سنجش دمای روی زمین در ارتباط با مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از زمین آمار در محیط(GIS) (مورد مطالعه: استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی گروه جغرافیا ، دانشگاه پیام نور ،ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران.

3 دانشجوی‌ارشد هیدورژئومورفولوژی- برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه مازندران، ایران.

JGET-2002-1148(R1)

چکیده

    دمای سـطح زمین برای انواع وسیعی از مطالعات علمی از اقلیم­شناسـی و هواشناسـی تا هیدرولوژی، بوم­شناسی، زمین­شناسی، علوم پزشکی، طراحی و بهسازی شبکه حمل و نقل و مکانیابی آتش‌سوزی‌ها مورد نیاز است پژوهش حاضر باهدف بررسی سنجش دمای سطح زمین  با استفاده از زمین‌آمار و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی در  استان یزد می­باشد،روش­کار در این پژوهش به این شیوه می­باشد که  ابتدا داده­های هواشناسی (8 ایستگاه) با دوره زمانی20 ساله(1377 تا 1397) به صورت ماهانه دریافت و در ادامه برای ارزیابی دمای سطح­زمین معادله رگرسیون برای هر ماه تهیه شد سپس از ابزار Rastercalculator  برای تجزیه تحلیل داده­ها استفاده گردید در پایان برای اختلاف نوسانات تمام ماه ها از ابزار Cellstatistics بهره گرفته شد نرم افزارهای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از: ArcGis و  Excelمی­باشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ماه های سال ماه(ژوئن-ژوئیه_اوت) نسبت به سایر ماه ها از نوسان دمایی بالایی برخوردار است این نوسانات مریوط به شهرستان­های طبس، بهاباد، اردکان، بافق، میبد و یزد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the temperature of the Earth in relation to the DEM using geo statistics in (GIS) (Case Study: Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Aiyub Badraghnejad 1
  • Saeid Sajadi 2
  • Mahin Pireh 3
1 Academic member of Geography Department, Payame Noor University, Iran.
2 PhD student in Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 M.Sc Student of Environmental Hydrogeomorphology, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

 global surface temperatures to a wide variety of scientific studies of climatology and meteorology and hydrology, ecology, geology, medical science, design and optimization of transport network and locating fires is required This study aimed to investigate the temperature on Earth Its digital elevation models using geostatistical environment (GIS) in Yazd province is the research of DEM (13M) and meteorological data were used to assess temperature with a 20-year period beginning on the regression equation for each May be then prepared for analysis of the collected data at the end of rastercalculator tool for disorders F Oscillation all months of the tool was used cellstatistics software used in this study include: Arc Gis and Excel are the results of this study revealed that parameter H in accordance with the temperature of the surface of the earth in order to agree with each other such that in areas with high temperature on low ground, and Balksh evaluated the results of this study showed that in the months months (June- July_ August) compared to the other months of the swing high temperature fluctuations belong to the city of Tabas, PA; Ardakan, Bafg, gets; Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the temperature elevation
  • Yazd
  • geostatistics
  • geographic information systems (GIS)
  • Excel
اکبری، مهدی؛ سیف، زهرا و زارع ابیانه، حمید (1390)، برآورد میزان تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل در شرایط اقلیمی مختلف با استفاده از سنجش‌ازدور، فصلنامه آب‌وخاک (علوم و صنایع کشاورزی)، مهر و آبان، دوره 25، شماره چهار، صص 844-835.
امینی­بازیابی، سمیرا؛ زارع­ابیانه، حمید و اکبری، مهدی، (1393)، برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با استفاده از داده­های ­سنجش‌ازدور (مطالعه­موردی: استان همدان)، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره سه، ص 348-333.
جهانبخش، سعید، زاهدی، مجید و ولیزاده­کامران، خلیل (1390)، محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال و درخت تصمیم در محیط GIS RS, در بخش مرکزی منطقه مراغه، جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 16 ، شماره 38 ، صص 19.
دانش­کار آراسته، پیمان، تجریشی، مسعود و بهرام ثقفیان(1390)، تعیین دمای سطح با استفاده از فن آوری سنجش‌ازدور در منطقه سیستان، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 3، شماره 2، صص67.
حمزیی یزد گل­کار ، حمیدرضا، کاوه، فریدون، قهرمان، بیژن و صدقی، حسین (1391)، بررسی روند تغییرات سری زمانی تبخیر- تعرق ماهیانه گیاه مرجع با استفاده از روش پیشنهادی فائو پنمن- مانتیس، مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد علوم و تحقیقات)، دوره 13 ، شـماره دو، صص 433-417.
حمزه، سعید، میجانی، نعیم، کریمی فیروزجائی، محمد (1397). مدل‏سازی ارتباط دمای سطح زمین، شرایط توپوگرافی، و پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ‏ای لندست 8، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، 50(1)، 35-55.
صادقی­نیا، علیرضا علیجانی، بهلول ضیائیان، پرویز و شهریار خالدی (1392)، کاربرد تکنیک­های خودهمبستگی فضایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر تهران، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره 30،صص67.
علیزاده، امین (1385)، رابطه آب و خاک و گیاه، دانشگاه امام رضا(ع). انتشارات آستان قدس رضوی6. 319 -325.
ملکپور، پیمان و محمد طالعی (1390)، مدلسازی ارتباط کاربری- پوشش اراضی و حرارت سطح زمین، با استفاده از داده­های سنجنده ASTER ، محیط شناسی، سال سی و هفتم، شماره 29،58.
 
