tacoma, WA.
RDM, )2010(. Mn/DOT Road Design Manual. Minnesota Department of Transportation, Minnesota