تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jget.2023.143217

چکیده

مقدمه: شهر عادل و حق ‌به‌ شهر ‌خواسته­ای است ‌که‌ از ‌دل ‌تباینات ‌و ‌تناقضات ‌فضای ‌انتزاعی ‌برمی‌خیزد. ‌این‌ خواسته‌ از ‌امکاناتی ‌که ‌در ‌لابه­لایی فضای ‌متناقض‌ سرمایه­داری وجود‌ دارد ‌استفاده ‌می­کند و‌ بروز ‌می­یابد. ‌به‌ همین ‌دلیل‌ است‌ که ‌صاحبان ‌و ‌تولیدکنندگان فضای ‌انتزاعی‌(دولت،‌ سرمایه‌ و ‌فن­سالاران) آن ‌را ‌خوشایند ‌نمی­دانند.
هدف:  هدف این نوشتار بررسی و تحلیل مؤلفه­های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلان­شهر تهران است.
روش شناسی:  این پژوهش از لحاظ هدف­گذاری کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده­ها به صورت به صورت میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) و داده های نظری با روش اسنادی تهیه شده است. جامعه آماری این پژوهش 40 نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی  به صورت دلفی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­های جمع­آوری شده از روش­های آماری نظیر توزیع فراوانی، تی تک نمونه­ای، خی دو، فریدمن تحلیل مسیر و معادلات ساختاری در نرم­افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده گردیده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو این پژوهش کلان­شهر تهران براساس تقسیمات سیاسی سال 1395 است.
یافته­ها و بحث:  نتایج یافته­های پژوهش نشانگر این بود که سطح معنی داری آزمون اکثر مولفه‌ها و زیرمولفه‌های شهر عادل و حق به شهر کوچک­تر از (05/0) می‌باشد و در سطح اطمینان 95 درصد، اختلاف معنادار منفی بین میانگین مؤلفه‌های شهر عادل و حق به شهر و مقدار متوسط (3) وجود دارد و این مولفه‌ها از وضعیت مطلوبی در کلان­شهر تهران برخوردار نیستند.
نتیجه­گیری:  بر اساس نتایج به دست آمده از ضرایب معادلات ساختاری، مقدار t برای مسیرهای تحقیق(طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 96/1 تا 96/1-) برآورد شده است. لذا می‌توان بیان نمود که مسیرهای تحقیق با 95 درصد اطمینان تأیید می‌شود و شهر عادل 82 درصد بر حق به شهر در کلان‌شهر تهران تأثیر مثبت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and analysis of the components of a just city and its relationship with the right to the city in the metropolis of Tehran

نویسندگان [English]

  • nafiseh marsousi 1
  • esmaeil aliakbari 2
  • a s 3
  • Vahid Boostan ahmadi 4
1 Associate Professor Payame Noor University
2 p
3 Assistant Professor of Geography Payame Noor University
4 PHD urban plannig
چکیده [English]

Introduction: A just and right city is a city that arises from the heart of differences, contradictions, abstract space. This demand exploits and manifests the possibilities that exist in the space of the contradictory capitalist space. This is why owners and producers of abstract space (government, capital, and technocrats) do not find it enjoyable.

Objective: The purpose of this article is to study and analyze the components of a just city and its relationship with the right to the city in the metropolis of Tehran.

Methodology: This research is descriptive-analytical in terms of applied targeting and its method. The method of data collection was field (researcher-made questionnaire) and theoretical data was prepared by documentary method. The statistical population of this study is 40 experts and specialists of universities and research centers in Delphi. Statistical methods such as frequency distribution, one-sample t-test, chi-square, Friedman path analysis and structural equations in SPSS and SMART PLS software were used to analyze the collected information and data.

.

Results and discussion: The results of the study showed that the significance level of the test of most components and subcomponents of a just and right city is less than (0.05) and at 95% confidence level, there is a significant negative difference between There is an average of the components of a fair city and a right to the city and an average amount (3) and these components do not have a favorable situation in the metropolis of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • just city
  • right to city
  • spatial justice
  • metropolis of Tehran
تقوایی علی‌اکبر، بمانیان محمدرضا، پور جعفر محمدرضا، بهرام پور، مهدی (1394). میزان سنجی عدالت فضایی در چارچوب نظریه شهر عدالت محور؛ مورد پژوهی: مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران. مدیریت شهری و روستایی. دوره چهاردهم، شماره 38، صص ۳۹۱-۴۲۳.
علی‌اکبری، اسماعیل، اکبری، مجید (1398). توسعۀ شهری دانش‌بنیان؛ تدوین نقشۀ راهبردی کلان‌شهر تهران، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره هفتم، شماره 21، صص 170-150.
مرتضوی، مرتضی، شیخ، رضا (1398)، «بهینه‌سازی تخصیص بودجه مناطق شهری براساس شاخص‎های عدالت فضایی(موردمطالعه: کلان‎شهر مشهد)»، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صص 44-29.
مرکز آمار ایران (1395)، نتایج سرشماری نفوس و مسکن شهر تهران، 1395.
Attoh, A.K. (2011). What kind of right is the right to the city?. Progress in Human Geography, 35 (5), 669-685.
Barbieri, G. A., Benassi, F.,  MantuanoM., Prisco, M, R. (2018). In search of spatial justice. Towards a conceptual and operative framework for the analysis of inter- and intra-urban inequalities using a geo-demographic approach. The case of Italy. Regional Science Policy & Practice.
Bromberg, A., Morrow, G and Pfeiffer, D. (2007). Editorial Note: Why Spatial Justice?. Critical Planning: A Journal of the UCLA Department of Urban Planning. Los Angeles. see: http://publicaffairs.ucla.edu/sites/default/files/Editorial_UCLA_Crit_Plan_v14%20copy.pdf
Connolly, J. J. T. (2018). From Jacobs to the Just City: A foundation for challenging the green planning orthodoxy. Cities. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.05.011.
Davidoff, P and Davidoff, L. (1978). "Advocacy in Urban Planning". In Weber, George H.; McCall, G. J. (eds.). Social Scientists As Advocates: Views From Applied Disciplines. Beverly Hills: SAGE. pp. 99–120.
Davidoff, P. (1965) Advocacy and Pluralism in Planning, Journal of the American Institute of Planners, 31:4, 331-338.
Davidoff, P. (1965). "Advocacy and Pluralism in Planning". Journal of the American Institute of Planners. 31 (4): 331–338. doi:10.1080/01944366508978187.
Fainstein, S.S. (2005). ‘Planning Theory and the City’, Journal of Planning Education and Research. 25(2), pp. 121-130.
Fainstein, S.S. (2010). The just city. Cornell University Press.
Fainstein, S.S. (2011). The Just City; Cornell University Press: New York, NY, USA.
Gottdiener, M. (1993): A Marx For Our Time: Henri Lefebvre and The Production of Space. In: Sociological Theory – A Journal of the American Sociological Association, 11/1, March 1993, N/A: N/A.
Granberg, M and Glover, L. (2021). The Climate Just City. Sustainability, 13(3), 1201; https://doi.org/10.3390/su13031201.
Harvey, D and Potter, C. (2009).  The right to the Just City. In Searching for the Just City. Routledge.
Harvey, D. (1973).  Social Justice and the City. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Harvey, D. (1990). The Condition of Postmodernity: An Enquiry Into the Origins of Cultural Change. Cambridge, Oxford: Basil Blackwell.
Harvey, D. (2003). The right to the city. Int. J. Urban Reg. Res. 27, 939–941.
Harvey, D. (2003).The right to the city. International Journal of Urban and Regional Research, 27 (4) (2003),
Harvey, D. (2009). Social Justice and the City; University of Georgia Press: Athens, Greece.
Harvey, D. (2012). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso Books.
Harvey, David (1973): Social Justice and the City. Athens, Georgia: The University of Georgia Press.
