دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1402 
بررسی و تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلان‌شهر تهران

نفیسه مرصوصی؛ اسماعیل علی اکبری؛ افشین سفاهن؛ وحید بوستان احمدی


آینده توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رشت)

فرهاد براتی چیرانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان


بررسی اثرات بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی - اجتماعی نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا

انوش مهربان؛ رفعت شهماری اردجانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پور شیخیان


سنجش فقر در مناطق شهری و روستایی (مطالعه موردی: آذربایجان غربی)

سیامک شکوهی فرد؛ اصغر ابوالحسنی؛ علی سلمان پور زنوز


تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان انزلی

10.22034/jget.2023.269777.1238

اشرف حسین زاده؛ محمد باسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار