ارزیابی اثرات کارآفرینی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای مرکزی و پیرامونی شهرپاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و روستایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

JGET-2004-1162

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی تأثیر کارآفرینی روستایی در توسعه مناطق روستایی  است. روش انجام پژوهش نیز توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است، برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss از آزمون های همبستگی پیرسون،رگرسیون چند متغیره و آزمون خی دو استفاده شد. پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب می‌باشد. جامعه آماری تحقیق ساکنان روستاهای محدوده مورد مطالعه است که با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از میان روستاهای دارای سکنه بر حسب نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 12 روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های بدست آمده نشان می دهد رشد کارفرینی در زمینه نهادی – کالبدی ، زیر ساختی و اقتصادی به ترتیب بیشترین تأثیر در توسعه روستایی دارند و همچنین کارآفرینی موجب بهبود یافتن جایگاه اجتماعی زنان روستایی و مهم ترین مشکل محدوده مورد مطالعه در حیطه کارآفرینی در زمینه زیست محیطی می باشد که شاخص کمبود رشد در این زمینه را نیز شامل می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کارآفرینی با اثرگذاری مثبت منجر به تقویت فرهنگ و هویت ملی، تنوع بخشی به محصولات و فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی روستایی محدوده مورد مطالعه شده و حفظ جمعیت با کمترین آسیب رسانی به محیط روستایی می باشد در نتیجه سبب توسعه و پیشرفت روستایی در سطح محلی و ملی می گردد،

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Chahandi, Zahra (2015), Investigating and Analyzing the Role of Entrepreneurship in the Development of Rural Areas Study in Sarbisheh City in South Khorasan Province, Payam Noor University of South Khorasan Province, Birjand Noor Payam Center.
Das, D. C. (2014). Prospects and challenges of rural entrepreneurship development in NER-A study. International Journal Of Humanities & Social Science Studies, 1(3), 178-182.
Eftekhari, Abdolreza and Sajasi Gheidari, Hamdollah (2013), Rural Development with Emphasis on Entrepreneurship, Universities Humanities Textbooks Study (Position), Tehran, Second Edition.
Folmer,Henk.Dutta,Subrata(2010),Determinants of Rural Industrial Entrepreneurship of Farmers in West Bengal:A Structural Equations Approach,International Journal of Regional Science Review,33(4),pp367-396.
Gambar-Ali, Rezvan, Zarafshani, Kiomars,(2008) Identifying Success Indicators of Rural Entrepreneurs Using Multidimensional Scaling Analysis, Entrepreneurship Development, Volume 1, Number 2, pp. 131-160.
Ghadiri Masoum, Mojtaba, Mehdi Cheraghi, Nasrin Kazemi and Zohreh Zare, (2014), Analysis of Barriers to Entrepreneurship Development in Rural Areas Case Study: Ghani Bigiglu District, Zanjan County, Journal of Space Economics and Rural Development, Volume 3, Number 7, Pages 17- 3.
Haji Hosseini, Samira (2012), Evaluation of Rural Area Capacities with Emphasis on Entrepreneurship and Empowerment (Case Study: Shaw Section of Boeen Zahra City, Zanjan University, Faculty of Literature and Human Sciences.
Izadi, Hasan-Barzegar, Sepideh, (2013), Entrepreneurship and Rural Development Lessons from China's Experiences. Journal of Rural Research, Volume 4, Issue, 4 pp. 901-918.
Mokhber, Abbas. (1999). Planning at the national level and rural development, alternative strategy. Program and Budget, Tehran.
Mousavi, Mahmood (2009). Ontology of Entrepreneurship Development in Sadegh Village, Eqlid City, MS, Zabol University.
Nour Bakhshi, Zahra. (2013). Analyzing the Entrepreneurial Role of Non-Agricultural Activities in Improving the Quality of Life of the Villagers (Case Study: Shandiz Districts of Binalood County). M.Sc., Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Humanities.
Ozami, Azam (2012). Factors Influencing the Development of Rural Entrepreneurship in Agricultural Production Cooperatives Case Study of Golpayegan City Cooperatives, M.Sc., Allameh Tabatabai University, School of Management and Accounting.
Patel, B., & Chavda, K. (2013). Rural entrepreneurship in India: Challenge and problems. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 1(2), 28-37.
Pourkarimi, Bahareh: Sabouri, Mohammad Sade (2011), "The Role of Entrepreneurship in Sustainable Rural Development", the first national conference on strategies for achieving sustainable agriculture.
Razvani, M.P. R. (2016). Introduction to Rural Planning in Iran. Tehran: Qomes Publishing.
Sathiabama, k.(2010).Rural Women Empowerment and Entrepreneurship Develoment.
Saxena, S. (2012). Problems faced by rural entrepreneurs and remedies to solve it. IOSR Journal of Business and Management, 3(1),239. : 10.9790/487-0312329.
Shahraki, Hassan (2016), Explaining the Cultural and Social Indicators of Rural Entrepreneurship, Abu Ali Sina University, Faculty of Social Sciences.
Sharma, P.N. and Kirkman, B.L. (2015). Leveraging leaders: A literature review and future lines of inquiry for empowering leadership research, Group Organization Management, 40(2): 193-237.
Sidai, Seyed Eskandar Sadeghi, Hojjatollah (2014). Entrepreneurship and Rural Development Planning, Isfahan, Darkhouin Publishing.
Sohrabi Vafa, Samira (2013) The Role of Entrepreneurship in Rural Development with- Emphasis on Agricultural Land Integration;
Toosi, Ramadan; Jamshidi Alireza, Taghdisi, Ahmad (2014), Rural Entrepreneurship and Determining its Factors (Case Study of Villages of Minoo Dasht County). Journal of Research and Planning, Vol. 3, No. 8, pp. 1-11.
Verheul, I. et al., (2001), An Eclectic Theory of Entrepreneurship, Tinbergen Institute Discussion Paper, Indianapolis: Institute for development Strategies, Indiana University.
Yadollah Farsi, Jahangir, and Seyed Hassan Razavi, (2012), "Social Capital and Human Capital in Youth Entrepreneurship in Karbala Region Villages", Journal of Human Geography Research, No. 79, Spring 2012, pp. 115-103.
Zangoui, Marzieh (2016), Impacts and Consequences of Entrepreneurial Activities and Industrial Household Jobs on Rural Development (Case Study: Central Section of Khosof County), Birjand University, Literature Research Institute.