Harvey, David (2000): Space of Hope. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Harvey, D and et al. (2013). Cidades rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Boitempo Editorial.
Jian, I. Y., Luo, J., and Chan, E. H. W. (2020). Spatial justice in public open space planning: Accessibility and inclusivity. Habitat International, Vol 97, pp 1-10.
King, P. (2015). The Principles of Housing. Routledge.
Lefebvre, H. (1967). The Right to the City. In Writings on Cities; Kofman, E., Lebas, E., Eds.; Blackwell: London, UK.
Meshkini, A., zarghamfard, M. & Kahaki, F. (2021). A comparative study of the right to the city in Iran. GeoJournal. https://doi.org/10.1007/s10708-021-10421-6.
Molaei Qelichi, M., Murgante, B., Yousefi Feshki, M. et al. (2017). Urbanization patterns in Iran visualized through spatial auto-correlation analysis. Spat. Inf. Res. 25, 627–633. https://doi.org/10.1007/s41324-017-0128-0.
Moroni, S. (2020). The just city. Three background issues: Institutional justice and spatial justice, social justice and distributive justice, concept of justice and conceptions of justice. Planning Theory, 19(3), 251–267. https://doi.org/10.1177/1473095219877670.
Nawratek, K. (2012). Holes in the Whole: Introduction to the Urban Revolutions. Zero Books, Winchester.
Nawratek, K. (2012). Holes in the Whole: Introduction to the Urban Revolutions. Zero Books, Winchester.
New Urban Agenda, (2016). UN Habitat. https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/ (accessed 30.01.2018).
Nozick, R. (1974). Anarchy, State and Utopia. Oxford, Blackwell.
Opricovic,S. Tzeng, G. H. (2004), Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, Elsevier, European Journal of Operational Research 156 (2004) 445–455.
Purcell, M. (2014). Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City. Journal of Urban Affairs, 36(1),
Sá, T.H and et al. (2019). Right to the city and human mobility transition: The case of São Paulo. Cities, Volume 87, 60-67,
Soja, Edward W. (2010 B): Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Soja, S. (2009): ‘The city and spatial justice’, Spatial Justic Conference, Nanterre, Paris, March 12-14, 2008.
Steil, J. P and Delgadob, L. (2019). Limits of Diversity: Jane Jacobs, the Just City, and Anti-Subordination (2019). Steil, J. & Delgado, L. (2019). Limits of Diversity: Jane Jacobs, the Just City, and Anti-Subordination. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 91: 39-48., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3715715 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3715715.
Steil, J., & Connolly, J. (2018). The Just City. In A. M. Orum (Ed.). The Wiley-Blackwell encyclopedia of urban and regional studies. Malden: Wiley-Blackwell.
Uitermark, J. (2011). An actually existing just city? The fight for the right to the city in Amsterdam. In N. Brenner, M. Mayer, & P. Marcuse (Eds.), Cities for people, not for profit (pp. 197–214). Blackwell: Oxford.
Uitermark, J. (2012). S. Fainstein: The just city. J Hous and the Built Environ 27, 107–109. https://doi.org/10.1007/s10901-011-9243-8.
Vacchelli, E and Kofman, E. (2018).Towards an inclusive and gendered right to the city. Cities, Volume 76, 1-3.
Wagner, C. (2011). Spatial Justice and the City of São Paulo. Bachelor’s Thesis in Major: Applied Cultural Sciences (Angewandte Kulturwissenschaften). Leuphana University Lüneburg.
Wilkinson, R and Pickett, K. (2009). The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger. ‎ Bloomsbury Publishing.
Young, I.M. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press.
Zarghamfard, M. and Meshkini, A. (2021), "Analysis of factors affecting the realization of right to adequate housing in Iran: developing an interpretive-structural model", International Journal of Housing Markets and Analysis, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJHMA-02-2021-0021.
Zarghamfard, M., Meshkini, A., Pourahmad, A. and Murgante, B. (2020), "The pathology of housing policies in Iran: a criterion-based analysis", International Journal of Housing Markets and Analysis, Vol. 13 No. 3, pp. 453-473.