Agam, N., Kustas, W. P., Anderson, M. C., Li, F., Neale, C. M. U. (2009), A vegetation index based technique for spatial sharpening of thermal imagery. Remote Sens. Environ., 107, 545-558.
 
Andrew Farina (2012), Exploring the relationship between land surface temperature and vegetation abundance for urban heat island mitigation in Seville, Spain‘ , LUMA-GIS Thesis nr 15.
 
Bandyopadhyay A., Bhadra A., Raghuwanshi N.S, and Singh R. (2010), Temporal trends in estimates of reference evapotranspiration over India, Journal of Hydrologic Engineering, 14(5):508-515.
 
Bastiaanssen, W. G. M., Noordman, E. J., Pelgrum, M. H., Davids, G., Thoreson, B. P. and R. G. Allen. (2005), SEBAL model with remotely sensed data to improve water-resources management under actual field conditions. J of Irrig and Drain, (ASCE):85(1): 85-93.
 
Garbrecht J., Van Liew M., and et al. (2013), Trends in precipitation, streamflow, and evapotranspiration in the Great Plains of the United States, Journal of Hydrological Engineering, 9 (5):360-367.
 
Kustas, W. P., Norman, J. M., Anderson, M. C., French, A. N. (2012), Estimating subpixel surface temperatures and energy fluxes from the vegetation index-radiometric temperatures relationship. Remote Sens. Environ., 85, 429-440.
 
Merlin, O., Jacob, F., Wigneron, J., Walker, J., Chehbouni, G. (2010), Multidimensional disaggregation of land surface temperature using high-resolution red, near-infrared, shortwave-infrared and microwave L-band. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 1-16.
 
Offer,R, Qin,Zh ,Derimian,Y, and Karnieli,A, (2014), Derivation of Land Surface Temperature for Landsat-8 TIRS Using a Split Window Algorithm,sensor, 14(4): 5768–5780.
 
Papadavid, G., Hadjimitsis, D.G., Toulios, L., and S. Michaelides. (2013), A modified SEBAL modeling approach for estimating crop evapotranspiration in semi-arid conditions. Water resources management. 27(9): 3493-3506.
 
RajeshwariA , Mani N D, (2014), Estimationof  Land  Surface Temperature ofDindigul District Using Landsat 8 Data, Ijret: International Journal of Research in Engineering and Technology, Volume: 03 Issue: 05, May-2014, Available @ http://www.ijret.org.
 
Steele, D., Thoreson, B., Hopkins, D., Clark, B., Tuscherer, S., and R. Gautam. (2014), Spatial mapping of evapotranspiration over Devils Lake basin with SEBAL: application to flood mitigation via irrigation of agricultural crops. Irrigation Science. DOI: 10.1007/s00271-014-0445-1.
 
Tabari H., Marofi S., Aeini A., Hosseinzadeh Talaeea P., and Mohammadi K. (2011), Trend analysis of reference evapotranspiration in the western half of Iran, Agr. Forest Meteorol, 151 (2): 128-136.
 
Tucker, C.J. and B.Y. Choudhury. (1987), Satellite remote sensing of drought conditions. Remote Sens. Environ. 23:243-251.