سنجش فقر در مناطق شهری و روستایی (مطالعه موردی: آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پسادکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 4697- 19395، تهران، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 4697- 19395، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

بدون شک فقر و نابرابری یکی از پدیده‌های نامطلوب زندگی اجتماعی است و تمامی جوامع بشری کاهش و نهایتاً حذف آن را در رأس اهداف خود قرار داده‌اند. تحقیق حاضر به سنجش فقر در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان غربی می‌پردازد. برای اندازه‌گیری و تعیین عوامل موثر بر فقر در استان آذربایجان غربی، ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرارگرفته و سپس به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL)، الگوی تصحیح خطا (ECM) در دو مدل مجزا برای شهر و روستا طی دوره (1399-1372) بررسی شده و با به‌‍کارگیری آزمون جوهانسن- جوسیلیوس بردارهای همگرایی را تعیین و سپس اثر تکانه‌ها و شوک‌های وارده بر بردارهای هم‌انباشتگی، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهند که در سطح معناداری 5 درصد، متغیرهای ارزش افزودة شهری و روستایی، نرخ ارز، نرخ بیکاری، درآمد کل استان و شاخص قیمت مصرف کننده بر شکاف فقر شهری و روستایی تاثیر معنادار دارند. سیاستگذاران اقتصادی کشور می‌توانند در سطح کلان و ملی؛ با تثبیت تورم، بیکاری و نرخ ارز و در سطح منطقه‌ای با برنامه‌ریزی در راستای ظرفیت‌های استان آذربایجان غربی در بخش های صنایع تبدیلی، فراوری معادن و ظرفیت مرزی نسبت به کاهش فقر در منطقه مورد مطالعه، اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 28 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1401