بررسی روابط متقابل میان شهر و روستا و اثرات آن بر توسعه پایدار گردشگری در روستاهای شهرستان اسفراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری، ایران، سبزوار

2 گروه جغرافیای دانشگاه کوثر بجنورد

3 دانشگاه علوم تحقیقات، ایران، تهران

چکیده

گردشگری روستایی یکی از این روابط میان شهر و روستا که می‌تواند موجب رشد و شکوفایی و توسعه پایدار روستایی گردد.هدف پژوهش حاضر بررسی روابط متقابل میان شهر و روستا و اثرات آن بر توسعه پایدار گردشگری در روستاهای شهرستان اسفراین است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را روستاییان شهرستان اسفراین تشکیل می‌دهند. شهرستان اسفراین براساس سرشماری سال 1395 تعداد 120513 نفر برابر با 36519 خانوار جمعیت داشته است. با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب خطای 95 درصد تعداد 382 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.نتایج آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان داد که اثرات مراودات میان شهر و روستا بر شاخص اقتصادی با میانگین 134/3، شاخص اجتماعی با میانگین 170/3 و شاخص کالبدی با میانگین 144/3 مثبت و مطلوب است و تنها بر شاخص زیست محیطی با میانگین 894/2 منفی و نامطلوب است. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که مراودات میان شهر و روستا بیشترین تاثیر را بر بعد اقتصادی با مقدار ضریب بتای 398/0 و بعد کالبدی با ضریب بتای 322/0 داشته است؛ و کم‌ترین تاثیر با ضریب بتای 154/0،بر بعد زیست محیطی و پس از آن بر بعد اجتماعی با مقدار ضریب بتای 265/0 داشته است.نتایج کلی پژوهش گویای این واقعیت است که افزایش مراودات میان شهر و روستا موجب توسعه پایدار روستایی می‌شود و مانع از خالی شدن روستاها از سکنه می-گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1401