بررسی و تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

3 استادیار جغرافیا دانشگاه پیام نور

4 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

مقدمه: شهر عادل و حق ‌به‌ شهر ‌خواسته‌ای است ‌که‌ از ‌دل ‌تباینات ‌و ‌تناقضات ‌فضای ‌انتزاعی ‌برمی‌خیزد. ‌این‌ خواسته‌ از ‌امکاناتی ‌که ‌در ‌لابه‌لایی فضای ‌متناقض‌ سرمایه‌داری وجود‌ دارد ‌استفاده ‌می‌کند و‌ بروز ‌می‌یابد. ‌به‌ همین ‌دلیل‌ است‌ که ‌صاحبان ‌و ‌تولیدکنندگان فضای ‌انتزاعی‌(دولت،‌ سرمایه‌ و ‌فن‌سالاران) آن ‌را ‌خوشایند ‌نمی‌دانند.

هدف: هدف این نوشتار بررسی و تحلیل مؤلفه‌های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلان‌شهر تهران است.

روش‌شناسی تحقیق: این پژوهش از لحاظ هدف‌گذاری کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت به صورت میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) و داده های نظری با روش اسنادی تهیه شده است. جامعه آماری این پژوهش 40 نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صورت دلفی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری شده از روش‌های آماری نظیر توزیع فراوانی، تی تک نمونه‌ای، خی دو، فریدمن تحلیل مسیر و معادلات ساختاری در نرم-افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده گردیده است.

قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو این پژوهش کلان‌شهر تهران براساس تقسیمات سیاسی سال 1395 است.

یافته‌ها و بحث: نتایج یافته‌های پژوهش نشانگر این بود که سطح معنی داری آزمون اکثر مولفه‌ها و زیرمولفه‌های شهر عادل و حق به شهر کوچک‌تر از (05/0) می‌باشد و در سطح اطمینان 95 درصد، اختلاف معنادار منفی بین میانگین مؤلفه‌های شهر عادل و حق به شهر و مقدار متوسط (3) وجود دارد و این مولفه‌ها از وضعیت مطلوبی در کلان‌شهر تهران برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 20 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 دی 1400